និមិត្តសញ្ញាគីមី

ពីវិគីភីឌា

សូដ្យូមកាបូណាត

Current symbols[កែប្រែ]

និមិត្តសញ្ញា ឈ្មោះ Etymology of symbol លេខអាតូម Relative atomic mass ក្រុម ខួប Metallic
character
Ac អាក់ទីញ៉ូម from Greek aktinos (ray) 89 &227[227][nb ១]   7 Actinide
Ag ប្រាក់ (Silver) Latin argentum (silver) 47 &107.86822107.8682(2)[nb ២] 11 5 Transition metal
Al អាលុយមីញ៉ូម (Aluminum) Latin alumen (alum) 13 &026.9815386826.9815386(8) 13 3 Other metal
Am Americium the Americas 95 &243[243][nb ១]   7 Actinide
Ar Argon Greek argon (inert) 18 &039.948139.948(1)[nb ២][nb ៣] 18 3 ឧស្ម័នកំរ
As Arsenic Greek arsenikos (male) 33 &074.92160274.92160(2) 15 4 Metalloid
At Astatine Greek astatos (unstable) 85 &210[210][nb ១] 17 6 Metalloid
Au មាស Latin aurum (gold) 79 &196.9665694196.966569(4) 11 6 Transition metal
B Boron borax 5 &010.811710.811(7)[nb ២][nb ៣][nb ៤] 13 2 Metalloid
Ba បារ៉្យូម (Barium) Greek barys (density) 56 &137.3277137.327(7) 2 6 Alkaline earth metal
Be បេរីល្យូម (Beryllium) beryl 4 &009.01218239.012182(3) 2 2 Alkaline earth metal
Bh Bohrium Niels Bohr 107 &264[264][nb ១] 7 7 Transition metal
Bi Bismuth from German wiss muth (white-mass), becoming bismuth in English 83 &208.980401208.98040(1) 15 6 Other metal
Bk Berkelium Berkeley, California 97 &247[247][nb ១]   7 Actinide
Br Bromine Greek bromos (stench) 35 &079.904179.904(1) 17 4 Diatomic nonmetal
C Carbon Latin carbo (charcoal) 6 &012.0107812.0107(8)[nb ២][nb ៣] 14 2 Polyatomic nonmetal
Ca កាល់ស្យូម (Calcium) Latin calx (lime) 20 &040.078440.078(4)[nb ២] 2 4 Alkaline earth metal
Cd Cadmium Greek kadmia (earth) 48 &112.4118112.411(8)[nb ២] 12 5 Transition metal
Ce Cerium Ceres 58 &140.1161140.116(1)[nb ២]   6 Lanthanide
Cf Californium State and University of California 98 &251[251][nb ១]   7 Actinide
Cl Chlorine Greek chloros (green-yellow) 17 &035.453235.453(2)[nb ២][nb ៣][nb ៤] 17 3 Diatomic nonmetal
Cm Curium Pierre and Marie Curie and the traditional -um ending 96 &247[247][nb ១]   7 Actinide
Cn Copernicium Nicolaus Copernicus 112 &285[285][nb ១] 12 7 Transition metal
Co Cobalt from German kobold 27 &058.933195558.933195(5) 9 4 Transition metal
Cr Chromium Greek chroma (color) 24 &051.9961651.9961(6) 6 4 Transition metal
Cs សេស្យូម (Cesium) Latin caesius (sky blue) 55 &132.90545192132.9054519(2) 1 6 Alkali metal
Cu ទង់ដែង (Copper) Latin Cuprum (Cyprus) 29 &063.546363.546(3)[nb ៣] 11 4 Transition metal
Db Dubnium Dubna, Russia 105 &262[262][nb ១] 5 7 Transition metal
Ds Darmstadtium Darmstadt, Germany 110 &271[271][nb ១] 10 7 Unknown
Dy Dysprosium Greek dysprositos 66 &162.5001162.500(1)[nb ២]   6 Lanthanide
Er Erbium Ytterby, Sweden 68 &167.2593167.259(3)[nb ២]   6 Lanthanide
Es Einsteinium Albert Einstein 99 &252[252][nb ១]   7 Actinide
Eu Europium Europe 63 &151.9641151.964(1)[nb ២]   6 Lanthanide
F Fluorine Latin fluo (flow) 9 &018.9984032518.9984032(5) 17 2 Diatomic nonmetal
Fe ដែក (Iron) Latin ferrum (iron) 26 &055.845255.845(2) 8 4 Transition metal
Fl Flerovium Flerov Laboratory of Nuclear Reactions 114 &289[289][nb ១] 14 7 Unknown
Fm Fermium Enrico Fermi 100 &257[257][nb ១]   7 Actinide
Fr ហ្វ្រង់ស្យូម (Francium) France 87 &223[223][nb ១] 1 7 Alkali metal
Ga Gallium Latin Gallia (Gaul) 31 &069.723169.723(1) 13 4 Other metal
Gd Gadolinium gadolinite 64 &157.253157.25(3)[nb ២]   6 Lanthanide
Ge Germanium Germany 32 &072.64172.64(1) 14 4 Metalloid
H អុីដ្រូសែន (Hydrogen) Greek hydor gennao (liquid-produce) 1 &001.0079471.00794(7)[nb ២][nb ៣][nb ៤] 1 1 Diatomic nonmetal
He អេល្យូម Greek helios (Sun) 2 &004.00260224.002602(2)[nb ២][nb ៣] 18 1 ឧស្ម័នកំរ
Hf Hafnium Latin Hafnia (Copenhagen) 72 &178.492178.49(2) 4 6 Transition metal
Hg Mercury Greek hydrargyrum (liquid silver) 80 &200.592200.59(2) 12 6 Transition metal
Ho Holmium Latin Holmia (Stockholm) 67 &164.930322164.930 32(2)   6 Lanthanide
Hs Hassium Hesse, Germany 108 &277[277][nb ១] 8 7 Transition metal
I Iodine Greek ioeides (violet) 53 &126.904473126.904 47(3) 17 5 Diatomic nonmetal
In Indium indigo blue 49 &114.8183114.818(3) 13 5 Other metal
Ir Iridium Greek iris (rainbow) 77 &192.2173192.217(3) 9 6 Transition metal
K ប៉ូតាស្យូម (Potassium) Latin kalium (potassium) 19 &039.0983139.0983(1) 1 4 Alkali metal
Kr Krypton Greek kryptos (concealment) 36 &083.798283.798(2)[nb ២][nb ៤] 18 4 ឧស្ម័នកំរ
La ឡង់តាន Greek lanthano (escape) 57 &138.905477138.90547(7)[nb ២]   6 Lanthanide
Li លីចូម (Lithium) Greek lithos (rock) 3 &006.94126.941(2)[nb ២][nb ៣][nb ៤][nb ៥] 1 2 Alkali metal
Lr Lawrencium Ernest O. Lawrence 103 &262[262][nb ១] 3 7 Actinide
Lu Lutetium Latin Lutetia (Paris) 71 &174.9671174.967(1)[nb ២] 3 6 Lanthanide
Lv Livermorium Lawrence Livermore National Laboratory 116 &292[292][nb ១] 16 7 Unknown
Md Mendelevium Dmitri Mendeleyev 101 &258[258][nb ១]   7 Actinide
Mg ម៉ាញ៉េស្យូម (Magnesium) Magnesia, Greece 12 &024.3050624.3050(6) 2 3 Alkaline earth metal
Mn Manganese Greek magnes (magnet) 25 &054.938045554.938045(5) 7 4 Transition metal
Mo Molybdenum Greek molybdos (lead) 42 &095.94295.94(2)[nb ២] 6 5 Transition metal
Mt Meitnerium Lise Meitner 109 &268[268][nb ១] 9 7 Unknown
N Nitrogen Greek nitron (niter) 7 &014.0067214.0067(2)[nb ២][nb ៣] 15 2 Diatomic nonmetal
Na សូដ្យូម (Sodium) Latin natrium (sodium) 11 &022.98976928222.98976928(2) 1 3 Alkali metal
Nb ញ៉ូប្យូម (Niobium) Niobe 41 &092.90638292.906 38(2) 5 5 Transition metal
Nd Neodymium Greek neos didymos (novelty-twin) 60 &144.2423144.242(3)[nb ២]   6 Lanthanide
Ne នេអុង Greek neos (novelty) 10 &020.1797620.1797(6)[nb ២][nb ៤] 18 2 ឧស្ម័នកំរ
Ni Nickel German kupfernickel (nickeline) 28 &058.6934258.6934(2) 10 4 Transition metal
No Nobelium Alfred Nobel 102 &259[259][nb ១]   7 Actinide
Np Neptunium Neptune 93 &237[237][nb ១]   7 Actinide
O2 អុកស៊ីសែន Greek oxys (acid) 8 &015.9994315.9994(3)[nb ២][nb ៣] 16 2 Diatomic nonmetal
Os Osmium Greek osme (odor) 76 &190.233190.23(3)[nb ២] 8 6 Transition metal
P Phosphorus Greek phosphoros (light bearer) 15 &030.973762230.973762(2) 15 3 Polyatomic nonmetal
Pa Protactinium Greek protos and actinium 91 &231.035882231.03588(2)[nb ១]   7 Actinide
Pb Lead Latin plumbum (lead) 82 &207.21207.2(1)[nb ២][nb ៣] 14 6 Other metal
Pd Palladium Pallas (genitive Pallados) 46 &106.421106.42(1)[nb ២] 10 5 Transition metal
Pm Promethium Prometheus 61 &145[145][nb ១]   6 Lanthanide
Po Polonium Poland 84 &210[210][nb ១] 16 6 Other metal
Pr Praseodymium Greek prasios (green) 59 &140.907652140.90765(2)   6 Lanthanide
Pt Platinum Spanish platina (silver) 78 &195.0849195.084(9) 10 6 Transition metal
Pu Plutonium Pluto 94 &244[244][nb ១]   7 Actinide
Ra រ៉ាដ្យូម (Radium) Latin radius (ray) 88 &226[226][nb ១] 2 7 Alkaline earth metal
Rb រុយប៊ីដ្យូម (Rubidium) Latin rubidus (red) 37 &085.4678385.4678(3)[nb ២] 1 5 Alkali metal
