Jump to content

អ្នកកាត់ត

ពីវិគីភីឌា
ការធ្វើកម្មសិក្សារបស់សាលា ដុន បូស្កូខេត្តព្រះសីហនុ

ការកាត់ត គឺ របៀប រឺក៏វិធីក្នុងជ្រើសយក បរិវច្ឆភាព ដូចជា ការសរសេរ ភ្នែក អាចស្ដាប់ឬ ហើយនិង​ បណ្តាឯកសារZDS ព័ត៌មាន ការនាំទៅដើម្បីឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធ ដើម្បីធ្វើបន្តឲ្យបាន ត្រឹមត្រូវ ការសង្ខេប ការរៀបចំ ហើយនិងការកែប្រែ រឺកាត់ត ការសម្ដែង ជាមួយនិង ចេតនារបស់អ្នកផលិត ដើម្បីកែប្រែ អោយមានភាពជាក់លាក់ត្រឹមត្រូវ ហើយនិងបញ្ចប់ការងារ។

ការកាត់ត ជាធម្មតាគឺជារបៀបនៃគំនិតរបស់អ្នកនិពន្ធនៃការចាប់ផ្តើមសំរាប់ ធ្វើការជាមួយឯកសារទាំងផ្ទាល់ ហើយអ្វីដែលត្រូវ ធ្វើបន្តទៀតនោះគឺ ជាសហការគ្នា រវាងអ្នកនិពន្ធ​ហើយនិងអ្នកកាត់ត ដើម្បីបង្កើតដូចជា៖ ការកាត់តគឺជាប្រតិបត្តិដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការ បង្កើតជំនាញ ការទាក់ទងរបស់មនុស្ស ហើយនិងការរៀបចំអោយមានភាពជាក់លាក់នៃវិធីសាស្រ្តមួយ។

ការបោះពុម្ពព័ត៌មាន[កែប្រែ]

មានការបោះពុម្ពផ្សេងៗពីគ្នា នៅកន្លែងបោះពុម្ព តួយ៉ាងដូចជា ស្វែងរកជំនួយការមកធ្វើជាអ្នកបោះពុម្ព ដើម្បីធ្វើការរាយការណ៍ដើម្បីធ្វើការបោះពុម្ព ជាបុគ្គល ហើយនិងនាយកគ្រប់គ្រង ដែលធ្វើការរាយការណ៍ពីការប្រត្តិបត្តិការរបស់អ្នកកាត់តដែលធំជាងគេ។ អ្នកកាត់តដែលមានប្រតិបត្តិការធំជាងគេ ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍ ផលិត ដើម្បីជួយបន្តរហូតដល់បានសម្រេច មានការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈតូចជាង ទាំងនោះមានការដើរតួជាផ្នែកដូចជាៈ កាសែត ទស្សនាវដ្តី វីដេអូ បទចម្រៀង។ល។

ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកកាត់ត[កែប្រែ]

អ្នកកាត់តដែលមានស្នាដែល្អ ពេលខ្លះអ្នកកាត់តទាំងនោះបានធ្វើការជាមួយ មាតិការ ឬក៏ប្រធានអ្នកកាត់ត។ មនុស្សបែបនេះជាទៅគឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវលើខ្លួនខ្ពស់សម្រាប់ មាតិការចំពោះមហាជន។ នេះគឺជាការលើកលែងដ៏ធំមួយរបស់ការសែត រឺព័ត៌មាន ដែលជាធម្មតាមានការបំបែកពីគ្នា របស់អ្នកកាត់ត សំរាប់វាចារណកថា ហើយនិងគំនិត នៅលើទំព័រ ដើម្បីបំបែកក្នុងការរាយការណ៍ ហើយនិងវាចារណកថានៃមាតិកា។ អ្នកកាត់តធ្វើការជាមួយ ការរៀបចំប្រកាសកិច្ចផ្សព្វផ្សាយ សំរាប់ជាខ្នាតគំរូសម្រាប់ការសម្ដែងសិល្បៈ ហើយនិងអភិវឌ្ឍបុគ្គល។ អ្នកកាត់ត គឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុស សំរាប់ការអភិវឌ្ឍ ហើយនិងរក្សាទុក នូវការផ្សាយជូនដល់មិត្តស្និតស្នាល។ នៅក្នុងកម្មវិធី ការប្រគុំតន្រ្តី ជាមួយអ្នកផ្សាយ ហើយនិងប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការ។ អ្នកកាត់តធ្វើប្រតិបត្តិការ ហើយជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវ សំខាន់ខាងយុទ្ធសាស្រ្ត ហើយនិងគម្រោងនៃសហប្រតិបត្តិការ។ ការងាររបស់អ្នកកាត់ត គឺមានផលចំពោះក្បាលនៅលើកាសែត ហើយនិងមានអានុភាពទៅលើគិនិតសំខាន់របស់មាតិកា។

