រាយព្រះនាមព្រះមហេសី និង ព្រះស្នំនៃ ព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នេះគឺព្រះនាមព្រះមហេសី និងនាម ព្រះស្នំ នៃព្រះបាទសម្តេចស៊ីសុវត្ថិ មុនីវង្ស ចមចក្រពង្ស៖

សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី
ព្រះនាម វង្សត្រកូល អភិសេក ព្រះរាជបុត្រ
សម្តេចព្រះអគ្គមហេសី មហាក្សត្រីយ៍ នរោត្តម កាញ្ចនវិមាន នរលក្ខណ៍ទេវី បុត្រីទីប្រាំនៃព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហស្សកណ្ឌ និងចៅឃុនប្រយូវង្ស ប៉ាត់ ( សៅ សំប៉ាត់ )

ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៧៦ សោយពិរាល័យ ឆ្នាំ ១៩១២

១៨៩៤
ព្រះជាយា
ព្រះនាម វង្សត្រកូល អភិសេក ព្រះរាជបុត្រ
អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ នរោត្តម បុប្ផាភួង ព្រះបុត្រីទីប្រាំមួយនៃព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម ហស្សកណ្ឌ និងចៅឃុនប្រយូវង្ស ប៉ាត់ ( សៅ សំប៉ាត់ )

ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៧៧

មុន១៩០០
អ្នកអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ សុីសុវត្ថិ សុីសុដា ព្រះបុត្រីនៃព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ខត្តិយារក្ស និងអ្នក មរកត​ ប្រសូត្រឆ្នាំ ១៨៨៧ ជានាថការិនីរបាំព្រះរាជទ្រព្យ ១៩០០
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ សុដារង្សី
ព្រះស្នំ
នាម ជាតិកំណើត ចូលជាស្នំ ព្រះរាជបុត្រ
ឃុនព្រះម្នាង សុវត្ថិឆោមនរលក្ខ័ មាឃ នាម​ដើម ឡុង មាឃ បុត្រីលោក ឡុង ឈឹម និងអ្នក ជ័យ ជានាថការិនីរបាំព្រះរាជទ្រព្យ ១៩២៥
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័បវរ សៅ ខន ១៩២៧
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សតារារ៉ាក់
ឃុនព្រះម្នាង អនង្គលក្ខិណា យេ៉ន នាម​ដើម បាន យេ៉ន ១៩២៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ វង្សមុនី
ឃុនព្រះម្នាង បុប្ផានរលក្ខ័ តាត នាម​ដើម យិន តាត បុត្រីលោក យិន កើតឆ្នាំ ១៩០៥ ក្នុងភូមិបឹង ខាងលិចភ្នំជ្រៃហូរព្នៅ ស្រុកគងពិសី ខែត្រកំពង់ស្ពឺ

អនិច្ចកម្ម ថ្ងៃទី ០៦ តុលា ១៩៦៨

១៩២៨
ឃុនព្រះម្នាង កេសរមាលី ណាត នាម​ដើម ឯក ណាត បុត្រីលោក ឯក និងអ្នក វ៉ាន់ កើតថ្ងៃទី០១ កញ្ញា ១៩០៧ អនិច្ចកម្មក្រោយ១៩៧៦ នាប្រទេសថៃ ១៩២៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ ពង្សានមុនី
 • សម្តេចក្រុមហ្លួង ស៊ីសុវត្ថិ មុនីលក្ខិណា
ឃុនព្រះម្នាង នារីកេសរ យឹម នាម​ដើម ត្រយ៉ង់់ យឺម បុត្រីពៅលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី ១៩២៩
១០ ឃុនព្រះម្នាង នារិន្រ្ទកេតសារី អុល នាម​ដើម នេត្រ អុល បុត្រីច្បងលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី ១៩៣០
 • សម្តេចក្រុមហ្លួង ស៊ីសុវត្ថិ រដ្ឋមុនី
១១ អ្នកម្នាង គឹម ហូ ១៩២២
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីជាតិ
១២ អ្នកម្នាង នារី សុីសាម៉ន អនិច្ចកម្មក្រោយ១៩៩០ អតីតអ្នកម្នាងនៃអ្នកអង្គម្ចាស់ នរោត្តម សិង្ហារ៉ា ១៩២៨
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ នារីបូង៉ា
១៣ អ្នកម្នាង បវរមាលី ពាង
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ សាម៉ានរក្ស
១៤ អ្នកម្នាង នារីបុប្ផា ភាព
 • សម្តេចព្រះរាជធីតា ស៊ីសុវត្ថិ សុភាពនារីរក្ស
១៥ អ្នកម្នាង កានីន
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ ភួងមុនី
១៦ អ្នកម្នាង ឆវីកេសរ សាមូ
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីយ៏ ស៊ីសុវត្ថិ លម្អកេសរ
១៧ ម៉ម ឌួងមុនីរក្ស អុស នាម​ដើម នេត្រ អុស បុត្រីទីពីរលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី
 • ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ ឌួងជីវិន
១៨ អ្នកម្នាង សាឡុត សារ៉េង


បុត្រីច្បងលោក សាឡុត ផេន និងនាង សុខ ណែម ជាអតីតអ្នករាំរបាំព្រះរាជទ្រព្យនិងត្រូវជាបងស្រីសាឡុត ស [ប៉ុលពត]

កើតឆ្នាំ ១៩១៤ អនិច្ចកម្មថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០០៥

១៩៣៤
១៩ អ្នកម្នាង នេត្រ ដាច់ បុត្រីទីបួនលោក ជុំ ទួត និងអ្នក ម៉ី