តំបន់ខាន់តូ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

តំបន់កាន់តូគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន