លិង្គ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

លិង្គក្ដ គឺ​ជា​អង្គជាតិរបស់​មនុស្ស​ភេទ​បរុសនិង​សត្វ​ឈ្មោល​ខ្លះ និងគឹ​ជាអង្គ​ទឹក​មុត្រ​របស់ថនិកសត្វ អង្គជាតិ​លិង្គគឹជាសទិសះ​ឆ្ដេញ​ភេទ​ស្ត្រីឬញី។