វិគីភីឌា:Userboxes/WikiProjects

ពីវិគីភីឌា
ផ្លូវកាត់:
WP:UBX/WIKIPROJECTS

See វិគីភីឌា:List of WikiProjects for a list of all registered WikiProjects.

វិគីភីឌា[កែប្រែ]

ការបកប្រែ និងគម្រោងអន្តរវិគី (Translation and interwiki projects)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{Template:BabelBoxCommons|en_image_page|his}} ទំព័រគំរូ:BabelBoxCommons Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Echo}} ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Echo Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Kubek15/interwiki}} អ្នកប្រើប្រាស់:Kubek15/interwiki Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Pages needing translation into English}} ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Pages needing translation into English Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User SPATRA}} ទំព័រគំរូ:User SPATRA Transclusions

វិគីភីឌាទូទៅ (General Wikipedia)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WPAccessibility}} ទំព័រគំរូ:User WPAccessibility Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User AoAW}} ទំព័រគំរូ:User AoAW Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Categories}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Categories Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Check Wikipedia}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Check Wikipedia Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Feureau/UserBox/freespeech}} អ្នកប្រើប្រាស់:Feureau/UserBox/freespeech Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User CSB}} ទំព័រគំរូ:User CSB Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Disambiguation}} ទំព័រគំរូ:User WP Disambiguation Transclusions
{{វិគីភីឌា:Disambiguation pages with links/Userbox}} វិគីភីឌា:Disambiguation pages with links/Userbox Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject External links/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject External links/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Fact and Reference}} ទំព័រគំរូ:User Fact and Reference Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPFU}} ទំព័រគំរូ:User WPFU Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User GA}} ទំព័រគំរូ:User GA Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User GAPQTF}} ទំព័រគំរូ:User GAPQTF Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User UCGATF}} ទំព័រគំរូ:User UCGATF Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User illustration}} ទំព័រគំរូ:User illustration Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiprojectinfoboxes}} ទំព័រគំរូ:User Wikiprojectinfoboxes Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Linkification}} ទំព័រគំរូ:User Linkification Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Missing encyclopedic articles}} ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Missing encyclopedic articles Transclusions
{{វិគីភីឌា:Requests for feedback/Userbox}} វិគីភីឌា:Requests for feedback/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Resource Exchange}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Resource Exchange Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Screencast}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Screencast Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spam}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spam Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia2}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia3}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia3 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia4}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Spoken Wikipedia4 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Stub sorting}} ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Stub sorting Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Greeves/UBX/Tip1}} អ្នកប្រើប្រាស់:Greeves/UBX/Tip1 Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Greeves/UBX/Tip2}} អ្នកប្រើប្រាស់:Greeves/UBX/Tip2 Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Greeves/UBX/Tip3}} អ្នកប្រើប្រាស់:Greeves/UBX/Tip3 Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Galaxiaad/typo}} អ្នកប្រើប្រាស់:Galaxiaad/typo Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Typo team 2|her}} ទំព័រគំរូ:User Typo team 2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Typo team 2|his}} ទំព័រគំរូ:User Typo team 2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Uncat}} ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Uncat Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Unreferenced Article Cleanup}} ទំព័រគំរូ:User Unreferenced Article Cleanup Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User UI}} ទំព័រគំរូ:User UI Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject User scripts}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject User scripts Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Warning Project 2}} ទំព័រគំរូ:User Warning Project 2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Userboxes}}
This user is a member of
WikiProject Userboxes.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Created Userboxes|#}} អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Created Userboxes Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Mr. Unknown/UBX/Creating Non-stop Userboxes}} អ្នកប្រើប្រាស់:Mr. Unknown/UBX/Creating Non-stop Userboxes Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:WiFiLeech/Userboxes/UBXFactory}}
This user is a Userbox Factory.
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Vital}} ទំព័រគំរូ:User Vital Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Ksempac/FPC Voter}} អ្នកប្រើប្រាស់:Ksempac/FPC Voter Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Scarce/Userboxes/Good day}} អ្នកប្រើប្រាស់:Scarce/Userboxes/Good day Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Welcoming Committee}} ទំព័រគំរូ:User wikipedia/Welcoming Committee Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikipedia project}} ទំព័រគំរូ:User Wikipedia project Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/WikiProject Wikipedia Reform}} អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/WikiProject Wikipedia Reform Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Mlpearc/UBX/Wikify Project}} អ្នកប្រើប្រាស់:Mlpearc/UBX/Wikify Project Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiproject:wikify}} ទំព័រគំរូ:User Wikiproject:wikify Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject WS}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject WS Transclusions

វិគី រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ (Strategic Planning Wiki)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User SP-survived}} ទំព័រគំរូ:User SP-survived Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User SP-taskforce}} ទំព័រគំរូ:User SP-taskforce Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User SP2}} ទំព័រគំរូ:User SP2 Transclusions

វិគីគម្រោងណាមួយ (Any WikiProject)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:Participant|Voting systems}} ទំព័រគំរូ:Participant Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Gangs Portal}} ទំព័រគំរូ:User Gangs Portal Transclusions
  • Generic userbox for any WikiProject

សហប្រតិបត្តិការ (Collaborations)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User AID}} ទំព័រគំរូ:User AID Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User EU-member}} ទំព័រគំរូ:User EU-member Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User MathematicsCOTM}} ទំព័រគំរូ:User MathematicsCOTM Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User NZcollab}} ទំព័រគំរូ:User NZcollab Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User scienceCOTW}} ទំព័រគំរូ:User scienceCOTW Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User SPATRA}} ទំព័រគំរូ:User SPATRA Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User GLAM interested}} ទំព័រគំរូ:User GLAM interested Transclusions

វប្បធម៌ (Culture)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Strdst grl/ubx/RoaldDahl}} អ្នកប្រើប្រាស់:Strdst grl/ubx/RoaldDahl Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Albums}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Albums Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Ancient Near East}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Ancient Near East Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Anglicanism WikiProject}} ទំព័រគំរូ:User Anglicanism WikiProject Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Arts}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Arts Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Astrology}} ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Astrology Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:UserWPA}} ទំព័រគំរូ:UserWPA Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Balzac}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Balzac Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Danbarnesdavies/Userboxes/WikiProjects/User BRoy}} អ្នកប្រើប្រាស់:Danbarnesdavies/Userboxes/WikiProjects/User BRoy Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Buddhism}}
Wikiproject_Buddhism អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ព្រះពុទ្ធសាសនា
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPCalvainism}} ទំព័រគំរូ:User WPCalvainism Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cannabis}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cannabis Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:WP-Catholicism}} ទំព័រគំរូ:WP-Catholicism Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Christianity}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Christianity Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPClassical}} ទំព័រគំរូ:User WPClassical Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject contemporary music}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject contemporary music Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Dance}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Dance Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPDRAVCIV}} ទំព័រគំរូ:User WPDRAVCIV Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Electronic music}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Electronic music Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Box WikiProject Ethnic groups}} ទំព័រគំរូ:User Box WikiProject Ethnic groups Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Fashion}} ទំព័រគំរូ:User Fashion Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPHV}} ទំព័រគំរូ:User WPHV Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hindu mythology}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hindu mythology Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hinduism}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hinduism Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject History}}
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ប្រវត្តិសាស្ត្រ
Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject History of India}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject History of India Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Indigenous peoples of North America}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Indigenous peoples of North America Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject IPC}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject IPC Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPJapan}} ទំព័រគំរូ:User WPJapan Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Jmyth}} ទំព័រគំរូ:User Jmyth Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:Participant|Jazz}} ទំព័រគំរូ:Participant Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Judaism}} ទំព័រគំរូ:User WP Judaism Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:WPOrthodoxJudaism}} ទំព័រគំរូ:WPOrthodoxJudaism Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Kabbalah}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Kabbalah Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Literature Project member}} ទំព័រគំរូ:User Literature Project member Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Lutheranism WikiProject}} ទំព័រគំរូ:User Lutheranism WikiProject Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPMILHIST}} ទំព័រគំរូ:User WPMILHIST Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Music with Place Names/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Music with Place Names/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPN}} ទំព័រគំរូ:User WPN Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Novels}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Novels Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:Participant|Opera}} ទំព័រគំរូ:Participant Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User ParticipantOpera2}} ទំព័រគំរូ:User ParticipantOpera2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User ParticipantOpera3}} ទំព័រគំរូ:User ParticipantOpera3 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Paranormal1}} ទំព័រគំរូ:User Paranormal1 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP PipeBand}} ទំព័រគំរូ:User WP PipeBand Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject PipeOrgan}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject PipeOrgan Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP SF}} ទំព័រគំរូ:User WP SF Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:WP-Scouting}} ទំព័រគំរូ:WP-Scouting Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:Soaps}} ទំព័រគំរូ:User WP:Soaps Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Songs}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Songs Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPTAMCIV}} ទំព័រគំរូ:User WPTAMCIV Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Taoism}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Taoism Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:TV}} ទំព័រគំរូ:User WP:TV Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User British TV}} ទំព័រគំរូ:User British TV Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Textile Arts}} ទំព័រគំរូ:User Textile Arts Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Theoretical Linguistics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Theoretical Linguistics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Women's History}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Women's History Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Zoroastrianism}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Zoroastrianism Transclusions

ការអប់រំ (Education)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User Project Cal Poly}} ទំព័រគំរូ:User Project Cal Poly Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Education}}
This user is a member of WikiProject Education.
Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Userbox/Redcup}} អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Userbox/Redcup Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Userbox/fratsoror}} អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Userbox/fratsoror Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Librarians/userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Librarians/userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Schools}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Schools Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject University of Houston/Member userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject University of Houston/Member userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject University of Pittsburgh}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject University of Pittsburgh Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject University of Virginia Member}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject University of Virginia Member Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WUSTLproject}} ទំព័រគំរូ:User WUSTLproject Transclusions

Games and recreation[កែប្រែ]

See also #Sports.
Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:WP BATGU}} ទំព័រគំរូ:WP BATGU Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Go}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Go Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Pinball}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Pinball Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:RC}} ទំព័រគំរូ:User WP:RC Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User RPG}} ទំព័រគំរូ:User RPG Transclusions

Video Games[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Adventure games}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Adventure games Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:WP AOEU}} ទំព័រគំរូ:WP AOEU Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Final Fantasy}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Final Fantasy Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Final Fantasy2}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Final Fantasy2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPMK}} ទំព័រគំរូ:User WPMK Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Nintendo}} ទំព័រគំរូ:User WP Nintendo Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User PlayStation Project}} ទំព័រគំរូ:User PlayStation Project Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Segabox2}} ទំព័រគំរូ:User Segabox2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Sims 1}} ទំព័រគំរូ:User WP Sims 1 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Sims 2}} ទំព័រគំរូ:User WP Sims 2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Square Enix}} ទំព័រគំរូ:User WP Square Enix Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User SGames}} ទំព័រគំរូ:User SGames Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPVG}} ទំព័រគំរូ:User WPVG Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Xbox}} ទំព័រគំរូ:User WP Xbox Transclusions

ភូមិសាស្ត្រ (Geography)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Geography}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Geography Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Deserts}} ទំព័រគំរូ:User WP Deserts Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Lakes}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Lakes Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Mountains}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Mountains Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rivers}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rivers Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Volcanoes}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Volcanoes Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Waterfalls}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Waterfalls Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProjects Countries}} ទំព័រគំរូ:User WikiProjects Countries Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPFC}} ទំព័រគំរូ:User WPFC Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User protectedareas}} ទំព័រគំរូ:User protectedareas Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Commons WikiProject Flags}} ទំព័រគំរូ:User Commons WikiProject Flags Transclusions

តំបន់ (Regions)[កែប្រែ]

Code Result Users
See Regional WikiProject userboxes at
Wikipedia:Userboxes/Regional WikiProjects

