ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត

ពីវិគីភីឌា
ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត គឺជាការស្ទង់បង្ហាញនៃការ ប្រមូល ការវិភាគ ហើយនិងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទិន្នន័យរបស់អ៊ីនធើណែត ដើម្បីទទួលបាននូវគោលដៅនៃការយល់ដឹង និង ការធ្វើសុទិដ្ឋិនិយម(សុក្រឹត្យភាព)ក្នុងការប្រើបណ្តាញវែបសាយ[១]

ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត​ គឺវាមិនមែនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ក្នុងការវាស់ទំហំនៃការ ធ្វើចរាចរណ៍របស់វែបសាយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាឧបករណ៍ ក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅក្នុងមុខជំនួញ ហើយនិង ការស្វែងរកទីផ្សារផងដែរ​ ។ ការខិតខំ ឬក៏ការសំភីក្នុងការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត អាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដើម្បីស្ទង់មើលនូវលទ្ធផលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួន ។ វាបានចូលរួមចំនែកក្នុងការវាយតំលៃ ពីដំនើរការរបស់វានៅលើវែបសាយដែលបានផ្លាស់ប្តូរបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្មី​ ។

ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត មិនមែនត្រឹមតែជាឧបករណ៍ក្នុងការវាស់ស្ទង់នូដំនើរការរបស់វែបសាយប៉ុន្នោះទេ វាថែមទាំងអាចប្រើជាឧបករណ៍ក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារផងដែរ។ ការអនុវត្តិដោយការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត អាចជួយផងដែរដល់ក្រុមហ៊ុនទូទៅក្នុងការវាស់ស្ទង់លទ្ធផលនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចាស់របស់គេ។ វាក៏បានជួយវាយតំលៃពីដំនើការនៅលើវែបសាយបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនូវការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មថ្មី។ ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត ធ្វើការបែងចែកទិន្នន័យទៅតាមចំនួនលេខនៃអ្នកចូលរួមទស្សនា ទំព័រដែលបានចុះផ្សាយគឺបានបង្ហាញពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ផ្នែកណាមួយដែលនឹងជួយក្នុងការស្វែងរកទីផ្សារ។

ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែតមានពីរផ្នែកគឺ ការវិភាគដោយ​​ បិទ និងបើក។

ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែតបិទធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើការ​វាស់​ និងការវិភាគដោយមិនគិតទោះជាអ្នកជាម្ចាស់រឺក៏ថែរក្សាវែបសាយមួយ។ វារួមបញ្ចូលទៅនិងការវាស់នូវសក្តានុពលពីការស្តាប់របស់វែបសាយ(ឪកាស) ការបែងចែកនៃសំលេង(ភាពអាចមើលឃើញ) ហើយនិងសំលេងដែលឭច្បាស់ (ការអធិប្បាយ) នោះគឺជារឿងទូទៅដែលកើតមាននៅលើបណ្តាញអ៊ីនធើណែត។

សេចក្តីបញ្ជាក់[កែប្រែ]

  1. ​^ The Official WAA Definition of Web Analytics​​​​ http://www.webanalyticsassociation.org/?page=aboutus# Archived 2010-05-10 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.