Jump to content

វិគីភីឌា:វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:WikiProject History)
អត្ថបទទាក់ទងដ៏ទៃទៀតប្រហែលមានរួមបញ្ចូល ប្រវត្តិវិគីភីឌា វិគីភីឌា:ប្រវត្តិនៃការវិវត្តិនិងអ្នកវិគីភីឌា រឺ វិគីភីឌា:កិច្ចពិភាក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រ

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ទំព័រ វិគីគម្រាងប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរយើង! យើងខ្ញុំគឺជាក្រុមការងារមួយ ដែលបានបូជាលះបង់ដើម្បីធ្វើឲប្រសើរឡើង ដោយការក្ដោបវិគីភីឌាលើ ប្រធានបទដែលទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រ។ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ ចង់ចូលរួម សូមចុះឈ្មោះរបស់អ្នកទៅក្នុង បញ្ជីសមាជិកនៃគម្រោងរបស់យើងនេះ

គោលបំណង (Goals)[កែប្រែ]


គោលបំណងវីគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

គោលបំណងនៃគម្រោងនេះ៖

 • ដើម្បីធ្វើឲប្រសើរឡើងដោយក្ដោបលើប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការបង្កើត ការពង្រីក និងការថែរក្សាអត្ថបទទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វីគីភីឌា ។
 • ដើម្បីផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំ និងអនុសាសន៍ចំពោះអត្ថបទ ដែលពិព៌ណនាអំពីទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រ ។
 • ដើម្បីបម្រើជាចំណុចនៃការពិភាក្សាកណ្ដាលចំពោះបញ្ហា ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងវីគីភីឌា ។
 • ដើម្បីថែរក្សាក្លោងទ្វារ និងក្លោងទ្វាររងរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្រ
 • ដើម្បីឆ្លើយសំណួរអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រលើ តុឯកសារពិគ្រោះ ជាពិសេសតុឯកសារពិគ្រោះអំពីមនុស្សជាតិ

រចនាសម្ព័ន្ធ (Structure)[កែប្រែ]


វីគីគម្រោងរចនាសម្ព័ន្ធប្រវត្តិសាស្ត្រ

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្របានអភិវឌ្ឍលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើន ដើម្បីជួយដល់ការគ្រប់គ្រងលើការងាររបស់យើង

 • អ្នកសម្របសម្រួលទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែរក្សា លើចំណុចអភិបាលនៃគម្រោង
 • ផ្នែកខ្លះទទួលការងារលើកិច្ចការឯកទេសជាច្រើន រួមមានរង្វាយតម្លៃគុណភាពអត្ថបទ ធ្វើអត្ថបទឲពិស្ដារនិងត្រួតពិនិត្យមាតិការ និងការបោះពុម្ពផ្សាយអត់ខ្សែ ។
 • ក្រុមការងារគឺជាក្រុមក្រៅផ្លូវការបន្ថែមទៀត សម្រាប់សហប្រត្តិបត្តិការលើប្រធានបទជាក់លាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ។
 • វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះបានពង្រីកនៅក្នុងសៀវភៅវិគី

ទំហំការងារ រឺ ការអង្កេតតាមដាន (Scope)[កែប្រែ]


ទំហំការងារវិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

អត្ថបទភាគច្រើននៅក្នុង ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រវត្តិសាស្ត្រ និងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមរងគឺស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាន (scope) របស់យើងខ្ញុំ ។ មានគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ទៃជាច្រើនទៀតមានរួចរាល់ហើយ ជាមួយនឹងការអង្កេតតាមដាន(scope)កាន់តែជាក់លាក់ ដូច្នេះភាគច្រើននៃការងាររបស់យើងស្ថិតនៅលើអត្ថបទមួយចំនួយ ដែលដូចជាមិនធ្លាក់ទៅក្នុងការអង្កេតតាមដាន (scope)របស់គម្រោងដ៏ទៃៗទៀតទេ ។ សំរាប់ចំណាត់បន្ថែម៖

 • អត្ថបទដែលមានផ្នែក ប្រវត្តិសាស្ត្រ/ប្រវត្តិ មួយ គឺមិនស្ថិត នៅក្នុងវិសាលភាពរបស់យើងទេ
 • "ប្រវត្តិសាស្ត្រ/ប្រវត្តិ..." អត្ថបទ គឺ ស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពរបស់យើង

បញ្ជីនៃបញ្ជីប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រ នៃប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រគោលគឺជាអត្ថបទមួយចំនួន ដែលស្ថិតក្នុងការអង្កេតតាមដាន (scope) នៃគម្រោងនេះ ។ បញ្ជីចុងក្រោយគឺមិនមែនបម្រុងសម្រាប់ជាការរំគាយសេចក្ដីដែលអាចយល់បាននៃមុខវិជ្ជានេះទេ​ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅនឹងការត្រួតពិនិត្យវិញ ។ បញ្ជីប្រធានបទ​គឺត្រូវទុកសម្រាប់ឲងាយយល់និងដើម្បីបញ្ចូលតំណភ្ជាប់គ្រប់អត្ថបទទាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជានេះលើវិគីភីឌា​។ សូមមើល​បញ្ជីប្រធានបទគណិតវិទ្យា​និង​បញ្ជីប្រធានបទទស្សនវិជ្ជា​ជាឧទាហរណ៍ខ្លះ ។

ចំនួនបញ្ជីនិងបញ្ជីមេតាត្រូវបានថែរក្សានៅក្នុងវិគីភីឌា៖

ការងារ[កែប្រែ]


វិគីគម្រោងមូលដ្ឋានគ្រឹះប្រវត្តិសាស្ត្រ

បញ្ជីប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ៗ​ត្រូវទុកសម្រាប់ផ្ដល់នូវការត្រួតពិនិត្យមួយ​ដោយក្ដោបទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រលើវិគីភីឌា​ ។ វាកំពុងក្លាយជាមួយក្នុងចំណោមឧបករណ៍បើកគេហទំព័រអានប្រវត្តិសាស្ត្រ​យ៉ាងលឿនល្អបំផុតលើវិគីភីឌា ។ ទំព័របញ្ជីប្រធានបទប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ដល់នូវតំណភ្ជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រ​សំរាប់គ្រប់មុខវិជ្ជាចំពោះមុខវិជ្ជា ដែលមានបញ្ជីមួយលើទំព័រនោះ នៅតែមានតំណភ្ជាប់ក្រហមខ្លះ ។ ភាគខ្លះនៃតំណភ្ជាប់ក្រហមទាំងនោះអាចនឹងត្រូវកែប្រែ​ដើម្បីបង្ហាញផ្នែកមួយចំនួននៃអត្ថបទកំពុងតែមានស្រាប់ (ក្នុងអត្ថបទលំអិតសម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលត្រូវគ្នា) រីឯអត្ថបទដែលត្រូវការនៅសល់ រឺ ផ្នែកខ្លះបានបង្កើតហើយដូច្នេះអត្ថបទនោះអាចត្រូវនឹងចង្អុលមក​កាន់តំណភ្ជាប់នោះ ។

ស្វែងរកបន្ថែមអំពី ប្រវត្តិសាស្ត្រ នៅលើគំរោងផ្សេងៗទៀតរបស់វិគីខាងក្រោម៖
វិគីនានុក្រមនិយមន័យ
វិគីសៀវភៅសៀវភៅឬសេចក្តីពន្យល់ផ្សេងៗ
វិគីពាក្យពេជន៍ប្រជុំ​ពាក្យពេជន៍​របស់មនុស្ស​ល្បីៗ
វិគីបណ្ណាល័យប្រភពអត្ថបទផ្សេងៗ
វិគីមេឌា Commonsពហុមេឌា
វិគីពត៌មានពត៌មាន
វិគីសកលវិទ្យាល័យប្រភពសិក្សារៀនសូត្រ


អត្ថបទសំខាន់ៗ[កែប្រែ]

អត្ថបទទាំងនេះតម្រូវឲទទួលគុណភាពពិសេសតាមតែអាចធ្វើបាន៖

កិច្ចការងារបើកចំហ[កែប្រែ]

សូមមានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីបញ្ចូលគ្រប់អត្ថបទ​ដែលត្រូវការការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅពេលដែលលោកអ្នកមកដល់ទីនេះ៖

ភាពប្រុងការអត្ថបទ[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ/ភាពប្រុងការអត្ថបទ


