ទំព័រគំរូ:Cite news

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Usage[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

To cite a news article with a credited author

{{cite news |last= |first= |date= |title= |url= |work= |location= |access-date= }}

To cite a news article with no credited author

{{cite news |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |title= |url= |work= |location= |date= |access-date= }}

To cite an online news article that has been archived

{{cite news |last= |first= |date= |title= |url= |url-status= |work= |location= |archive-url= |archive-date= |access-date= }}

To cite a news article written in a foreign language

{{cite news |last= |first= |date= |title= |trans-title= |url= |language= |work= |location= |access-date= }}

To cite and quote an archived news article clipped with an information aggregation service requiring a subscription

{{cite news |last1= |first1= |last2= |first2= |date= |title= |trans-title= |url= |url-status= |language= |work= |location= |archive-url= |archive-date= |access-date= |via= |quote= }} |}

Script error: No such module "Template wrapper".

{{cite news |last1= |first1= |author-link1= |last2= |first2= |author-link2= |last3= |first3= |author-link3= |last4= |first4= |author-link4= |last5= |first5= |author-link5= |display-authors= |author-mask= |name-list-format= |last-author-amp= |date= |year= |orig-year= |title= |script-title= |trans-title= |url= |url-status= |format= |editor1-last= |editor1-first= |editor1-link= |editor2-last= |editor2-first= |editor2-link= |editor3-last= |editor3-first= |editor3-link= |editor4-last= |editor4-first= |editor4-link= |editor5-last= |editor5-first= |editor5-link= |display-editors= |department= |work= |type= |series= |language= |volume= |issue= |others= |edition= |location= |publisher= |publication-date= |agency= |page= |pages= |at= |nopp= |arxiv= |asin= |bibcode= |doi= |doi-broken-date= |isbn= |issn= |jfm= |jstor= |lccn= |mr= |oclc= |ol= |osti= |pmc= |pmid= |rfc= |ssrn= |zbl= |id= |archive-url= |archive-date= |access-date= |via= |registration= |lay-url= |lay-source= |lay-date= |quote= |postscript= |ref= }}

|}

Script error: No such module "Template wrapper".

To cite a news article with a credited author
{{cite news
| last     = 
| first    = 
| date     = 
| title    = 
| url     = 
| work     = 
| location   = 
| access-date = 
}}
To cite a news article with no credited author
{{cite news
| author    =<!--Staff writer(s); no by-line.-->
| title    = 
| url     = 
| work     = 
| location   = 
| date     = 
| access-date =
}}
To cite an online news article that has been archived
{{cite news
| last     = 
| first    = 
| date     = 
| title    = 
| url     = 
| url-status  = 
| work     = 
| location   = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| access-date = 
}}
To cite a news article written in a foreign language
{{cite news
| last     = 
| first    = 
| date     = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| language   = 
| work     = 
| location   = 
| access-date = 
}}
To cite and quote a clipped and archived news article on an information aggregation service requiring a subscription
{{cite news
| last1    = 
| first1    = 
| last2    = 
| first2    = 
| date     = 
| title    = 
| trans-title = 
| url     = 
| url-status  = 
| format    = 
| language   = 
| work  = 
| location   = 
| archive-url = 
| archive-date = 
| access-date = 
| via     = 
| url-access  = 
| quote    = 
}}

|}

Script error: No such module "Template wrapper".

{{cite news
| last1         = 
| first1        = 
| author-link1     = 
| last2         = 
| first2        = 
| author-link2     = 
| last3         = 
| first3        = 
| author-link3     = 
| last4         = 
| first4        = 
| author-link4     = 
| last5         = 
| first5        = 
| author-link5     = 
| display-authors    = 
| author-mask      = 
| name-list-format   = 
| last-author-amp    = 
| date         = 
| year         = 
| orig-year       =
| title         = 
| script-title     = 
| trans-title      = 
| url          = 
| url-status      = 
| format        = 
| editor1-last     = 
| editor1-first     = 
| editor1-link     = 
| editor2-last     = 
| editor2-first     = 
| editor2-link     = 
| editor3-last     = 
| editor3-first     = 
| editor3-link     = 
| editor4-last     = 
| editor4-first     = 
| editor4-link     = 
| editor5-last     = 
| editor5-first     = 
| editor5-link     = 
| display-editors    = 
| department      = 
| work         = 
| type         = 
| series        = 
| language       = 
| volume        = 
| issue         = 
| others        = 
| edition        = 
| location       = 
| publisher       = 
| publication-date   = 
| agency        = 
| page         = 
| pages         = 
| at          = 
| nopp         = 
| arxiv         = 
| asin         = 
| bibcode        = 
| doi          = 
| doi-broken-date    = 
| isbn         = 
| issn         = 
| jfm          = 
| jstor         = 
| lccn         = 
| mr          = 
| oclc         = 
| ol          = 
| osti         = 
| pmc          = 
| pmid         = 
| rfc          = 
| ssrn         = 
| zbl          = 
| id          = 
| archive-url      = 
| archive-date     = 
| access-date      = 
| via          = 
| lay-url        = 
| lay-source      = 
| lay-date       = 
| quote         = 
| postscript      = 
| ref          = 
}}

Script error: No such module "Template wrapper".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Script error: No such module "Template wrapper".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Script error: No such module "Template wrapper".

Choosing between {{Cite web}} and {{Cite news}}[កែប្រែ]

Before 2014, editors needed to decide whether to use {{Cite web}} or {{Cite news}} based on their features. In 2014, however, most of the differences between the two templates were eliminated.

As of 29 July 2016, {{Cite web}} and {{Cite news}} have the following differences:

 • {{Cite news}} can be used for offline (paper) sources whereas {{Cite web}} generates a missing URL error when no URL is provided
 • {{Cite news}} accepts |issue= and |volume= parameters while {{Cite web}} does not (See ទំព័រគំរូ:Section link.)

But given the same set of valid parameters, their output is exactly the same:

Cite web: Dwight Silverman (July 15, 2011) Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows Houston Chronicle. Hearst Corporation (July 15, 2011)Retrieved on May 26, 2015
Cite news: Silverman, Dwight (July 15, 2011). "Microsoft envisions a universal OS, but it might not be called Windows". Houston Chronicle (Hearst Corporation). http://blog.chron.com/techblog/2011/07/microsoft-envisions-a-universal-os-but-it-might-not-be-called-windows/។ បានយកមក May 26, 2015. 

Examples[កែប្រែ]

A news article with a credited author
{{cite news |last=Wolford |first=Ben |date=2013-10-16 |title=Citrus Canker Lawsuit Headed Back to Trial |url=http://www.sun-sentinel.com/news/palm-beach/fl-citrus-canker-ruling-20131016,0,7602285.story |work=South Florida Sun-Sentinel |access-date=2013-10-17}}
Displays as:
A news article released by a news agency and having no credited author
{{cite news |author=<!--Staff writer(s); no by-line.--> |title=Bellingham Police Arrest WWU Student in Melee |url=http://blogs.seattletimes.com/today/2013/10/bellingham-police-arrest-wwu-student-in-melee/ |work=The Seattle Times |agency=Associated Press |date=2013-10-17 |access-date=2013-10-17}}
Displays as:
A news article that has been archived
{{cite news |last=Pank |first=Philip |date=2013-10-18 |title=Families Accuse Network Rail of Cover-Up |url=http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/transport/article3897709.ece |url-status=dead |work=The Times |location=London |archiveurl=https://www.webcitation.org/6KS5scqfE |archivedate=2013-10-18 |access-date=2013-10-18}}
Displays as:
A news article written in a foreign language
{{cite news |last=Bourmaud |first=François-Xavier |date=2013-10-17 |title=Hollande dans le bourbier de l'affaire Leonarda |trans-title=Hollande in the quagmire of the Leonarda case |url=http://www.lefigaro.fr/politique/2013/10/17/01002-20131017ARTFIG00575-hollande-dans-le-bourbier-de-l-affaire-leonarda.php |language=French |work=Le Figaro |location=Paris |access-date=2013-10-17}}
Displays as:
A clipped and archived news article that you quote, found on an information aggregation service requiring a subscription
{{cite news |url=https://www.newspapers.com/clip/30201172/daily_news/ |title=Czechs honor Yuri |date=30 April 1961 |newspaper=Daily News|access-date=2 April 2019|archive-url=https://web.archive.org/web/20190402233429/https://www.newspapers.com/clip/30201172/daily_news/|archive-date=2 April 2019|url-status=live |agency=Reuters |location=New York |page=35 |via=Newspapers.com |quote=Czech President [[Antonin Novotny]] today made visiting Soviet spaceman Yuri Gagarin a "Hero of Socialist Labor".}}
Displays as:

Parameters[កែប្រែ]

Syntax[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Script error: No such module "Template wrapper".

COinS[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

What's new[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Deprecated[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Description[កែប្រែ]

Authors[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Title[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Periodical[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Date[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Publisher[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Edition, volume[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

In-source locations[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

URL[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Anchor[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Identifiers[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper". Script error: No such module "Template wrapper".

Quote[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Editors[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Laysummary[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Display options[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

Subscription or registration required[កែប្រែ]

Script error: No such module "Template wrapper".

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Cite news

This template formats a citation to a news article in print, video, audio or web using the provided source information (e.g. author, publication, date) and various formatting options.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Last namelast last1 author author1 authors

The surname of the author; don't wikilink, use 'authorlink'.

Unknownsuggested
First namefirst first1

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'authorlink'.

Unknownsuggested
Author linkauthor-link authorlink authorlink1 author-link1 author1-link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Page nameoptional
Last name 2last2 author2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'authorlink2'.

Unknownoptional
First name 2first2

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 2author-link2 authorlink2

Title of existing Wikipedia article about the second author. (Up to nine authors can be listed, 3-9 are toward the end of the parameter list)

Page nameoptional
Last name 3last3 author3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'authorlink3'.

Unknownoptional
First name 3first3

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 3author-link3 authorlink3 author3-link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Page nameoptional
Last name 4last4 author4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'authorlink4'.

Unknownoptional
First name 4first4

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 4author-link4 authorlink4 author4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Page nameoptional
Last name 5last5 author5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'authorlink5'.

Unknownoptional
First name 5first5

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 5author-link5 authorlink5 author5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Page nameoptional
Last name 6last6 author6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'authorlink6'.

Unknownoptional
First name 6first6

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 6author-link6 authorlink6 author6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Page nameoptional
Last name 7last7 author7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'authorlink7'.

Unknownoptional
First name 7first7

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 7author-link7 authorlink7 author7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Page nameoptional
Last name 8last8 author8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'authorlink8'.

Unknownoptional
First name 8first8

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 8author-link8 authorlink8 author8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Page nameoptional
Last name 9last9 author9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'authorlink9'. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Unknownoptional
First name 9first9

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Unknownoptional
Author link 9author-link9 authorlink9 author9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Page nameoptional
Display authorsdisplay-authors displayauthors

number of authors to display before 'et al.' is used;

Numberoptional
Author maskauthor-mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Stringoptional
Author name separatorauthor-name-separator

Changes the separator between last and first names; defaults to a comma and space; a space must be encoded as &#32;

Default
,
Stringoptional
Author separatorauthor-separator

Changes the separator between authors; defaults to a semicolon and space; a space must be encoded as &#32;

Default
;
Stringoptional
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Stringoptional
Source datedate

Full date of the source; do not wikilink

Stringsuggested
Month of publicationmonth

Name of the month of publication; do not wikilink; use 'date' instead, if day of month is also known

Stringoptional
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

Stringoptional
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Stringoptional
Source titletitle

The title of the article as it appears in the source; displays in quotes

Stringrequired
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Stringoptional
Languagelanguage

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Stringoptional
Translated titletrans-title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed with ' ed.'

