តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍

ពីវិគីភីឌា
ទីផ្សារអ៊ីធើណែត
ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
កម្មវិធីទីផ្សារអ៊ីម៉ែល
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសុក្រិត្យ
ការវិភាគតាមអ៊ីនធើណែត
តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍
ទីផ្សារពាក់ព័ន្ធ
តំលៃលើការប្រើប្រាស់
បរិបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
ចែករំលែកចំណូល
ស្វែងរកទីផ្សារ
ស្វែងរកដោយសុក្រឹត្យ
ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
បញ្ចូលការចំណាយ
វិភាគការស្វែងរក
ពាណិជ្ជកម្មចល័ត

តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍, ជារឿយៗសង្ខេបទៅលើ ស៊ីភីអាយ រឺ ស៊ីភីអឹម សំរាប់ តំលៃទៅលើការចាប់អារម្មណ៍ វាគឺជាពាក្យមួយដែលជារឿយៗ ត្រូវបានគេប្រើក្នុង ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើអ៊ីនធើណែត ហើយទីផ្សារទាក់ទងទៅជាមួយនឹង បណ្តាញអ៊ីនធើណែត ។ វាត្រូវបានប្រើសំរាប់កំនត់តំលៃ និង​ តំលៃដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះបញ្ចូល ដោយបិទ​បាំងភ្នែក នៅក្នុង ទីផ្សារអ៊ីនធើណែត ។ វិធីបញ្ចុះបញ្ចូលនេះត្រូវបានគេប្រើទៅលើ ក្បាលទំព័រវេបសាយ ដាក់អក្សរអោយ​ លីង​ (ចុចចូល) ក្នុង អ៊ីម៉ែលស្ព៉ាម និង រើសយកអ៊ីម៉ែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទោះបីជា រើសយកអ៊ីម៉ែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មហើយ ក៏មានការត្រួតពិនិត្យទៅលើ​តំលៃក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ការចាប់អារម្មណ៍ផ្សាយ​ ពាណិជ្ជកម្មនៅលើ អ៊ីនធើណែត វាគឺជាចំនុចទោលមួយដែលលេចឡើងនៅលើ ទំព័រវេបសាយ ។

ស៊ីភីអាយ រឺក៏អ្វីផ្សេងទៀត គឺត្រូវជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នក ផ្សព្វផ្សាយ រឺ អ្នកបង្កើត វេបសាយ ព្រោះពួកគេត្រូវការតំលៃការងាររបស់ពួកគេ ។ សព្វថ្ងៃនេះ វាគឺមានភាពសមញ្ញបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ នូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ ទៅលើ "ស៊ីភីអឹម" រឺក៏តំលៃគិតជារយះពេល សំរាប់មូលដ្ឋាន ។

តំលៃគិតលើការចំណាយ[កែប្រែ]

តំលៃគិតលើការចំណាយ ជារឿយត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងការ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម​ដើម្បីជាសញ្ញា ដែលគិតតំលៃក្នុងការចំណាយ ។ នៅពេលគេប្រើនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្ម វារាយការណ៍ពីទំហំ ក្នុងចាប់អារម្មណ៍ដែលគិតតំលៃជាពាន់ ។ សំរាប់ទំព័រ វេបសាយ​ អាចធ្វើការសន្សំលុយ សំរាប់ការចាប់អារម្មណ៍ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ។ ប្រហែលប្រើ វេបសាយ [១] វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចងចាំ នៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់ និយាយរឿងខ្លះដូចជា៖ "ការចំណាយរបស់ពួកយើងគឺ ៥ ដុល្លា" ដែលមានន័យថា "តំលៃលើការចាប់អារម្មណ៍គឺ" ០,០០៥ដុល្លា ។

ប្រភព[កែប្រែ]

  • ទីផ្សាអ៊ីធើណែតត្រូវមានជំនាញខាង ទាក់ទងនិងបញ្ចុះបញ្ជូល ការប្រត្តិបត្ត និង អនុវត្តន៍ ។

អាចមើលតាម[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]