មើលផងដែរ: វិគីភីឌា:មាត្រដ្ឋានកាលប្បវត្តិ

អង្គការ[កែប្រែ]

ការសម្របសម្រួល[កែប្រែ]


អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោង

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងគឺជាទូទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះតំហែទាំគ្រប់ទិដ្ឋភាព​នៃគម្រោងខាងអភិបាលនិងនិតិក្រម ហើយបម្រើជាចំណុចនៃទំនាក់ទំនងទុកជាមុនសម្រាប់បញ្ញានិតិក្រម ។​ ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេក៏មិនត្រូវបានផ្ដល់នូវរួម​ជាមួយនឹងអំណាចខាងប្រត្តិបត្តិច្រើនទេ ។

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល

សម្រាប់គោលបំណងក្នុងការជួយសម្របសម្រួលសកម្មភាពគម្រោង អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវចុះបញ្ជីខាងក្រោមបង្ហាញនូវឆន្ទៈ​ដើម្បីចាត់ចែងតាមមុខងារមួយចំនួន ។

សូមមានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីទាក់ទងពួកគាត់ដោយផ្ទាល់ ប្រសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរដែលយល់ឃើញថាគម្រោងនេះ​ក្នុងនោះក៏មិនទាន់បានឆ្លើយនៅទីនេះរឺក៏យល់ថាបញ្ហាផ្សេងៗទៀត ដែលលោកអ្នកគិតថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងនេះ ។

ទំនួលខុសត្រូវ[កែប្រែ]

ទំនួលខុសត្រូវជាចម្បងនៃក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងគឺតំហែទាំ​និងកិច្ចការបោសសំអាតដែលទាក់ទងនៅក្នុងការថែរក្សាគម្រោង​និងដំណើរការខាងក្នុងដែលកំពុងដើរយ៉ាងរលូន នេះរួមមានភាពផ្សេងគ្នានៃកិច្ចការ ដូចជាការរក្សាទុកនូវប្រកាសនិងបញ្ជីកិច្ចការចំហដែលបានបន្ទាន់សម័យ ការមើលលើរង្វាយតម្លៃនិងដំណើរការតម្រួតពិនិត្យឡើងវិញ បង្រៀបចំសំណើនិងការបង្កើតកងកម្លាំងការងារជាដើម ។ ត្រង់នឹងត្រូវពាក់ព័ន្ធតិចតួច​គួរសមដែរ ដែលថាមិនអាចត្រូវបានធ្វើតាមទ្រឹស្ដីតាមរយៈអ្នកកែប្រែរៀបរៀងណាមួយទេ ពិតមែនហើយ ស្ថិតនៅក្នុងពីរបីកន្លែងតែប៉ុណ្ណឹងដែលមានក្រុមអ្នកសម្របសម្រួល​ដែលបានសរសេរដោយជាក់ស្ដែងជាដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ ក៏ប៉ុន្តែដោយហេតុថាពិសោធន៍ណែនាំថាក្រុមមួយចំនួនមានទំនោរសន្មតថា​អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងកំពុងតែធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលត្រូវបានធ្វើហើយ វាបានបង្ហាញនូវគុណប្រយោជន៍ដើម្បីផ្ទេរសិទ្ធិទំនួលខុសត្រូវ​ជាផ្លូវការសម្រាប់កិច្ចការអភិបាលនេះទៅដល់ក្រុមមួយជាក់លាក់ ។

ក្រុមអ្នកសម្របសម្រួលក៏មានតួនាទីបន្ថែមជាច្រើនផងដែរ ។ ពួកគេបម្រើជាចំណុចទំនាក់ទំនងទុកជាមុននៃគម្រោង ហើយនិងត្រូវបានចុះបញ្ជីជាក់ស្ដែងជាក្រុមមនុស្ស​ដែលសំណួរជាច្រើនអាចត្រូវបាននាំទៅ​ក្នុងកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើនជុំវិញគម្រោង ។ បន្ថែមទៀត ពួកគេមានតួនាទី (ក្រៅផ្លូវការខ្ពស់) នៅក្នុងការដឹកនាំពង្រាងនៃគោលការណ៍គម្រោង ដោយប្រមើលលើការប្រតិបត្តិនៃការវិនិច្ឆ័យនៃគម្រោង​លើបញ្ហាដូចជាគ្រោងការណ៍ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនិងការប្រើប្រាស់ទំព័រគំរូ ហើយនិងការជួយដោះស្រាយជម្លោះ​និងរក្សាការពិភាក្សានានាពីរឿងធំមកជាអត់រឿង ។

ផ្នែក[កែប្រែ]

រង្វាយតម្លៃ[កែប្រែ]

noframe
noframe

ផ្នែករង្វាយតម្លៃស្វែងរកអត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ពេលលើកដំបូង​និងវាយតម្លៃអត្ថបទទាំងនោះលើគុណភាព និងកម្រិត ភាពសំខាន់ៗ

សហប្រត្តិបត្តិការ[កែប្រែ]

noframe
noframe

ផ្នែក សហប្រត្តិបត្តិការ បម្រើដើម្បីបន្សើរអត្ថបទមួយចំនួនដែលត្រូវបានវាយតម្លៃដោយផ្នែករង្វាយតម្លៃ ដោយក្រុមនៃអ្នកកែប្រែរៀបរៀងដ៏ច្រើនកំណត់​ដើម្បីបន្សើរអត្ថបទទាំងនោះ ។ ជំនួយត្រូវបានស្នើសុំសម្រាប់អត្ថបទមួយណា ដែលលោកអ្នកកំពុងធ្វើការលើ រឺក៏ លោកអ្នកបង្កើតហើយបោះបង់ចោល ។ បញ្ជីមួយនៃកិច្ចការបើកចំហក៏អាចត្រូវបានបង្កើតផងដែរនៅទីនេះ

តម្រួតពិនិត្យ[កែប្រែ]

noframe
noframe

ផ្នែកតម្រួតពិនិត្យអនុវត្តនូវការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ លើអត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើននិងតាំងអត្ថបទមួយចំនួនសម្រាប់លក្ខណៈល្អ និង ពិសេស ។ វាក៏បន្តអនុវត្តតម្រួតពិនិត្យលំដាប់-ក លើអត្ថបទមួយចំនួនដែលនៅក្នុងការអង្កេតតាមដានរបស់យើង ។

ផ្សព្វផ្សាយ[កែប្រែ]

noframe
noframe

ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយដើរតួជាទីតាំងកណ្ដាលសម្រាប់ការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់សមាជិកផ្សេងៗ រួមមានបណ្ណពត៌មានគម្រោង ការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនិងបដាស្វាគមន៍ និងសកម្មភាពទាក់ទងដ៏ទៃៗទៀត ។

កងកម្លាំងការងារ[កែប្រែ]

noframe
noframe

កងកម្លាំងការងារត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់​លើតំបន់ជាក់លាក់មួយចំនួនរួមជាមួយនឹងការអង្កេតតាមដានរបស់គម្រោង ។ វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់មានកងកម្លាំងការងារនៅឡើយទេ ។ ភាគខ្លះប្រហែលជាត្រូវណែនាំការងារលើតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ បើសិនជាមានតម្រូវការចាំបាច់ ។

ព័ត៌មានសមាជិកអ្នកចូលរួម[កែប្រែ]


អ្នកចូលរួមវិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ប្រអប់អ្នកប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

ផ្នែកផ្សព្វផ្សាយដើរតួជាទីតាំងកណ្ដាលសម្រាប់ការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់សមាជិកផ្សេងៗ រួមមានបណ្ណពត៌មានគម្រោង ការជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីនិងបដាស្វាគមន៍ និងសកម្មភាពទាក់ទងដ៏ទៃៗទៀត ។

សមាជិកភាព[កែប្រែ]

ដើម្បីចូលរួមគម្រោងនេះជាធម្មតាបញ្ចូលឈ្មោះលោកអ្នកនៅកន្លែងសមាជិក

ប្រអប់អ្នកប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររក្សាទុកចំនួន​នៃប្រអប់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួន៖

អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ប្រវត្តិសាស្ត្រ
អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារ វិគីគម្រោង ប្រវត្តិសាស្ត្រ


ការស្វាគមន៍[កែប្រែ]

បើសិនជាលោកអ្នកឃើញសមាជិកថ្មី វាគឺជាគំនិតល្អមួយដោយដាក់សារស្វាគមន៍ពួកយើងនៅលើទំព័រពិភាក្សាពួកគេ៖

បណ្ណពត៌មាន[កែប្រែ]

បណ្ណពត៌មានពិតជាមិនទាន់បានរៀបចំនៅឡើយទេ ។ បញ្ហាគំនិតគឺអាចរកបាន ។

ចេញផ្សាយថ្មីៗ[កែប្រែ]


បើសិនជាលោកអ្នកចង់ក្លាយជាសមាជិកម្នាក់នៃគម្រោងនេះ សូមចុះហត្ថលេខាឈ្មោះលោកអ្នកនៅខាងក្រោម បន្ទាប់ពីអ្នកសញ្ញេចុងក្រោយ ជាមួយនិង "# ~~~~" (៤រលក) ។ ពួកសមាជិកក៏អាចមានអារម្មណ៍សេរីដើម្បីបញ្ចូល {{អ្នកប្រើប្រាស់វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ}}ទៅទំព័រអ្នកប្រើប្រាស់ពួកគេបានដែរ ។

សមាជិក៖[កែប្រែ]

 1. វ័ណថារិទ្ធ (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក) -- (ដាក់ជាគំរូសម្រាប់សមាជិកថ្មីៗ ដែលចង់ចុះឈ្មោះ!) ជួយក្នុងការបង្កើតទំព័រថ្មីៗ សម្រាប់ជាទីសហការគ្នា ចំពោះគម្រោងនីមួយៗ។
 2. សុខគឹមហេង (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)
 3. គ្រឹះស្នា (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)
 4. Nisetpdajsankha (ពិភាក្សា · ការរួមចំណែក)


សមាជិកអសកម្មរយៈពេលច្រើនជាង ៦ខែ៖[កែប្រែ]

សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកអ្នកទៅក្នុងបញ្ជីសកម្ម បើសិនជាលោកអ្នកត្រលប់មកវិញ ។

ទំព័រគំរូ[កែប្រែ]


ទំព័រគំរូវិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ
សូមមើលផងដែរ ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម: ទំព័រគំរូប្រវត្តិសាស្ត្រនិងព្រឹត្តិការណ៍

បដាគម្រោង[កែប្រែ]

បដា{{វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ}} គួរតែបន្ថែមទៅទំព័រពិភាក្សានៅគ្រប់អត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធ ។

WikiProject ប្រវត្តិសាស្ត្រ  
WikiProject iconអត្ថបទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននៃWikiProject ប្រវត្តិសាស្ត្រ, ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយដើម្បីបន្សើរ​ដោយក្ដោបលើមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើវិគីភីឌា ។ បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួម សូមទស្សនាទំព័រគម្រោងនេះ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមការពិភាក្សាបាន និងសូមមើលបញ្ជីមួយនៃកិច្ចការបើកចំហមួយចំនួន ។
 ???  អត្ថបទនេះ មិនទាន់បានស្នើសុំកម្រិតគុណភាព លើទំហំគុណភាពរបស់គម្រោងទេ ។
 

ប្រអប់ពត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ប្រអប់ពត៌មាន {{ប្រអប់ពត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ}} គួរតែត្រូវបញ្ចូលទំព័រព្រឹត្តិការណ៍គួរអោយកត់សំគាល់ខ្លះ ។

វិគីគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រ

ប្រវត្តិប្រទេស/តំបន់[កែប្រែ]

ប្រអប់ពត៌មាន{{ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់}} គួរតែត្រូវបានបន្ថែមទៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រ 'x' ប្រទេស ខ្លះៗ ។

Lua error in Module:Navbar at line 58: Invalid title ប្រវត្តិសាស្ត្រ{{{country}}}.

ប្រអប់បង្ហាញ[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:ក្រុមកែប្រែកំណែ១.០/អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រតាមស្ថិតិគុណភាព

អត្ថបទពិសេសៗ[កែប្រែ]

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់-អ.ព. ទេ

អត្ថបទលំដាប់-ក[កែប្រែ]

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់-ក ទេ

អត្ថបទល្អៗ[កែប្រែ]

រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម អត្ថបទប្រវត្តិសាស្ត្រលំដាប់-អ.ល. ទេ

អត្ថបទពិសេសមុនៗ[កែប្រែ]

អត្ថបទល្អមុនៗ[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:ក្រុមរៀបរៀងកំណែ១.០[កែប្រែ]

វិគីភីឌា:ក្រុមកែប្រែកំណែ១.០ បញ្ចេញនូវជំរើសកំណែជាច្រើន

អត្ថបទជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេជ្រើរើសសម្រាប់ចំណូលក្នុង មួយ រឺ លើសពី នេះបញ្ចេញនូវកំណែមួយចំនួននៃវិគីភីឌា ។ សូមជួយធ្វើអោយច្បាស់ថាអត្ថបទទាំងនេះនៅមានគុណភាពលទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ។

DYKs[កែប្រែ]

The following articles have all been featured in the ទំព័រដើម Template:តើអ្នកដឹងទេ section:

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម[កែប្រែ]


WikiProject History Categories

Every article on a historical topic should be assigned to as specific a sub-category under the Category:History as possible, as well as to any non-history categories to which it belongs. Since Wikipedia has tens of thousands of articles on historical subjects, they shouldn't all be placed directly in Category:History; there is an elaborate hierarchy of historical categories, described here, and only the lowest-level category need be assigned.

មែកធាងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម[កែប្រែ]

noframe
noframe
រកមិនឃើញចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម History ទេ

ការរៀបចំចំណាត់ថ្នាក់:ក្រុមប្រវត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

Category:History contains only the most general articles, such as History and History of the world. Other historical articles appear in one or more sub-categories

ឈ្មោះចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម[កែប្រែ]

The category for the history of the modern nation X should be called "History of X" or "History of the X" and included.

បង្រៀបចំប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ[កែប្រែ]

Few nations have neat histories: most have changed name, constitution and boundaries over their history. This section gives advice on creating sub-categories to reflect these changes.

កុំដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមច្រើនពេក[កែប្រែ]

Having added an article to, say, Category:Military history of the United Kingdom, there's no need to also add that article to Category:Military history, Category:History of the United Kingdom, Category:United Kingdom or Category:History. The category hierarchy expresses the fact that every article about the military history of the UK is an article about military history and an article about the UK.

ភាពជាម៉ែឪ[កែប្រែ]


គម្រោងកូនៗដែលទាក់ទង
គម្រោងនេះគឺជាមាតាបិតានៃគម្រោងតូចៗដទៃខ្លះទៀត

កូន[កែប្រែ]

គម្រោងទាក់ទង[កែប្រែ]

គម្រោងរងទាក់ទង[កែប្រែ]

ទាក់ទង[កែប្រែ]

External sister projects

មើលផងដែរ[កែប្រែ]


Further information and articles

ជាទូទៅ[កែប្រែ]

Main
Historiography
Timelines
វិគីភីឌា:WikiProject Timelines -- វិគីភីឌា:Timeline standards
Portal
វិគីភីឌា:Wikiportal/History.
Resources
វិគីភីឌា:Category schemes -- វិគីភីឌា:Naming conventions
Other
វិគីភីឌា:History standards for China-related articles

ប្រភពរឹងមាំ (Sourceberg)[កែប្រែ]

Sourceberg

See Wikisource for original text (or primary sources). Wikisource (i.e., "Sourceberg") is a repository of source texts in any language which are either in the public domain, or are released under the GFDL.

See also : វិគីភីឌា:What Wikipedia is not, វិគីភីឌា:Verifiability, វិគីភីឌា:Public domain resources

ឧបករណ៍[កែប្រែ]

Main tool page: toolserver.org
 • Reflinks - Edits bare references - adds title/dates etc. to bare references
 • Checklinks - Edit and repair external links
 • Dab solver - Quickly resolve ambiguous links.
 • Peer reviewer - Provides hints and suggestion to improving articles.

បញ្ជីឃ្លាំមើលខាងក្រៅ[កែប្រែ]

Directory បញ្ជីរាយមុខវិគីគម្រោងនានា

 

Council ក្រុមប្រឹក្សាវិគីគម្រោង

 

Guide មគ្គុទេសន៍ទៅវិគីគម្រោងនានា