ការកំណត់ពេលវេលា[កែប្រែ]

អ្នកកាត់តនៅឯក្រុមហ៊ុនកាសែត អ្នកគ្រប់គ្រងកាសែតព័ត៌មាន និងធ្វើអោយមានការកើនឡើងនៃការងារ។ ការកែប្រែកាសែតព័ត៌មាន បានបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរញយៗ នែចំណងជើងរបស់អត្ថបទ ហើយ និងមុខងារ មានដូចជា៖

  • ប្រធាន រឺក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកកាត់ត ដែលប្រហែលគេអោយឈ្មោះថាប្រធាន អ្នកកាត់ត រឺក៏ពេលខ្លះៗគ្រាន់តែជាប្រធានរបស់អ្នកកាត់ត និង ពេលខ្លះទៀតគឺគ្រាន់តែជាជំនួយការ រីក៏ជាតំណាង
  • អ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកកាត់ត (មានន័យថាអ្នកគាត់ ជាញឹកញាប់តែងតែភ្ជាប់គ្នាជាពីដំណាក់កាល គឺបន្ទាប់ពីអ្នកកាត់តដែលមានឋានៈ ខ្ពស់ជាងគេ)
  • អ្នកកាត់តព័ត៌មាន ដែលមើលខុសត្រូវផ្នែកកាសែតព័ត៌មាន
  • អ្នកកាត់ត កាត់តទំព័រ ដែលអ្នកកាត់បានមើលខុសត្រូវ ហើយមានទំហំទំព័រនៃការកាត់។ អ្នកកាត់ត គឺជាញឹកញាប់តែងអង្គុយនៅលើកៅអីដើម្បីធ្វើការកាត់ត ហើយនិងចាត់ចែងសរសេររបៀបនៃការកាត់ត។ ទំព័រកាត់ត អ្នកកាត់តអាចគ្រប់គ្រងអក្សរ ដើម្បីអោយអ្នកកាត់ត រឺក៏មានទំព័រថ្មីមានលក្ខណៈ ល្អ។ការផ្លាស់ប្ដូរមានកិច្ចការ ហើយនិងការចាក់ចែង ដើម្បីអាចកែប្រែតួអក្សរ រឺក៏ផ្លាស់ប្តូរ។
  • ក្នុងផ្នែក រឺក៏ចំណែករបស់អ្នកកាត់ត ហើយនិងជំនួយការរបស់ពួកគេ មានដូចជា៖ អ្នកជំនាញ អ្នកដែលមានល្បី ហើយនិងរូបភាពផ្នែកកីឡា រឺក៏រូបភាពអ្នកកាត់ត
  • ការចម្លងរបស់អ្នកកាត់ត
  • អ្នកអានរបៀបនៃអ្នកកាត់ត ឬក៏[[សាធារណៈ]អ្នកកាត់ត គឺពេលខ្លះៗបានដឹងពីរបៀប ដែលមានការពន្យល់ ពីសំណាក់អ្នកអាន ហើយនិងមានទំនួលខុសត្រូវ​ ជាមួយពួកគេ
  • ការធ្វើរបស់អ្នកកាត់ត ដែលមានការជ្រើសរើស ហើយនិងបានថែមចំណងជើង មកពីផ្នែកផ្សេងៗនៃសេវាកម្មអន្តរជាតិ ហើយនិងជាធម្មតាមាននៃការចំនងតុក

មានក្រុមអ្នកកាត់តនៅឯទីក្រុង បានប្រើភាពខុសគ្នា គឺនៅភាគខាងអាមេរិកខាងជើង ហើយនិងអាមេរិកខាងត្បូង ជាកន្លែងដែលអ្នកកាត់តមានការយោងទៅតាមភាពមានការហ៊ានទទួលខុសត្រូវ សំរាប់ទំហំព័ត៌មាន នៃការសែតព័ត៌មានក្នុងស្រុក ដើម្បីធ្វើការផ្សាយក្នុងតំបន់( ពេលខ្លះៗផងដែរ គេបានអ្នកកាត់តថាម៉េត្រូ)​ ហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ដែលជាកន្លែងដែល អ្នកកាត់មានភាពហ៊ានទទួលខុស សំរាប់ទំហំនៃអ្នកជំនួញ នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៌ ហើយនិងដោយការបោះឆ្នោត ទំហំនៃជំនួញ ហើយនិងប្រាក់ពីន័យផង។

សៀវភៅអ្នកប្រាជ្ញនិងការសរសេរព័ត៌មាន[កែប្រែ]

សៀវភៅអ្នកប្រាជ្ញរបស់អ្នកកាត់ត ហើយនិងការសរសេរព័ត៌មាននេះ គឺមានការបោះពុម្ព ជាមួយទំនួលខុសត្រូវដែលមានលក្ខណៈពិសេស ក៏ទទួលរបស់អ្នកកាត់ត របស់គណៈកម្មការក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ដែល មានកិច្ចសន្យាជាមួយនិងអ្នកនិពន្ធ​ដើម្បីបង្កើត ការចម្លង ដែលជាបំណងរបស់អ្នកកាត់ត រឺជាផលិតកម្មមួយ ដែលបានរកឃើញចម្លងតាម ដំណាក់កាលរបស់វា មកពីសៀវភៅសរសេរដោយដៃ ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលលោតចុះលោតឡើងរបស់សៀវភៅនេះ ហើយនិងជាធម្មតាមមានការស្មាន​យ៉ាងច្រើននៃថវិកា ហើយនិងគម្រោងពេល ដែលមានទំនួលខុសត្រូវ ហើយនិងអ្នកកាត់តចម្លង ឬការសរសេរដោយដៃរបស់អ្នកកាត់ត ដែលមានការសម្តែង​ដើម្បីកិច្ចការការងារនៃការចម្លងរួច​សម្រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងទម្រង់នៃការបោះពុម្ព។ មានភាពផ្ទុយគ្នាយ៉ាងច្រើននៅការកែក្នងការចំលង សៀវភៅអ្នកប្រាជ្ញហើយនិងការសរសេរព័ត៌មាន ហើយនិងការចំលងប្រភេទផ្សេងទៀតនៃការផ្តេក ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំជាខ្នាតគំរូចំលង របស់សាធារណជន។ មានសាធារណជនដែលជាអ្នកប្រាជ្ញាជាច្រើន មានការចូលចិត្តជាងនូវ របៀបនៃការណែនាំ ជាធម្មតាមានរៀបចំរបស់ Marriam-Webster ដែលមានវចនានុក្រមនៃវិទ្យាល័យ ហើយនិងអ្នកកាត់តឈ្មោះ Chicago Manual នៃរបៀប រចនាបថរបៀបនៃMLA រឺក៏ការប្រកាសកិច្ចការរបស់ដែលបានធ្វើដោយដៃក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក រឺក៏មានច្បាប់ថ្មីនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស។ ច្បាប់ថ្មីរបស់រដ្ឋជាចំណែកមួយ"Hart's Rules" សម្រាប់ការរៀបចំពុម្ព ហើយនិងអ្នកអានដើម្បីបោះពុម្ព ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford​ បានបង្ហាញនៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៩៣​។ ចាប់តាំងពី អ្នកប្រាជ្ញជានិច្ចកាល មានភាពខ្លាំងក្នុងការណែនាំ ហើយជាញឹកញាប់មានអ្នកបោះពុម្ពផ្សាយនិងបានទទួលទុកជារបស់ខ្លួន នូវរបៀបផ្សេងៗពីគ្នា។ សម្រាប់ការជម្រឺត ដែលមានចូលចិត្តសម្រាប់ពន្យល់ តាមចិត្តវិជ្ជាតាមរបៀប APA តាមភាសាមួយភ្លែក​ តាមរបៀប MLA ។ ទាំងនេះការ​​​​​​​​ណែនាំដែលមានបានជួយជា សំលេងនៃគំនិតដែលអាចជួយ​ទាញអាគតដ្ឋានដែលអាចជួយបំពេញនៃប្រភព ហើយនិងធ្វើអោយមានការបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៃគំនិតរបស់បណ្ឌិត