ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Orthocoronavirinae

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
(អឋានន្តរ): វិសាណូ [Taxonomy; edit]
ចក្រ: រីបូវីរ្យ៉ា [Taxonomy; edit]
Phylum: អាំងសឺទែសេឌីស [Taxonomy; edit]
លំដាប់: នីដូវីរ៉ាលេស [Taxonomy; edit]
លំដាប់រង: កូរនីដូវីរីនែ [Taxonomy; edit]
Subfamily: Orthocoronavirinae [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about Orthocoronavirinae. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Orthocoronavirinae's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Coronaviridae (Taxonomyedit)
Rank: subfamilia (displays as Subfamily)
Link: Orthocoronavirinae (links to Orthocoronavirinae)
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references: Virus Taxonomy: 2018 Release, International Committee on Taxonomy of Viruses, https://talk.ictvonline.org/taxonomy/, បានយកមក 2018-12-07 
Parent's taxonomic references: Virus Taxonomy: 2018 Release, International Committee on Taxonomy of Viruses, https://talk.ictvonline.org/taxonomy/, បានយកមក 2018-12-01 
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.