ខេត្ត-ក្រុង (Cities)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Adelaide}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Adelaide Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Baltimore Task Force}} អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/Baltimore Task Force Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Brisbane/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Brisbane/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Canberra}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Canberra Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPChicago}} ទំព័រគំរូ:User WPChicago Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hobart}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hobart Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Indianapolis}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Indianapolis Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPLondon}} ទំព័រគំរូ:User WPLondon Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPLouisville}} ទំព័រគំរូ:User WPLouisville Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Greater Manchester}} ទំព័រគំរូ:User WP Greater Manchester Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Perth}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Perth Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Sydney}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Sydney Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:WP-Toronto}} ទំព័រគំរូ:WP-Toronto Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Mkdw/WikiProject Vancouver}} អ្នកប្រើប្រាស់:Mkdw/WikiProject Vancouver Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Mkdw/Vancouver}} អ្នកប្រើប្រាស់:Mkdw/Vancouver Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Vienna-member}} ទំព័រគំរូ:User Vienna-member Transclusions

Media[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject 24 Member}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject 24 Member Transclusions
{{Template:UTemplate:WPBBCSitcoms}} ទំព័រគំរូ:UTemplate:WPBBCSitcoms Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:WP Battlestar Galactica UBX}} ទំព័រគំរូ:WP Battlestar Galactica UBX Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User ProjBigBro}} ទំព័រគំរូ:User ProjBigBro Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User British TV}} ទំព័រគំរូ:User British TV Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPBuffy}} ទំព័រគំរូ:User WPBuffy Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Canadian TV}} ទំព័រគំរូ:User Canadian TV Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPComics}} ទំព័រគំរូ:User WPComics Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Mollsmolyneux/WPDad's Army}} អ្នកប្រើប្រាស់:Mollsmolyneux/WPDad's Army Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPDoctorWho}} ទំព័រគំរូ:User WPDoctorWho Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User EastEnders}} ទំព័រគំរូ:User EastEnders Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Eurovision}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Eurovision Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Films}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Films Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject G-Unit Records}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject G-Unit Records Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPHP}} ទំព័រគំរូ:User WPHP Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hello! Project}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hello! Project Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Horror}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Horror Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Indian cinema}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Indian cinema Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Journalism}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Journalism Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Jitterro/Userboxes/ASUE project}} អ្នកប្រើប្រាស់:Jitterro/Userboxes/ASUE project Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:WarthenMan/Userboxes/lostpediaproud}} អ្នកប្រើប្រាស់:WarthenMan/Userboxes/lostpediaproud Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Middle-earth}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Middle-earth Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Napoleonic Fiction Wikiproject}} ទំព័រគំរូ:User Napoleonic Fiction Wikiproject Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Jonjonbt/Nick}} អ្នកប្រើប្រាស់:Jonjonbt/Nick Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Novels}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Novels Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Saw}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Saw Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject South Park}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject South Park Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User SpongeBobWikiproject}} ទំព័រគំរូ:User SpongeBobWikiproject Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPStargate}} ទំព័រគំរូ:User WPStargate Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:WikiProject Star Trek userbox}} ទំព័រគំរូ:WikiProject Star Trek userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Star Wars WikiProject}} ទំព័រគំរូ:User Star Wars WikiProject Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:TV}} ទំព័រគំរូ:User WP:TV Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Nehrams2020/Userboxes/ TV Single Ep}} អ្នកប្រើប្រាស់:Nehrams2020/Userboxes/ TV Single Ep Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User TV ep}} ទំព័រគំរូ:User TV ep Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject TV Stations}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject TV Stations Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers1}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers1 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers2}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers2 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers3}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transformers3 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Webcomics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Webcomics Transclusions
Anime[កែប្រែ]
Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WP Anime}} ទំព័រគំរូ:User WP Anime Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Pokémon/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Pokémon/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Sailor Moon}} ទំព័រគំរូ:User WP Sailor Moon Transclusions

ទស្សនៈវិទ្យា (Philosophy)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/WikiProject Logic}} អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/WikiProject Logic Transclusions

កីឡា (Sports)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject A-League}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject A-League Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP A1GP}} ទំព័រគំរូ:User WP A1GP Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject AFL}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject AFL Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP American Open Wheel}} ទំព័រគំរូ:User WP American Open Wheel Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Austsports}} ទំព័រគំរូ:User WP Austsports Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP FBOZ}} ទំព័រគំរូ:User WP FBOZ Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Baseball}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Baseball Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Base-play}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Base-play Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Basketball}} ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Basketball Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:British Motorsport}} ទំព័រគំរូ:User WP:British Motorsport Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cricket}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cricket Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cue sports}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cue sports Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cycling}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cycling Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Football}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Football Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:F1}} ទំព័រគំរូ:User WP:F1 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hong Kong football}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Hong Kong football Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Golf}} ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Golf Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Ice Hockey}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Ice Hockey Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Kayaking}} ទំព័រគំរូ:User Kayaking Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Martial Arts}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Martial Arts Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Mixed Martial Arts}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Mixed Martial Arts Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject MoW}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject MoW Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Motorcycling}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Motorcycling Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Motorcycle racing}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Motorcycle racing Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Motorsport}} ទំព័រគំរូ:User WP Motorsport Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP NASCAR}} ទំព័រគំរូ:User WP NASCAR Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User NBA Wikiproject}} ទំព័រគំរូ:User NBA Wikiproject Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Netball}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Netball Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject NFL}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject NFL Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Packers}} ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Packers Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Colts}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Colts Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject NYJ}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject NYJ Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rams}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rams Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Olympics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Olympics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject ProWrestling}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject ProWrestling Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rugby league}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rugby league Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rugby union}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rugby union Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Sailing}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Sailing Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Snooker}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Snooker Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:SCR}} ទំព័រគំរូ:User WP:SCR Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPVBall}} ទំព័រគំរូ:User WPVBall Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Water sports}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Water sports Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject World Rally}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject World Rally Transclusions

Science and engineering[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Airports}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Airports Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User ASTRO}} ទំព័រគំរូ:User ASTRO Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Icez/User Astronomy}} អ្នកប្រើប្រាស់:Icez/User Astronomy Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject C++/UserBox}} វិគីភីឌា:WikiProject C++/UserBox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject CP}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject CP Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPChem}} ទំព័រគំរូ:User WPChem Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Color/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Color/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP CS}} ទំព័រគំរូ:User WP CS Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cryptography}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cryptography Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:JeanSolPartre/Userboxes/User WikiProject Ecology}} អ្នកប្រើប្រាស់:JeanSolPartre/Userboxes/User WikiProject Ecology Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Electronics}} ទំព័រគំរូ:User WP Electronics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Energy}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Energy Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Environment}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Environment Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:JeanSolPartre/Userboxes/User WikiProject Environment}} អ្នកប្រើប្រាស់:JeanSolPartre/Userboxes/User WikiProject Environment Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Forestry/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Forestry/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject History of Science}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject History of Science Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject IRC/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject IRC/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Knots}} ទំព័រគំរូ:User Wikiproject Knots Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPLinux}} ទំព័រគំរូ:User WPLinux Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPMACH}} ទំព័រគំរូ:User WPMACH Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Macintosh}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Macintosh Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User MarsGEO}} ទំព័រគំរូ:User MarsGEO Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Mars Spacecraft}} ទំព័រគំរូ:User WP Mars Spacecraft Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Math}} ទំព័រគំរូ:User WP Math Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPMCB}} ទំព័រគំរូ:User WPMCB Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPMed}} ទំព័រគំរូ:User WPMed Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPMEDGENP1}} ទំព័រគំរូ:User WPMEDGENP1 Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Metalworking}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Metalworking Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Micro}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Micro Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Nephrology}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Nephrology Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Nursing project}} ទំព័រគំរូ:User Nursing project Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Physics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Physics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Plants}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Plants Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Probab}} ទំព័រគំរូ:User WP Probab Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Twas Now/Userbox/WikiProject Psychedelics, Dissociatives and Deliriants}} អ្នកប្រើប្រាស់:Twas Now/Userbox/WikiProject Psychedelics, Dissociatives and Deliriants Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Pulmonology}} ទំព័រគំរូ:User Pulmonology Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rational Skepticism}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Rational Skepticism Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Robotics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Robotics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Science}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Science Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User ships}} ទំព័រគំរូ:User ships Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Space Colonization/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Space Colonization/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Statistics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Statistics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPSFBY}} ទំព័រគំរូ:User WPSFBY Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Trains WikiProject}} ទំព័រគំរូ:User Trains WikiProject Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject TOL|crab-icon.png}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject TOL Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPTC}} ទំព័រគំរូ:User WPTC Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP:Tunings}} ទំព័រគំរូ:User WP:Tunings Transclusions