Re Rhenium German Rheinprovinz 75 &186.2071186.207(1) 7 6 Transition metal
Rf Rutherfordium Ernest Rutherford 104 &261261[nb ១] 4 7 Transition metal
Rg Roentgenium Wilhelm Conrad Röntgen 111 &272[272][nb ១] 11 7 Unknown
Rh Rhodium Greek rhodon (rose) 45 &102.905502102.905 50(2) 9 5 Transition metal
Rn Radon radium and emanation 86 &220[220][nb ១] 18 6 ឧស្ម័នកំរ
Ru Ruthenium Latin Ruthenia (Russia) 44 &101.072101.07(2)[nb ២] 8 5 Transition metal
S Sulfur (Sulphur) Latin sulfur 16 &032.065532.065(5)[nb ២][nb ៣] 16 3 Polyatomic nonmetal
Sb Antimony Latin stibium (eye liner) 51 &121.7601121.760(1)[nb ២] 15 5 Metalloid
Sc ស្កង់ដ្យូម (Scandium) Scandinavia 21 &044.955912644.955912(6) 3 4 Transition metal
Se Selenium Greek selene (Moon) 34 &078.96378.96(3)[nb ៣] 16 4 Polyatomic nonmetal
Sg Seaborgium Glenn T. Seaborg 106 &266[266][nb ១] 6 7 Transition metal
Si Silicon Latin silex (flint) 14 &028.0855328.0855(3)[nb ៣] 14 3 Metalloid
Sm Samarium samarskite 62 &150.362150.36(2)[nb ២]   6 Lanthanide
Sn Tin Latin stannum (tin) 50 &118.7101118.710(7)[nb ២] 14 5 Other metal
Sr ស្ត្រុងចូម (Strontium) Strontian 38 &087.62187.62(1)[nb ២][nb ៣] 2 5 Alkaline earth metal
Ta តង់ដាល់ (Tantalum) King Tantalus 73 &180.947882180.94788(2) 5 6 Transition metal
Tb Terbium Ytterby, Sweden 65 &158.925352158.92535(2)   6 Lanthanide
Tc Technetium Greek technetos (artificial) 43 &098[98][nb ១] 7 5 Transition metal
Te Tellurium Greek tellus (Earth) 52 &127.603127.60(3)[nb ២] 16 5 Metalloid
Th Thorium Thor 90 &232.038062232.03806(2)[nb ១][nb ២]   7 Actinide
Ti Titanium the Titans 22 &047.867147.867(1) 4 4 Transition metal
Tl Thallium Greek thallos (shoot) 81 &204.38332204.3833(2) 13 6 Other metal
Tm Thulium Thule and the traditional -ium ending 69 &168.934212168.93421(2)   6 Lanthanide
U Uranium Uranus 92 &238.028913238.02891(3)[nb ១][nb ២][nb ៤]   7 Actinide
Uuo Ununoctium Latin uni, uni, and oct (one, one, eight) 118 &294[294][nb ១] 18 7 Unknown
Uup Ununpentium Latin uni, uni, and Greek pent (one, one, five) 115 &288[288][nb ១] 15 7 Unknown
Uus Ununseptium Latin uni, uni, and sept (one, one, seven) 117 &294[294][nb ១] 17 7 Unknown
Uut Ununtrium Latin uni, uni, and Greek tri (one, one, three) 113 &284[284][nb ១] 13 7 Unknown
V វ៉ាណាដ្យូម (Vanadium) Vanadis 23 &050.9415150.9415(1) 5 4 Transition metal
W Tungsten German wolfram (wolf-froth) 74 &183.841183.84(1) 6 6 Transition metal
Xe Xenon Greek xenos (alien) 54 &131.2936131.293(6)[nb ២][nb ៤] 18 5 ឧស្ម័នកំរ
Y អុីទ្រីយ៉ូម (Yttrium) Ytterby, Sweden 39 &088.90585288.90585(2) 3 5 Transition metal
Yb Ytterbium Ytterby, Sweden 70 &173.043173.04(3)[nb ២]   6 Lanthanide
Zn Zinc German zin (tin) 30 &065.409465.409(4) 12 4 Transition metal
Zr Zirconium zircon 40 &091.224291.224(2)[nb ២] 4 5 Transition metal
Legend for category color
Background color shows subcategory in the metal–nonmetal range:
លោហៈ Metalloid អលោហៈ Unknown
chemical
properties
អាល់កាឡាំង Alkaline earth metal Lan­thanide Actinide Transition metal Other metal Polyatomic nonmetal Diatomic nonmetal ឧស្ម័នកំរ

Antimatter atoms are denoted by a bar above the symbol for their matter counterpart, so e.g. H is the symbol for antihydrogen.

ឯកសារយោង[កែប្រែ]


Cite error: <ref> tags exist for a group named "nb", but no corresponding <references group="nb"/> tag was found