គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម (អង់គ្លេស: Industrial Policy អក្សរកាត់ IP) គឺជាគម្រោងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាយុទ្ធសាស្រ្តជាផ្លូវការនៃប្រទេសមួយ ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការរីកលូតលាស់នៃ វិស័យកម្មន្តសាល (manufacturing) នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន។[១][២][៣] The government takes measures "aimed at improving the competitiveness and capabilities of domestic firms and promoting structural transformation."[៤] A country's infrastructure (transportation, telecommunications and energy industry) is a major part of the manufacturing sector that usually has a key role in IP.[ត្រូវការអំណះអំណាង]


មើលផងដែរ[កែប្រែ]

Footnotes[កែប្រែ]

  1. Graham 1994, p. 3.
  2. Bingham 1998, p. 21.
  3. Rodrik 2004, p. 2. Rodrik uses the term in a more extended fashion, such as to encompass "non-traditional activities in agriculture or services. There is no evidence that the types of market failures that call for industrial policy are located predominantly in industry".
  4. UNCTAD & UNIDO 2011, p. 34.

Bibliography[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]