ទំព័រគំរូ:Not done and will not be done

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

N Not done and not likely to be done

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This template is an alternative to {{not done}} and is be used on talk pages to clearly indicate that a particular request has not been fulfilled and is unlikely to be fulfilled. {{archive top}} and {{archive bottom}} will often be used in conjunction with this.

Example:

Images[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Archive top Can someone pls unprotect the main page. --User:Foo 00:00, 1 January 2000

N Not done and not likely to be done. --User:Bar 00:05, 1 January 2000

ទំព័រគំរូ:Archive bottom

Redirect[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]

 • {{Done}} — YesY រូចរាល់
 • {{Not done}} — N មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Not done and will not be done}} (or {{Notdone2}}) — N Not done and not likely to be done
 • {{Not sure}} — មិនច្បាស់
 • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
 • {{Tick}} produces the tick alone — YesY
 • {{Cross}} produce the cross alone - N
 • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} -  រួចរាល់
 • {{Not done-t}}, a non-graphical alternative to {{Not done}} -  មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Thank you}} — Face-smile.svg សូមអរគុណ!
 • {{You're welcome}} Face-smile.svg You're welcome!
 • {{Uploaded}} - Icon - upload photo.svg បានផ្ទុកឡើងរួចរាល់