ស្រុកខ្សា​ចំ(ខេត្តឃ្លាំង)

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ស្រុកខ្សា​ចំ(ខេត្តឃ្លាំង) (អង់គ្លេស: $ ) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តឃ្លាំង កម្ពុជាក្រោម ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកខ្សា​ចំ(ខេត្តឃ្លាំង)
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

វត្តអាម[កែប្រែ]

  • វត្តពោធិខ្សាច់
  • វត្តពោធិថ្លឹង
  • វត្តអណ្តូងឬស្សី

មើលផងដែរ[កែប្រែ]