ទំព័រគំរូ:Cite journal

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

ទំព័រគំរូ:Template redirects


Cite journal is a template used to format references to articles in magazines and academic journals and for academic papers in a consistent and legible manner. It can be placed within <ref>...</ref> tags for in-line citations or directly as an entry in the References section. See also: Help:Footnotes.

{{Cite journal}} is intended for papers in journals, which are issued periodically and have volume and (usually) issue numbers. It is not intended for conference proceedings, which should be cited with {{Cite conference}}. Nor is it intended for articles in edited books or in encyclopedias or similar collections, which should be cited with {{Cite encyclopedia}} (which, despite its name, applies to all edited collections, not only encyclopedias).

Easier ways of citing are available. If the paper:

Usage[កែប្រែ]

All field names must be lowercase. Unused fields should be removed, rather than left blank.

Common parameters, horizontal format

 • {{cite journal |last1= |first1= |last2= |first2= |year= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |publisher= |doi= |url= |accessdate= }}

Common parameters for Vancouver system citations

 • {{cite journal |author= |year= |title= |journal= |volume= |issue= |pages= |publisher= |doi= |pmid= |pmc= |url= |accessdate= }}

All parameters, horizontal format

 • {{cite journal |last= |first= |author= |authorlink= |last2= |first2= |author2= |authorlink2= |date= |year= |month= |title= |trans_title= |journal= |volume= |series= |issue= |page= |pages= |at= |chapter= |location= |publisher= |editor1-first= |editor1-last= |editor1-link= |language= |format= |arxiv= |id= |isbn= |issn= |oclc= |pmid= |pmc= |bibcode= |doi= |accessdate= |url= |archiveurl= |archivedate= |laysource= |laysummary= |laydate= |quote= |ref= |separator= |postscript= }}
All parameters
Using last name, first name
All parameters
Using author
Common parameters
Using last name, first name
Common parameters
Using author
{{cite journal
 | last1 =
 | first1 =
 | authorlink1 =
 | last2 =
 | first2 =
 | authorlink2 =
 | editor-last =
 | editor-first =
 | editor-link =
 | date =
 | year =
 | month =
 | title =
 | trans_title =
 | journal =
 | volume =
 | issue =
 | series =
 | pages =
 | location =
 | publisher =
 | language =
 | format =
 | arxiv =
 | id =
 | isbn =
 | issn =
 | oclc =
 | pmid =
 | pmc =
 | bibcode =
 | doi =
 | accessdate =
 | url =
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | laysource =
 | laysummary =
 | laydate =
 | quote =
 | ref =
 | separator =
 | postscript =
}}
{{cite journal
 | author1 =
 | authorlink1 =
 | author2 =
 | authorlink2 =
 | editor =
 | editor-link =
 | date =
 | year =
 | month =
 | title =
 | trans_title =
 | journal =
 | volume =
 | issue =
 | series =
 | pages =
 | location =
 | publisher =
 | language =
 | format =
 | arxiv =
 | id =
 | isbn =
 | issn =
 | oclc =
 | pmid =
 | pmc =
 | bibcode =
 | doi =
 | accessdate =
 | url =
 | archiveurl =
 | archivedate =
 | laysource =
 | laysummary =
 | laydate =
 | quote =
 | ref =
 | separator =
 | postscript =
}}
{{cite journal
 | last =
 | first =
 | authorlink =
 | editor = 
 | editor-link = 
 | year =
 | month =
 | title =
 | journal =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | location =
 | publisher =
 | format =
 | arxiv =
 | id =
 | bibcode =
 | doi =
 | accessdate =
 | url =
}}
{{cite journal
 | author =
 | authorlink =
 | editor =
 | editor-link =
 | year =
 | month =
 | title =
 | journal =
 | volume =
 | issue =
 | pages =
 | location =
 | publisher =
 | format =
 | arxiv =
 | id =
 | bibcode =
 | doi =
 | accessdate =
 | url =
}}

