តំបន់ខាន់តូ

ដោយវិគីភីឌា

តំបន់កាន់តូគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន