ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម គឺការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ឋផ្សព្វផ្សាយ នៅក្នុងបណ្តាញ ឬក៏ ក្រៅបណ្តាញ ដើម្បី ធ្វើការ ទំនាក់ទំនង អតិថិជន ហើយនិង ដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយ​ នូវផលិតផល ម៉ាក សេវ៉ាកម្ម និង ការប្រកាស សេវ៉ាកម្ម ជាសាធារណះ ដែលបានចូលរួម ឬក៏ ការគ្រប់គ្រង ជាក្រុម​លក្ខណះ ជានយោបាយ។

នៅក្នុងការសម្ពោធគឺផ្តល់ អោយមានបញ្ហាចំពោះ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម សារពត៌មាន[១], លោក លី​ និង​ លោក ឡេកកេនប៊ី (២០០០) បានអោយ អត្ថន័យ នៃ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម​ ថាជា ការបង់ថ្លៃ និង មិនទាន់បង់ថ្លៃ ចំពោះការបង្ហាញ និង ការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល សេវ៉ាកម្ម ។ នេះគឺជាការ បង្ហាញដ៏សាមញ្ញបំផុត តាមរយះ ប្រព័ន្ឋអ៊ីនធើណែត ដែលជានិច្ចជាកាល គឺកំពុងតែ ប្រើបា្រស់មាតិការ ដោយ វេដីអូ ។

សេចក្តីបញ្ជាក់[កែប្រែ]

  • Li, Hairong; Leckenby, John D. 2004. Internet Advertising Formats and Effectiveness. Center for Interactive Advertising. [២] (accessed 02/25/2010)
  • Flew, T. 3rd edition. 2008. New Media: an introduction Melbourne: Oxford.
  • Thorson (Eds.), Advertising and the World Wide Web (pp. 99-117). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Roehm, H. A., & Haugtvedt, C. P. (1999). Understanding interactivity of cyberspace advertising. In D. W. Schumann & E. Thorson (Eds.), Advertising and the World Wide Web (pp. 27-39). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
  • Cross, R., & Smith, J. (1997). Customer-focused strategies and tactics. In R. Brady, E. Forrest, & R. Mizerski (Eds.), Cybermarketing: Your Interactive Marketing Consultant (pp. 55-78). Lincolnwood, IL: NTC Business Books.
  • Rodgers, S. 2001. The Interactive Advertising Model: How Users Perceive and Process Online Ads. JIAD. http://jiad.org/article5 (accessed 03/09/2008)