ស្រុកតាវែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកតាវែង (អង់គ្លេស$ District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តរតនគិរី ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកតាវែង
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៦០៨០១ ឃុំតាវែងលើ Ta Veaeng Leu Commune ១០
១៦០៨០២ ឃុំតាវែងក្រោម Ta Veaeng Kraom Commune ១០
ចំនួនភូមិសរុប ២០
 ខាងកើត	ប្រទេសវៀតណាម
 ខាងលិច	ឃុំតាវែងក្រោម
 ខាងត្បូង	ស្រុកអណ្ដូងមាស និង ឃុំប៉ូយ
 ខាងជើង	ប្រទេសឡាវ
ស្រុកតាវែងរួមមាន ២​ឃុំ និង ២០ ភូមិ និងប្រជាជនមា ២.៤០០ នាក់។ ស្រុកតាវែងមាន ២ ឃុំ។ ឃុំតាវែងលើ និង​ តាវែងក្រោម

ឃុំតាវែងលើមាន ១០​ភូមិ

ភូមិ ប្រជាជន ១៩៩៨ ចំនួនគ្រួសារ ចំណាំ
ចាន់ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ជួយ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
តាបូក ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ប៉ាងគិត ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
សញ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
កិគួង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
រវៀងវិញ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ភ្លឺធំ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ភ្លឺតូច ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
តាវែង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍

ឃុំតាវែងក្រោមមាន ១០​ភូមិ

ភូមិ ប្រជាជន ១៩៩៨ ចំនួនគ្រួសារ ចំណាំ
ទំពូងរឹងធំ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ទុន ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
កោះប៉ុង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
សៀងសាយ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ផ្យ៉ាង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
កិគួង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
តាង៉ាច ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ជាវ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ទំពូងរឹងតូច ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
វៀងចាន់ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍

សាលារៀនមាន