ដែក

ពីវិគីភីឌា
Iron
26Fe
Hydrogen (diatomic nonmetal)
Helium (noble gas)
Lithium (alkali metal)
Beryllium (alkaline earth metal)
Boron (metalloid)
Carbon (polyatomic nonmetal)
Nitrogen (diatomic nonmetal)
Oxygen (diatomic nonmetal)
Fluorine (diatomic nonmetal)
Neon (noble gas)
Sodium (alkali metal)
Magnesium (alkaline earth metal)
Aluminium (other metals)
Silicon (metalloid)
Phosphorus (polyatomic nonmetal)
Sulfur (polyatomic nonmetal)
Chlorine (diatomic nonmetal)
Argon (noble gas)
Potassium (alkali metal)
Calcium (alkaline earth metal)
Scandium (transition metal)
Titanium (transition metal)
Vanadium (transition metal)
Chromium (transition metal)
Manganese (transition metal)
Iron (transition metal)
Cobalt (transition metal)
Nickel (transition metal)
Copper (transition metal)
Zinc (transition metal)
Gallium (other metals)
Germanium (metalloid)
Arsenic (metalloid)
Selenium (polyatomic nonmetal)
Bromine (diatomic nonmetal)
Krypton (noble gas)
Rubidium (alkali metal)
Strontium (alkaline earth metal)
Yttrium (transition metal)
Zirconium (transition metal)
Niobium (transition metal)
Molybdenum (transition metal)
Technetium (transition metal)
Ruthenium (transition metal)
Rhodium (transition metal)
Palladium (transition metal)
Silver (transition metal)
Cadmium (transition metal)
Indium (other metals)
Tin (other metals)
Antimony (metalloid)
Tellurium (metalloid)
Iodine (diatomic nonmetal)
Xenon (noble gas)
Caesium (alkali metal)
Barium (alkaline earth metal)
Lanthanum (lanthanide)
Cerium (lanthanide)
Praseodymium (lanthanide)
Neodymium (lanthanide)
Promethium (lanthanide)
Samarium (lanthanide)
Europium (lanthanide)
Gadolinium (lanthanide)
Terbium (lanthanide)
Dysprosium (lanthanide)
Holmium (lanthanide)
Erbium (lanthanide)
Thulium (lanthanide)
Ytterbium (lanthanide)
Lutetium (lanthanide)
Hafnium (transition metal)
Tantalum (transition metal)
Tungsten (transition metal)
Rhenium (transition metal)
Osmium (transition metal)
Iridium (transition metal)
Platinum (transition metal)
Gold (transition metal)
Mercury (transition metal)
Thallium (other metals)
Lead (other metals)
Bismuth (other metals)
Polonium (other metals)
Astatine (metalloid)
Radon (noble gas)
Francium (alkali metal)
Radium (alkaline earth metal)
Actinium (actinide)
Thorium (actinide)
Protactinium (actinide)
Uranium (actinide)
Neptunium (actinide)
Plutonium (actinide)
Americium (actinide)
Curium (actinide)
Berkelium (actinide)
Californium (actinide)
Einsteinium (actinide)
Fermium (actinide)
Mendelevium (actinide)
Nobelium (actinide)
Lawrencium (actinide)
Rutherfordium (transition metal)
Dubnium (transition metal)
Seaborgium (transition metal)
Bohrium (transition metal)
Hassium (transition metal)
Meitnerium (unknown chemical properties)
Darmstadtium (unknown chemical properties)
Roentgenium (unknown chemical properties)
Copernicium (transition metal)
Ununtrium (unknown chemical properties)
Flerovium (unknown chemical properties)
Ununpentium (unknown chemical properties)
Livermorium (unknown chemical properties)
Ununseptium (unknown chemical properties)
Ununoctium (unknown chemical properties)
-

Fe

Ru
manganeseironcobalt
Iron នៅក្នុងតារាងខួបនៃធាតុគីមី
រូបរាង
lustrous metallic with a grayish tinge
A rough wedge of silvery metal

Spectral lines of iron
លក្ខណៈទូទៅ
ឈ្មោះ, និមិត្តសញ្ញា, លេខ iron, Fe, 26
Pronunciation /ˈ.ərn/
Element category transition metal
ក្រុម, ខួប, block 8, 4, d
ទម្ងន់អាតូម 55.845(2)
លេខអេឡិចត្រុង [Ar] 3d6 4s2
2, 8, 14, 2
Physical properties
Phase solid
ដង់ស៊ីតេ (near r.t.) 7.874 g·cm−3
ដង់ស៊ីតេអង្គធាតុរាវ នៅ ចំណុចរលាយ 6.98 g·cm−3
ចំណុចរលាយ 1811 K, 1538 °C, 2800 °F
ចំណុចរំពុះ 3134 K, 2862 °C, 5182 °F
Heat of fusion 13.81 kJ·mol−1
Heat of vaporization 340 kJ·mol−1
Molar heat capacity 25.10 J·mol−1·K−1
Vapor pressure
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
Atomic properties
ចំនួនអុកស៊ីតកម្ម 6, 5,[១] 4, 3, 2, 1[២], -1, -2
(amphoteric oxide)
អេឡិចត្រូនេកាទីវ 1.83 (Pauling scale)
Ionization energies
(more)
1st: 762.5 kJ·mol−1
2nd: 1561.9 kJ·mol−1
3rd: 2957 kJ·mol−1
Atomic radius 126 pm
Covalent radius 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm
Miscellanea
ទម្រង់គ្រីស្តាល body-centered cubic

a=286.65 pm;
face-centered cubic

between 1185–1667 K
Magnetic ordering ferromagnetic
1043 K
Electrical resistivity (20 °C) 96.1 nΩ·m
Thermal conductivity 80.4 W·m−1·K−1
Thermal expansion (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1
Speed of sound (thin rod) (r.t.) (electrolytic)
5120 m·s−1
Young's modulus 211 GPa
Shear modulus 82 GPa
Bulk modulus 170 GPa
Poisson ratio 0.29
Mohs hardness 4
Vickers hardness 608 MPa
Brinell hardness 490 MPa
CAS registry number 7439-89-6
History
Discovery before 5000 BC
Most stable isotopes
Main article: Isotopes of iron
iso NA half-life DM DE (MeV) DP
54Fe 5.8% >3.1×1022 y β+β+ 0.6800 54Cr
55Fe syn 2.73 y ε 0.231 55Mn
56Fe 91.72% 56Fe is stable with 30 neutrons
57Fe 2.2% 57Fe is stable with 31 neutrons
58Fe 0.28% 58Fe is stable with 32 neutrons
59Fe syn 44.503 d β 1.565 59Co
60Fe syn 2.6×106 y β 3.978 60Co
· references

ដែក គឺជាធាតុគីមីមួយដែលមាននិមិត្តសញ្ញា Fe

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Demazeau, G. (1982). "Recent developments in the field of high oxidation states of transition elements in oxides stabilization of Six-coordinated Iron(V)". Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 491: 60. DOI:10.1002/zaac.19824910109.
  2. Ram, R. S. and Bernath, P. F. (2003). "Fourier transform emission spectroscopy of the g4Δ-a4Δ system of FeCl". Journal of Molecular Spectroscopy 221 (2). DOI:10.1016/S0022-2852(03)00225-X.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរ
វិគីនានុក្រមខ្មែរមានអត្ថន័យពាក្យ ​អំពី: