វិគីភីឌា:WikiProject Education

ពីវិគីភីឌា
WikiProject Education
ShortcutsWP:EDU, WP:EDUCATION
Categories[[::Education|Education]], [[::WikiProject Education|WikiProject Education]]
Portal
Wikimedia CommonsCommons:Category:Education Education
Project banner template{{WikiProject Education}}
Userbox{{User WikiProject Education}}
Has goals?Yes
AssessmentWikiProject Education/Assessment

Some Wikipedians have formed a project to better organize information in articles related to Education. This page and its subpages contain their suggestions; it is hoped that this project will help to focus the efforts of other Wikipedians. If you would like to help, please inquire on the talk page and see the to-do list there.

This WikiProject aims to develop and standardize content related to education. WikiProject Education maintains and improves all articles within the Education category structure.

 1. Identify articles for improvement, and improve them
 2. Identify articles needing to be started, and start them
 3. Coordinate with m:Wikiversity (on Meta; also on Wikibooks)
 4. Coordinate with វិគីភីឌា:School and university projects

Current[កែប្រែ]

 1. Remove all articles tagged with WP:EDU, that are tagged by WP:SCH
 2. Added the WP:EDU Project template to all Category talk pages
 3. Tag all WP:EDU article talk pages with {{WikiProject Education}}. See here for more details.
 1. Work on all these stubs!
 2. Identify articles related to Education and add them to Category:Education (or one of its subcategories).
 3. Assess articles using the project template {{WikiProject Education|class=|importance=}}
 4. Work on articles below (and add your own)


Education WikiProject and Portal
Here are some Education related tasks you can do:

Cleanup listing[កែប្រែ]

អ្នកប្រើប្រាស់:WolterBot/Cleanup listing subscription

Participants[កែប្រែ]

To become a participant at this project, please add your name to the participants page. Feel free to place this userbox on your userpage if you're a member of this project:

This user is a member of WikiProject Education.

Statistics[កែប្រែ]

Index · Statistics · Log
វិគីភីឌា:Version 1.0 Editorial Team/Education articles by quality statistics For more information about Version 1.0 assessments, see WP:1.0 and WP:WVWP.

Popular pages

New Wikipedia articles related to Education[កែប្រែ]

Please feel free to list your new Education-related articles here (newer articles at the top, please). Any new articles that have an interesting or unusual fact in them should be suggested for the Did you know? box on the Main Wikipedia page. DYK has a 5 days time limit from the time of creation of the article to its bringing in the suggestions page.

Project banner[កែប្រែ]

To be placed at the top of talk pages of articles covered by the associated WikiProject:

WikiProject Education (Rated Project-class)
WikiProject iconpageនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននៃWikiProject Education, ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយដើម្បីបន្សើរ​ដោយក្ដោបលើeducation and education-related topicsលើវិគីភីឌា ។ បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួម សូមទស្សនាទំព័រគម្រោងនេះ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមការពិភាក្សាបាន និងសូមមើលបញ្ជីមួយនៃកិច្ចការបើកចំហមួយចំនួន ។
 Project  pageនេះ មិនទាន់បានស្នើសុំកម្រិតគុណភាព លើទំហំគុណភាពរបស់គម្រោងទេ ។
 

Infoboxes[កែប្រែ]

Navboxes[កែប្រែ]

To-do list[កែប្រែ]

Userboxes[កែប្រែ]

This user is a member of WikiProject Education.

Categories[កែប្រែ]

Click the "+" below to see all subcategories:
រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Education ទេ
Click the "+" below to see all subcategories:
រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម WikiProject Education ទេ

Subpages[កែប្រែ]

Sisterlinks[កែប្រែ]

ស្វែងរកបន្ថែមអំពី Education នៅលើគំរោងផ្សេងៗទៀតរបស់វិគីខាងក្រោម៖
វិគីនានុក្រមនិយមន័យ
វិគីសៀវភៅសៀវភៅឬសេចក្តីពន្យល់ផ្សេងៗ
វិគីពាក្យពេជន៍ប្រជុំ​ពាក្យពេជន៍​របស់មនុស្ស​ល្បីៗ
វិគីបណ្ណាល័យប្រភពអត្ថបទផ្សេងៗ
វិគីមេឌា Commonsពហុមេឌា
វិគីពត៌មានពត៌មាន
វិគីសកលវិទ្យាល័យប្រភពសិក្សារៀនសូត្រ

Related WikiProjects/Portals[កែប្រែ]

Child WikiProjects[កែប្រែ]

Related WikiProjects[កែប្រែ]

Portals[កែប្រែ]


Main tool page: toolserver.org
 • Reflinks - Edits bare references - adds title/dates etc. to bare references
 • Checklinks - Edit and repair external links
 • Dab solver - Quickly resolve ambiguous links.
 • Peer reviewer - Provides hints and suggestion to improving articles.

External watchlist[កែប្រែ]


Directory បញ្ជីរាយមុខវិគីគម្រោងនានា

 

Council ក្រុមប្រឹក្សាវិគីគម្រោង

 

Guide មគ្គុទេសន៍ទៅវិគីគម្រោងនានា