ទំព័រគំរូ:ISOCALENDAR

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

Usage[កែប្រែ]

See examples below

Parametre[កែប្រែ]

  • y = Calendar year
  • m = Calendar month (1-12)
  • s = Width in percent of each column of day (optional, default is 10)
  • cw = Week number in accordance with ISO 8601 (ISO week date) (optional)
  • cdow = Weekday (1 = Monday, 7 = Sunday) in accordance with ISO 8601 (optional)

Example 1[កែប្រែ]

(for comparison "{{CURRENTWEEKDATE}}" gives "២០២០-W-[expression " (((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)*1461/4-0.5 round 0) -((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/100-0.5 round 0) +((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/400-0.5 round 0) +((((០២)+57608.5 round 0)mod 12+4)*153/5-0.5 round 0)+(២៩)-32167 )mod7+1" in DOW gives system message "Expression error: Unrecognized punctuation character "២"."]" [១])

{{ISOCALENDAR|{{CURRENTDAY}} {{CURRENTMONTHNAME}} {{CURRENTYEAR}}|y={{CURRENTYEAR}}|m={{CURRENTMONTH}}|cw={{CURRENTISOWEEK}}|cdow={{CURRENTISOWEEKDAY}}}} gives:

២៩ ខែកុម្ភៈ ២០២០
Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
() Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
() Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
() Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២".
() Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២". Expression error: Unrecognized punctuation character "២".

Expression error: Unexpected < operator.Example 2[កែប្រែ]

(for comparison "{{ISOWEEKDATE|2006|06|10}}" gives "2006-W23-6" [២])

{{ISOCALENDAR|{{monthname|6}} 2006 |y=2006|m=6|s=10|cw=23|cdow=6}} gives:

មិថុនា 2006
Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
(22) 29 30 31 1 2 3 4
(23) 5 6 7 8 9 10 11
(24) 12 13 14 15 16 17 18
(25) 19 20 21 22 23 24 25
(26) 26 27 28 29 30 1 2Example 3[កែប្រែ]

{{ISOCALENDAR|{{monthname|1}} 2007|y=2007|m=1|s=10}}

មករា 2007
Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
(1) 1 2 3 4 5 6 7
(2) 8 9 10 11 12 13 14
(3) 15 16 17 18 19 20 21
(4) 22 23 24 25 26 27 28
(5) 29 30 31 1 2 3 4


Example 4[កែប្រែ]

{{ISOCALENDAR|{{monthname|12}} 2008|y=2008|m=12|s=10|cw=01|cdow=3}}

ធ្នូ 2008
Wk Mo Tu We Th Fr Sa Su
(49) 1 2 3 4 5 6 7
(50) 8 9 10 11 12 13 14
(51) 15 16 17 18 19 20 21
(52) 22 23 24 25 26 27 28
(1) 29 30 31 1 2 3 4See also[កែប្រែ]

(((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)*1461/4-0.5 round 0) -((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/100-0.5 round 0) +((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/400-0.5 round 0) +((((០២)+57608.5 round 0)mod 12+4)*153/5-0.5 round 0)+(២៩)-32167 )mod7+1" in DOW gives system message "Expression error: Unrecognized punctuation character "២"."]" [៥]

(((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)*1461/4-0.5 round 0) -((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/100-0.5 round 0) +((((២០២០)*12+(០២)+57608.5 round 0)/12-1.5 round 0)/400-0.5 round 0) +((((០២)+57608.5 round 0)mod 12+4)*153/5-0.5 round 0)+(២៩)-32167 )mod7+1" in DOW gives system message "Expression error: Unrecognized punctuation character "២"."]" [៦]