ស្រុកតាវែង

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ស្រុកតាវែងរួមមាន ២​ឃុំ និង ១០ ភូមិ និងប្រជាេជនមា ២.៤០០ នាក់។ ស្រុកតាវែងមាន ២ ឃុំ។ ឃុំតាវែងលើ និង​ តាវែងក្រោម

ស្រុកតាវែងមាន២ឃុំ៖

ឃុំតាវែងលើមាន ១០​ភូមិ

ភូមិ ប្រជាជន ១៩៩៨ ចំនួនគ្រួសារ ចំណាំ
ចាន់ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ជួយ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
តាបូក ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ប៉ាងគិត ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
សញ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
កិគួង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
រវៀងវិញ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ភ្លឺធំ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ភ្លឺតូច ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
តាវែង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍

ឃុំតាវែងក្រោមមាន ១០​ភូមិ

ភូមិ ប្រជាជន ១៩៩៨ ចំនួនគ្រួសារ ចំណាំ
ទំពូងរឹងធំ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ទុន ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
កោះប៉ុង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
សៀងសាយ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ផ្យ៉ាង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
កិគួង ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
តាង៉ាច ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ជាវ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
ទំពូងរឹងតូច ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍
វៀងចាន់ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍ ឧទាហរណ៍

សាលារៀនមាន