Result (all parameters, using last name, first name)

last1, first1; last2, first2 (date) editor-last, editor-first (ed.) [archiveurl "title"] Check |archiveurl= value (ជំនួយ) journal series (language) location: publisher volume (issue): pages arXiv:arxiv Check |arxiv= value (ជំនួយ) Bibcode:bibcode Check |bibcode= length (ជំនួយ) doi:10.doi Check |doi= value (ជំនួយ) ISBN isbn Check |isbn= value: invalid character (ជំនួយ) ISSN issn Check |issn= value (ជំនួយ) OCLC oclc Check |oclc= value (ជំនួយ) PMC pmc Check |pmc= value (ជំនួយ) PMID pmid Check |pmid= value (ជំនួយ) id បណ្ណសារចម្លងពី[url ខ្លឹមសារដើម] Check |url= value (ជំនួយ) (format)នៅarchivedate ដកស្រង់នៅថ្ងៃ accessdate [laysummary lay summary] Check |laysummary= value (ជំនួយ)laysource (laydate) quote Unknown parameter |trans_title= ignored (ជំនួយ); Unknown parameter |month= ignored (ជំនួយ); Check date values in: |laydate=, |year=, |accessdate=, |date=, |archivedate=, |year= / |date= mismatch (ជំនួយ)CS1 maint: Extra text: editors list (link) CS1 maint: Extra text (link) CS1 maint: Unrecognized language (link)

Result (common parameters, using author)

author (date) editor (ed.) [url "title"] Check |url= value (ជំនួយ) (format) journal location: publisher volume (issue): pages arXiv:arxiv Check |arxiv= value (ជំនួយ) Bibcode:bibcode Check |bibcode= length (ជំនួយ) doi:10.doi Check |doi= value (ជំនួយ) id ដកស្រង់នៅថ្ងៃ accessdate Unknown parameter |month= ignored (ជំនួយ); Check date values in: |year=, |accessdate=, |date=, |year= / |date= mismatch (ជំនួយ)CS1 maint: Extra text (link)

Examples[កែប្រែ]

Formal citation

{{cite journal |last=Smith |first=Joseph III |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |year=1879 |month=October |page=289}}
 • Smith, Joseph III (1879) "Last Testimony of Sister Emma" The Saints' Herald 26: 289 Unknown parameter |month= ignored (ជំនួយ)

Vancouver style (common in biomedicine); see ទំព័រគំរូ:Vcite for specific templates

{{cite journal |author=Bannen RM, Suresh V, Phillips GN Jr, Wright SJ, Mitchell JC |title=Optimal design of thermally stable proteins |journal=Bioinformatics |volume=24 |issue=20 |pages=2339–43 |year=2008 |pmid=18723523 |pmc=2562006 |doi=10.1093/bioinformatics/btn450 |url=http://bioinformatics.oxfordjournals.org/cgi/content/full/24/20/2339 }}

Include URL link to free-article, pre-print or abstract; also supply access date unless the URL is known to be stable.

{{cite journal |journal= Energy Policy |year=2008 |volume=36 |issue=6 |pages=1858–1866 |title= Effect of daylight saving time on lighting energy use: a literature review |author=Aries, Myriam B. C.; and Newsham, Guy R. |doi=10.1016/j.enpol.2007.05.021 |url=http://www.nrc-cnrc.gc.ca/obj/irc/doc/pubs/nrcc49212/nrcc49212.pdf |format=PDF |accessdate=September 1, 2009 }}

Specify the DOI to provide a permanent link. Also give the PMID abstract for medical articles, and the URL if the article is free. PubMed Central free full-text repository links may also be supplied and will link the title if URL not specified, else as additional linked PMC value at the end of the citation

{{cite journal |author=Viollet, Benoît; Andreelli, Fabrizio; Jørgensen, Sebastian B.; et al. |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |url=http://www.jci.org/articles/view/16567 }}

Whereas if the url had not been specified, then the title is linked to PubMed Central's copy of the article and no duplicate PMC link is shown for compactness:

{{cite journal |author=Viollet, Benoît; Andreelli, Fabrizio; Jørgensen, Sebastian B.; et al. |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |url= }}

If the doi link is broken, then use of the doi_brokendate parameter unlinks the doi value, indicates when the doi-problem was first noticed, and will also add the page to "Category:Pages with DOIs broken since YYYY":

{{cite journal |author=Viollet, Benoît; Andreelli, Fabrizio; Jørgensen, Sebastian B.; et al. |title=The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity |journal=The Journal of Clinical Investigation |volume=111 |issue=1 |pages=91–8 |year=2003 |month=January |pmid=12511592 |pmc=151837 |doi=10.1172/JCI16567 |doi_brokendate=June 18, 2008 |url= }}

If the article is in a foreign language, and the original title is unknown

{{cite journal |author=Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y.; and Lu, J. |trans_title=The protective effects of total flavonoids from ''Lycium barbarum'' L. on lipid peroxidation of liver mitochondria and red blood cell in rats |language=Chinese |journal=Wei Sheng Yan Jiu |volume=28 |issue=2 |pages=115–6 |year=1999 |month=March |pmid=11938998 }}
 • Huang, Y.; Lu, J.; Shen, Y.; and Lu, J. (1999) Wei Sheng Yan Jiu (Chinese) 28 (2): 115–6 PMID 11938998 Unknown parameter |trans_title= ignored (ជំនួយ); Unknown parameter |month= ignored (ជំនួយ); Missing or empty |title= (ជំនួយ)CS1 maint: Multiple names: authors list (link) CS1 maint: Unrecognized language (link)

Other examples

{{cite journal |last=Fowler |first=Martin |authorlink=Martin Fowler |last2=Beck |first2=Kent |authorlink2=Kent Beck |title=Last Testimony of Sister Emma |journal=The Saints' Herald |volume=26 |year=1879 |month=October |pages=289}}
{{cite journal |first=W. Hugh |last=Woodin |title=The Continuum Hypothesis, Part I |journal=Notices of the AMS |volume=48 |issue=6 |year=2001 |pages=567–576 |location=Providence, RI, USA |publisher=American Mathematical Society |url=http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf |format=PDF |issn=1088-9477 |oclc=34550461 }}
{{cite journal |title=Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc |year=1982 |journal=Videodisc/Videotex |volume=2 |issue=3 |pages=175}}
 • "Disney Releases 10 Titles on Laser Videodisc" Videodisc/Videotex 2 (3): 175 1982

Parameters[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

Nested parameters rely on their parent parameters:

 • parent
 • OR: parent2—may be used instead of parent
  • child—may be used with parent (and is ignored if parent is not used)
  • OR: child2—may be used instead of child (and is ignored if parent2 is not used)
Where aliases are listed, only one of the parameters may be defined; if multiple aliased parameters are defined, then only one will show.

This template embeds COinS metadata in the HTML output, allowing reference management software to retrieve bibliographic metadata. See: Wikipedia:COinS. As a general rule, only one data item per parameter. Do not include explanatory or alternate text:

Use of templates within the citation template, is generally discouraged as many of these templates will add a lot of extraneous HTML or CSS that will be rendered in the metadata.

COinS metadata is created for these parameters:

 • |periodical=, |journal=, |newspaper=, |magazine=, |work=, |website=, |encyclopedia=, |encyclopaedia=, |dictionary=
 • |chapter=, |contribution=, |entry=, |article=, |section=
 • |title=
 • |publicationplace=, |publication-place=
 • |date=, |year=, |publicationdate=, |publication-date=
 • |series=
 • |volume=
 • |issue=, |number=
 • |page=, |pages=, |at=
 • |edition=
 • |publisher=, |distributor=, |institution=
 • |url=
 • |chapterurl=, |chapter-url=, |contributionurl=, |contribution-url=, |sectionurl=
 • |author#=, |Author#=, |authors#=, |author#-last=, |author-last#=, |last#=, |surname#=
 • any of the identifiers (|isbn=, |issn=, |doi=, |pmc=, etc)

By default, sets of fields are terminated with a period (.). This can be an issue when the last field uses an abbreviation or initial that ends with a period, as then two periods will display (..). The only solution is to not include the last period in the value for the set of fields.

Description[កែប្រែ]

Authors[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/author

Title[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/title

 • language: The language the source is written in, if not English. Displays in parentheses with "in" before the language name. Use the full language name; do not use icons or templates.

Periodical[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/journal

Date[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/date

Publisher[កែប្រែ]

 • publisher: Name of publisher; may be wikilinked if relevant. The publisher is the company that publishes the work being cited. Do not use the publisher parameter for the name of a work (e.g., a book, encyclopedia, newspaper, magazine, journal, website). Not normally used for periodicals. Corporate designations such as "Ltd", "Inc" or "GmbH" are not usually included. Omit where the publisher's name is substantially the same as the name of the work (for example, The New York Times Co. publishes The New York Times newspaper, so there is no reason to name the publisher). Displays after title; if work is defined, then publisher is enclosed in parentheses.
 • place: Geographical place of publication; generally not wikilinked; omit when the name of the work includes the location; examples: The Boston Globe, The Times of India. Displays after the title; if work is defined, then location is enclosed in parentheses. Alias: location
 • publication-place: If any one of publication-place, place or location are defined, then the location shows after the title; if publication-place and place or location are defined, then place or location are shown before the title prefixed with "written at" and publication-place is shown after the title.
 • publication-date: Date of publication when different from the date the work was written. Displays only if year or date are defined and only if different, else publication-date is used and displayed as date. Use the same format as other dates in the article; do not wikilink. Follows publisher; if work is not defined, then publication-date is preceded by "published" and enclosed in parenthesis.

