វេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេស)

វេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស មិនខុសពីភាសាលោកខាងលិចដទៃទៀតទេ។ ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ត្រូវពឹងផ្អែកលើ វេយ្យាករណ៍ដើម្បីអោយសំណេរមានភាពល្អ និង ត្រឹមត្រូវ។

ការប្រើប្រាស់[កែប្រែ]

គេប្រើ វេយ្យាករណ៍អង់គ្លេស សំរាប់៖

 1. អនុវត្តសំណេរអោយប្រសើរ
 2. ត្រៀមប្រលង

ថ្នាក់ពាក្យ[កែប្រែ]

ថ្នាកដំបូង

នាម[កែប្រែ]

មនោរា នាម ជាពាក្យសំដីដែលសំដែងពីមនុស្ស សត្វ វត្ថុ រុក្ខជាតិ។ e.g. Man, Plant, Cat, Phnom Penh.

កន្សោមនាម[កែប្រែ]

កន្សោមនាម អាចជា៖

 1. នាមតែឯង e.g. Teacher, Students
 2. Article ឬ ការន្ត + នាម e.g. A teacher
 3. Determiner + នាម​ e.g. My cat
 4. គុណនាម + នាម e.g. Black cat
 5. Determiner + គុណនាម + នាម e.g. A small catក់
 6. Adverb of Degree + គុណនាម + នាម e.g. Very good dog
 7. សព្វនាម e.g. She, Her

ទីតាំងនាម[កែប្រែ]

 1. ប្រធាន e.g. She is a cat.
 2. កម្មបទ e.g. I like her. She speaks English.
 3. Complement e.g. This is a cat

វចនៈនាម[កែប្រែ]

វចនៈនាម (Number of nouns) សំដៅលើ ឯកវចនៈ ឬ ពហុវចនៈនាម។ ទំរង់របស់ពហុវចនៈនាម៖

 1. បន្ថែម -s, e.g. Cats
 2. បន្ធែម -es ក្រោយ sibilant sound ដូចជា ch, s, sh, ss, x, z, e.g. Buses
 3. បន្ថែម -es ក្រោយ o, e.g. Tomatoes
 4. បន្ថែម -es ក្រោយ ព្យញ្ជនៈ + y ហើយ y ប្ដូរជា i,​ e.g. Babies
 5. បន្ថែម -es ក្រោយ f/fe ហើយប្ដូរ f/fe ជា v, e.g. wives
 6. ជា​ Irregular Noun និង loan words, e.g. Men. Abaci

គុណនាម[កែប្រែ]

គុណនាម ជាពាក្យបញ្ជាក់ន័យអោយនាម។ e.g. Blue, Angry

កន្សោមគុណនាម[កែប្រែ]

កន្សោមគុណនាម អាចជា៖

 1. គុណនាមតែឯង e.g. Red
 2. សព្វនាម + គុណនាម, e.g. Very good

ទីតាំងគុណនាម[កែប្រែ]

 1. នៅពីមុខនាម (ហៅថា Attributuve Adjective), A small dog
 2. នៅពីក្រោយ កិរិយាសព្ទភ្ជាប់ (ហៅថា Predicative Adjective), I am old

=== គុណកិរិយា === គឺ​ជា​ថ្នាក់​ពាក្យ​វេយ្យករណ៏​មួយ​ប្រភេទ​ ដែល​មាន​មុខងារ​បញ្ចាក់​ន័យ​អោយ​ នាម​ គុណនាម​ និង​សប្បី​តែ​ពពួក​គុណ​កិរិយា​ដូច​គ្នា​ផង​ដែរ​។ គុណកិរិយា ជាពាក្យបញ្ជាក់ន័យអោយកិរិយា។ e.g. Fast, slow

ឃ្លាគុណកិរិយា[កែប្រែ]

ឃ្លាកិរិយាសព្ទវិសេស អាចជា៖

 1. កិរិយាសព្ទវិសេស e.g. Fast
 2. Adverbs of Degree + Adverb, e.g. Very fast

ប្រភេទគុណកិរិយា[កែប្រែ]

 1. Adverbs of manner
 2. Adverbs of place
 3. Adverbs of time
 4. Adverbs of frequency
 5. Adverbs of degree

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ ជាពាក្យដែលសំដែងពី អំពើ ឬ សភាព។​ e.g. Go, love

ឃ្លាកិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

ឃ្លាកិរិយាសព្ទ អាចជា៖

 1. កិរិសព្ទតែឯង e.g. Stop
 2. Auxialiary Verb + កិរិយាសព្ទ e.g. Have spoken

ប្រភេទកិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

 1. Auxialiary Verbs
 2. Ordinary Verbs

ធ្នាក់[កែប្រែ]

សូមមើល អាយតនិបាត

សព្វនាម[កែប្រែ]

សូមមើល សព្វនាម

Determiner[កែប្រែ]

Determiner ជាពាក្យនាំមុខនាម។​ e.g. A, my Determiner អាចជា៖

Article[កែប្រែ]

មានពីរប្រភេទ៖

 1. Indefinite Article, i.e. a/an
 2. Definite Article, i.e. the

Possessive Adjective[កែប្រែ]

Possessive Adjectives មាន៖​ My, his, her, its, your, our, their

Demonstrative Adjective[កែប្រែ]

Demonstrative Adjective មាន៖ This, that, these, those

Quantifier[កែប្រែ]

សូមមើល Quantifier

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

សូមមើល Conjuntion

ឧទានសព្ទ[កែប្រែ]

សូមមើល Interjection

កាល​[កែប្រែ]

គ្រប់ភាសាទាំងអស់ ជាទូទៅមាន ៣​ កាល៖ បច្ចុប្បន្នកាល, អតីតកាល, អនាគតកាល

Tense Frame[កែប្រែ]

Present Tense[កែប្រែ]

សូមមើល បច្ចុប្បន្នកាល

Past Tense[កែប្រែ]

សូមមើល អតីតកាល

Future Tense[កែប្រែ]

សូមមើល អនាគតកាល

Aspect[កែប្រែ]

Simple Aspect[កែប្រែ]

សំរាប់សកម្មភាពដែលកើតឡើងធម្មតា។ អាចជា ទំលាប់ ដូចជា She went to church on Sundays (Past Simple) មានន័យថា កាលពីមុន ខ្ញុំទៅព្រះវិហាររៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ វាជាទំលាប់ខ្ញុំកាលពីមុន សូមមើល Simple Aspect

Continuous Aspect[កែប្រែ]

ជាសកម្មភាពបន្តរ ក្នុងខណៈមួយ។ e.g. I will be talking with her when you are with me. (Future continuous)។ ជួនកាលគេហៅថា Progressive Aspect។ ទំរង់ជាទូទៅគឺ be + present participle (សូមមើល continuous Aspect)

Perfect Aspect[កែប្រែ]

ជាសកម្មភាពដែលកើតមុន សកម្មភាពមួយទៀត។ ទំរង់ជាទូទៅគឺ have + past participle។ ​e.g. I had bought these flowers before I came here. សូមមើល Perfect Aspect

អនុប្រយោគ[កែប្រែ]

ជា អនុប្រយោគ (Clause) ឬ ប្រយោគ (Sentence) ពេញលក្ខណៈ លុះត្រាតែមាន ប្រធាន និង កិរិយាសព្ទ។ ធាតុផ្សេងៗ របស់ប្រយោគគឺ៖

 1. ប្រធាន*
 2. កិរិយាសព្ទ*
 3. កម្មបទ
 4. Complement
 5. Adverbial

លក្ខខណ្ឌ[កែប្រែ]

ទំរង់លក្ខខណ្ឌ ជាទូទៅគឺ៖ S + V ... if + S + will** + b.infinitive

First Conditional[កែប្រែ]

សូមមើល First Conditional

Second Conditiona[កែប្រែ]

សូមមើល Second Conditional

Third Conditional[កែប្រែ]

សូមមើល Third Conditional

(សូមមើល Zero Conditional ផង)

កថា[កែប្រែ]

សូមមើល កថាមិនផ្ទាល់

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស