គោលនយោបាយកសិកម្ម

ពីវិគីភីឌា

គោលនយោបាយកសិកម្ម (អង់គ្លេស: Agricultural policy) បរិយាយអំពីសំនុំនៃច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មក្នុងស្រុក និងការនាំចូលនៃផលិតផលកសិកម្មពីបរទេស។

រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅអនុវត្តគោលនយោបាយកសិកម្មជាមួយនឹងគោលដៅក្នុងការសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក។ ឧទាហរណ៍ លទ្ធផលទាំងនោះ អាចជា a guaranteed supply level, ស្ថេរភាពតម្លៃ, គុណភាពផលិតផល, product selection, បម្រើបម្រាស់ដីធ្លី ឬ employment ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]