Edition, series, volume[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/edition ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/series ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/volume

In-source locations[កែប្រែ]

 • page: The number of a single page in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Displays preceded by
  p.
  
  unless |nopp=y or work is defined.
 • OR: pages: A range of pages in the source that supports the content. Use either |page= or |pages=, but not both. Separate using an en dash (–); separate non-sequential pages with a comma (,); do not use to indicate the total number of pages in the source. Displays preceded by
  pp.
  
  unless |nopp=y or work is defined.
  • nopp: Set to y to suppress the
   p.
   
   or
   pp.
   
   notations where this is inappropriate; for example, where |page=Front cover.
 • OR: at: For sources where a page number is inappropriate or insufficient. Overridden by |page= or |pages=. Use only one of |page=, |pages=, or |at=.
Examples: page (p.) or pages (pp.); section (sec.), column (col.), paragraph (para.); track; hours, minutes and seconds; act, scene, canto, book, part, folio, stanza, back cover, liner notes, indicia, colophon, dust jacket, verse.

URL[កែប្រែ]

 • url: URL of an online location where the text of the publication can be found. Cannot be used if title is wikilinked. If applicable, the link may point to the specific page(s) referenced. Do not link to any commercial booksellers, such as Amazon.com. See: WP:PAGELINKS.
  • accessdate: Full date when original URL was accessed; use the same format as other access and archive dates in the citations.[១] Do not wikilink. Not required for web pages or linked documents that do not change; mainly for use of web pages that change frequently or have no publication date. Can be hidden or styled by registered editors.
  • archiveurl: The URL of an archived copy of a web page, if or in case the url becomes unavailable. Typically used to refer to services like WebCite (see: Wikipedia:Using WebCite) and Internet Archive (see: Wikipedia:Using the Wayback Machine); requires archivedate.
   • archivedate: Date when the original URL was archived; preceded by default text "archived from the original on". Use the same format as other access and archive dates in the citations.[១] Do not wikilink.
   • deadurl: When the URL is still live, but preemptively archived, then set |deadurl=no. This changes the display order with the title retaining the original link and the archive linked at the end.
  • template doc demo: The archive parameters will be error checked to ensure that all the required parameters are included, or else {{citation error}} is invoked. With errors, main, help and template pages are placed into Category:Articles with incorrect citation syntax. Set |template doc demo=true to disable categorization; mainly used for documentation where the error is demonstrated.
 • format: Format of the work referred to by url; for example: PDF, DOC, or XLS; displayed in parentheses after title. HTML is implied and should not be specified. Does not change the external link icon. Note: External link icons do not include alt text; thus, they do not add format information for the visually impaired.

ទំព័រគំរូ:MediaWiki URL rules

 1. ១,០ ១,១ Accessdate and archivedate in references should all have the same format – either the format used for publication dates, or YYYY-MM-DD. See: MOS:DATEUNIFY.

Anchor[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/ref

Identifiers[កែប្រែ]

 • id: A unique identifier, used where none of the specialized identifiers are applicable; wikilink or use a template as applicable.

These identifiers create links and are designed to accept a single value. Using multiple values or other text will break the link and/or invalidate the identifier.

Quote[កែប្រែ]

 • quote: Relevant text quoted from the source. Displays enclosed in quotes. When supplied, the citation terminator (a period by default) is suppressed, so the quote needs to include terminating punctuation.

Editors[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/editor

Laysummary[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/lay

Display options[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Citation Style documentation/display

Notes[កែប្រែ]

Although it may appear redundant to include multiple ids for articles, it is helpful for many editors who only have access to a certain resource. If only one ID is to be included, the DOI should be used, as this is the universal standard preferred by professional publications. Specifying a link as a doi, pmid etc is always preferable to including it as a url parameter, as it makes it clear that the link is accurate and stable, but not necessarily openly accessible.

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.