Jump to content

ខេត្តរបស់ប្រទេសជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
ខេត្ត
都道府県
Todōfukenតុដូហ្វុគេន
ប្រភេទផ្នែករដ្ឋបាលកម្រិតទីមួយរបស់រដ្ឋឯកតា
ទីតាំងជប៉ុន
ចំនួនលេខ47 ខេត្ត
ប្រជាជន560,517 (ខេត្តតុតតុរិ) – 13,843,403 (តូក្យូ)
តំបន់1,861.7 km2 (718.8 sq mi) (ខេត្តខាហ្កាវ៉ា) – 83,453.6 km2 (32,221.6 sq mi) (ហុកកៃដូ)
រដ្ឋាភិបាល
ការបែងចែករង

ប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានបែងចែកទៅជា 47 ខេត្ត (都道府県, todōfuken, តុដូហ្វុគេន), ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ទាបជាងរដ្ឋាភិបាលជាតិភ្លាមៗ ហើយបង្កើតកម្រិតយុត្តាធិការដំបូងរបស់ប្រទេសនិងការបែងចែករដ្ឋបាល រួមបញ្ចូលខេត្តចំនួន 43 ខេត្តដែលត្រឹមត្រូវ​ (県, ken, ខេន) 2 ខេត្តនៅទីក្រុង (府, fu, ហ្វុ: អូសាកា និងក្យូតូ) និងមួយទីក្រុងធំ (都, to, តុ: តូក្យូ)​ នៅឆ្នាំ 1868 សម័យមេជី រដ្ឋបាលហ្វុហាន់កិនសាន់ឈីសេបានបង្កើតអាណាខេត្តដំបូង (ទីក្រុង ហ្វុ និងជនបទ ខេន)​ ដើម្បីជំនួសអ្នកគ្រប់គ្រងទីក្រុង និងជនបទ (ប៊ូហ្គ្យូ, ដៃកាំង, ។ល។) នៅក្នុងផ្នែករបស់ប្រទេសដែលពីមុនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ដោយស្យូហ្គុន និងទឹកដីមួយចំនួននៃពួកឧទ្ទាមឬពួកអ្នកស្មោះស្ម័គ្រស្យូគុនដែលមិនបានដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលថ្មី ដូចជាអៃហ្ស៊ឹវ៉ាកាម៉ាត្ស៊ឹ ដែនសក្តិភូមិ (ហាំង) ទាំងអស់ដែលនៅសល់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាខេត្តផងដែរ ដូច្នេះ​ខេត្ត​បាន​បែងចែក​ប្រទេស​ទាំងមូល នៅក្នុងរលកជាច្រើននៃការបង្រួបបង្រួមទឹកដី ខេត្តចំនួន 47 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយវេននៃសតវត្ស ទាំងនេះនៅជាប់នឹងខេត្តរិត្ស៊ឹរ្យ៉ូបុរាណរបស់ប្រទេសជប៉ុន[១]

នាយកប្រតិបត្តិរបស់ខេត្តនីមួយៗ គឺជាអភិបាលដែលជាប់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់​ (知事, chiji, ឈិជិ) ច្បាប់ និងថវិកាត្រូវបានអនុម័តដោយការជួបប្រជុំគ្នាប្រព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាតែមួយ (議会, gikai, ហ្គីខៃ) សមាជិករបស់ពួកគេត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់រយៈពេលបួនឆ្នាំ

ក្រោមសំណុំរបស់ច្បាប់ឆ្នាំ 1888-1890 ស្តីពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់[២] រហូតដល់ឆ្នាំ 1920 ខេត្តនីមួយៗ (បន្ទាប់មកមានតែ 3 ទីក្រុង និង 42 ខេត្ត; ខេត្តហុកកៃដូ និងខេត្តអូគីណាវ៉ាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ផ្សេងៗគ្នារហូតដល់សតវត្សទី 20)​ ត្រូវបានបែងចែកទៅជាទីក្រុង (市, shi, ស៊ិ) និងស្រុក (郡, gun, ហ្គុន) និងស្រុកនីមួយៗចូលទៅក្នុងទីក្រុង (町, chō/machi, ឆូ/ម៉ាឈិ) និងភូមិ (村, son/mura, សុន/មុរ៉ា)​ ហុកកៃដូមាន 14 អនុខេត្តដែលដើរតួជាការិយាល័យអនុខេត្តទូទៅ (総合振興局, sōgō-shinkō-kyoku, សូហ្គោស៊ីនកូក្យូឃុ) និងការិយាល័យអនុខេត្ត​ (振興局, shinkō-kyoku, ស៊ីនកូខ្យូគុ) របស់ខេត្ត ខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏មានការិយាល័យសាខាដែលអនុវត្តមុខងាររដ្ឋបាលនៅក្រៅរាជធានីផងដែរ ទីក្រុងតូក្យូ រដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសជប៉ុន គឺជាខេត្តទីក្រុងរួមបញ្ចូលគ្នា​ ទីក្រុងធំ មានលក្ខណៈពិសេសទាំងទីក្រុង និងខេត្ត។

បញ្ជីរបស់ខេត្ត[កែប្រែ]

ប្រព័ន្ធផ្សេងគ្នានៃការបែងចែកតាមវិធីដែលអាណាខេត្តជប៉ុនត្រូវបានយល់ឃើញ:

ហុកកៃដូ ថូហុគឹ ខាន់តូ ឈឺប៊ឹ ខាន់សៃ ឈឺហ្កុគឹ ស៊ិកុគឹ ឃ្យឺស្យ៊ឺ
1. ហុកកៃដូ 2. អាអូម៉ូរី

3. អ៊ីវ៉ាតិ

4. មីយ៉ាហ្គិ

5. អាគីតា

6. យ៉ាម៉ាហ្កាតា

7. ហ្វូគូស៊ីម៉ា

8. អ៊ីបារ៉ាគិ

9. តូឈិហ្គិ

10. ហ្គឺនម៉ា

11. សៃតាម៉ា

12. ឈិបា

13. តូក្យូ

14. ខាណាហ្កាវ៉ា

15. នីហ្កាតា

16. តុយ៉ាម៉ា

17. អ៊ីស៊ីកាវ៉ា

18. ហ្វុគុអ៊ិ

19. យ៉ាម៉ាណាស៊ិ

20. ណាហ្កាណុ

21. ហ្គីហ្វុ

22. ស៊ីហ្ស៊ឹអូកា

23. អៃឈិ

24.មីអិ 

25. ស៊ីហ្កា

26. ក្យូតុ

27. អូសាកា

28. ហ្យូហ្គោ

29. ណារ៉ា

30. វ៉ាកាយ៉ាម៉ា

31. តុតតុរិ

32. ស៊ីម៉ាណិ

33. អូកាយ៉ាម៉ា

34. ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា

35. យ៉ាម៉ាហ្គូជី

36. តុគុស៊ិម៉ា

37. ខាហ្កាវ៉ា

38. អិហ៊ីម៉ិ

39. ខូឈិ

40. ហ្វូគូអូកា

41. សាហ្កា

42. ណាហ្កាសាគី

43. ឃឹម៉ាម៉ុតុ

44. អូអ៊ីតា

45. មីយ៉ាហ្សាគី

46. ខាហ្កុស៊ីម៉ា

47. អូគីណាវ៉ា

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Nussbaum, Louis-Frédéric, 2002: "Provinces and prefectures" in Japan encyclopedia, p. 780.
  2. ទំព័រគំរូ:Ill (府県制 fukensei?), ទំព័រគំរូ:Ill (郡制 gunsei?), ទំព័រគំរូ:Ill (市制 shisei?), ទំព័រគំរូ:Ill (町村制 chōsonsei?)