Animals[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Animals}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Animals Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Aquarium Fishes}} ទំព័រគំរូ:User Aquarium Fishes Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Arthropods}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Arthropods Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Birds Userbox}} ទំព័រគំរូ:User WP Birds Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cats}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Cats Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Cetaceans/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Cetaceans/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Dinosaurs}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Dinosaurs Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Equines}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Equines Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Cuddly Panda/Userboxes/Extinction}} អ្នកប្រើប្រាស់:Cuddly Panda/Userboxes/Extinction Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPFishes}} ទំព័រគំរូ:User WPFishes Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPLepidoptera}} ទំព័រគំរូ:User WPLepidoptera Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Mammals}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Mammals Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Paleontology}} ទំព័រគំរូ:User Paleontology Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Zoo}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Zoo Transclusions

សង្គម (Society)[កែប្រែ]

Code Result Users
{{ទំព័រគំរូ:User wikipedia/WikiProject Anti-war}} ទំព័រគំរូ:User wikipedia/WikiProject Anti-war Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Business WikiProject}} ទំព័រគំរូ:User Business WikiProject Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Companies}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Companies Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User wikipedia/WikiProject Cooperatives}} ទំព័រគំរូ:User wikipedia/WikiProject Cooperatives Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Death/userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Death/userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WP Discrimination}} ទំព័រគំរូ:User WP Discrimination Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Economics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Economics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User finance}} ទំព័រគំរូ:User finance Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Game theory}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Game theory Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User histinfo}} ទំព័រគំរូ:User histinfo Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject IntDev}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject IntDev Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Law}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Law Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiprojectPolice}} ទំព័រគំរូ:User WikiprojectPolice Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User LGBT Project}} ទំព័រគំរូ:User LGBT Project Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject Numismatics}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Numismatics Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject OrganizedLabour}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject OrganizedLabour Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/WikiProject Parliamentary Procedure}} អ្នកប្រើប្រាស់:UBX/WikiProject Parliamentary Procedure Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Scepia/philately}} អ្នកប្រើប្រាស់:Scepia/philately Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Scepia/stamp collecting}} អ្នកប្រើប្រាស់:Scepia/stamp collecting Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Private Equity Taskforce}} ទំព័រគំរូ:User Private Equity Taskforce Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Psychology/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Psychology/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User Sociology}} ទំព័រគំរូ:User Sociology Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WikiProject U.S. Presidents}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject U.S. Presidents Transclusions

Travel[កែប្រែ]

Code Result Users
{{វិគីភីឌា:WikiProject Iowa State Highways/Userbox|9}} វិគីភីឌា:WikiProject Iowa State Highways/Userbox Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Underground/Membership}} វិគីភីឌា:WikiProject Underground/Membership Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject New York State routes/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject New York State routes/Userbox Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Pennsylvania State Highways/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Pennsylvania State Highways/Userbox Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPTIS}} ទំព័រគំរូ:User WPTIS Transclusions
{{ទំព័រគំរូ:User WPTOUR}} ទំព័រគំរូ:User WPTOUR Transclusions
{{វិគីភីឌា:WikiProject Vermont Routes/Userbox}} វិគីភីឌា:WikiProject Vermont Routes/Userbox Transclusions
{{អ្នកប្រើប្រាស់:Neutralhomer/Userboxes/VAHighways}} អ្នកប្រើប្រាស់:Neutralhomer/Userboxes/VAHighways Transclusions
{{Template:User WikiProject Transport}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transport Transclusions
{{Template:User WikiProject Transport2}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Transport2 Transclusions
{{Template:User WikiProject Buses}} ទំព័រគំរូ:User WikiProject Buses Transclusions


វិគីភីឌា:UBS