Stringoptional
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Stringoptional
Pagepage

Page in the source that supports the content; displays after 'p.'

Stringoptional
Pagespages

Pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source; displays after 'pp.'

Stringoptional
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Stringoptional
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Stringoptional
Name of publicationwork journal magazine periodical newspaper website

Name of the newspaper, magazine or periodical; displays after title

Example
The Wall Street Journal
Stringsuggested
Publisherpublisher distributor institution

Name of the parent institution or company that publishes the newspaper, magazine, or periodical; displays after name of the publication

Example
News Corp
Stringoptional
Agencyagency

The news agency (wire service) that provided the content; examples: Associated Press, Reuters, Agence France-Presse

Stringoptional
Issueissue number

Issue identifier when the source is part of a series that is published periodically

Stringoptional
Departmentdepartment

Department within the periodical

Stringoptional
Location of publicationlocation place

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place; alias of 'place'

Stringoptional
Place of publicationpublication-place

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Stringoptional
Publication datepublication-date

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Stringoptional
Editor last nameeditor-last editor-last1 editor1-last editor-surname editor-surname1 editor1-surname editor editor1

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-last', 'editor', and 'editors'

Unknownoptional
Editor first nameeditor-first editor-first1 editor1-first editor-given editor-given1 editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-first'

Unknownoptional
Editor linkeditor-link editor-link1

Title of existing Wikipedia article about the editor; can suffix with a numeral to add additional editors; alias of 'editor1-link'

Page nameoptional
Typetype

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Stringoptional
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Stringoptional
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the  protocol relative scheme "//..."

Example
https://www.nytimes.com/...
Stringsuggested
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

Default
'dead' if an Archive URL is entered
Example
'dead' or 'live'
Auto value
live
Stringsuggested
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Stringoptional
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Stringsuggested
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Stringoptional
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Stringoptional
arXiv identifierarxiv

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Stringoptional
ASINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Stringoptional
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Stringoptional
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Stringoptional
DOIdoi

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Stringoptional
DOI broken datedoi-broken-date doi_brokendate doi-inactive-date

The date that the DOI was determined to be broken

Stringoptional
ISBNisbn ISBN

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Stringoptional
ISSNissn ISSN

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Stringoptional
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Stringoptional
JSTORjstor

JSTOR identifier

Stringoptional
LCCNlccn

Library of Congress Control Number

Stringoptional
MRmr

Mathematical Reviews identifier

Stringoptional
OCLCoclc

Online Computer Library Center number

Stringoptional
OLol

Open Library identifier

Stringoptional
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information identifier

Stringoptional
PMCpmc

PubMed Center article number

Stringoptional
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Stringoptional
RFCrfc

Request for Comments number

Stringoptional
SSRNssrn

Social Science Research Network

Stringoptional
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Stringoptional
idid

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Stringoptional
Quotequote

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Stringoptional
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Stringoptional
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Default
.
Stringoptional
Registrationregistration

For online sources that require registration, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); superseded by subscription if both are set

Stringdeprecated
Subscriptionsubscription

For online sources that require subscription, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); supersedes registration if both are set

Stringdeprecated
Lay URLlay-url layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source; alias of 'laysummary'

Stringoptional
Lay sourcelay-source laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Stringoptional
Lay datelay-date laydate

Date of the summary; displays in parentheses

Stringoptional
viavia

Identify the aggregator of the resource that provided the digital version (usually a database provider), when it differs from the publisher (e.g., for The Wikipedia Library)

Example
EBSCOHost , Proquest, Newspapers.com
Stringoptional
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Stringoptional
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Stringoptional
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Stringoptional
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Stringoptional
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Stringoptional
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Stringoptional

See also[កែប្រែ]

This template produces COinS metadata; see COinS in Wikipedia for background information.