វិគីភីឌា:វិគីគម្រោង ទំព័រគំរូ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី វិគីភីឌា:WikiProject Templates)

A group of Wikipedians has formed this WikiProject to better manage Wikipedia's myriad templates. This page and all subpages of this page contain their suggestions; it is hoped that this project will help to focus the efforts of other Wikipedians. If you would like to help, please inquire on the project's talk page and see the to-do list there.

The main goal of this WikiProject is:

To help manage the template namespace of Wikipedia.

It consists of:

 1. Conducting efforts to better organize, document and display all templates in the template namespace, including: navigation templates, infobox templates, inline templates linking country articles, stub types, image copyright tags and user language templates (Babel).
 2. Solving specific templates issues, such as standardisation and locations.
 3. Improving the general documentation on how to create and use templates, in addition to improving the documentation pages of the individual templates.
 4. Clean-up of the unused, unneeded and/or redundant templates, using the templates for discussion (TfD) process and guidelines.
 5. Providing help and guidance in creating, updating, correcting and testing templates.

Related WikiProjects[កែប្រែ]

Children[កែប្រែ]

Related[កែប្រែ]

Participants[កែប្រែ]

អ្នកប្រើប្រាស់រូបនេះ គឺជាសមាជិកនៃក្រុមការងារវិគីគម្រោង ទំព័រគំរូ

To become a participant, add your name to the list below. If you like, you can proudly show your participation by adding one of the following templates to your user page:

{{User_WikiProject_Templates}} (small userbox)
{{WikiProject Templates member}} (large userbox)

Open tasks[កែប្រែ]

Template namespace[កែប្រែ]

 • Display all templates.
 • A better organisation of templates into subpages.

Navigation templates[កែប្រែ]

 • List all navigational templates.
 • Make a good organisation of the page's sections, and consider splitting the page into topical subpages.
 • Precise the location of each template (side or bottom).
 • Create a good guideline that organise and maybe standarise the creation of navigational templates.

Infobox templates[កែប្រែ]

 • List all infoboxes.
 • Make a good organisation of the page's sections, and consider spliting the page into topical subpages.

Country referencing templates[កែប្រែ]

 • List all country-referencing templates, including countries and nations that no longer exist.
 • Solving the issues on the used country codes and flags.

Best template-related pages[កែប្រែ]

These pages are the best pages concerning lists of templates, and should be examples for other template-related pages.

 • Image copyright tags: It's a complete list of all Image copyright tags, with a description of each template. In addition to a great categorisation and documentation of these tags.
 • Stub types: Also a complete list of stub templates, well categorised, and with statistics.

Project banner[កែប្រែ]

Internal links[កែប្រែ]

example: {{tl}}, {{template}}
example: Template:tic (talk, links, edit)
example: Template:ti (talk, links, edit)
example: Template:Lt (edit|talk|history|links|watch|logs)
example: Template talk:Ltt (edit|template|history|links|watch|logs)
 • {{ttl}} (t=talk, l=links)
example: Template talk:ttl
example: {{tlx|parameter2}}

Sandboxes[កែប្រែ]

Guidelines[កែប្រែ]

Types[កែប្រែ]

Wikipedia policies, guidelines and projects[កែប្រែ]

Guidelines[កែប្រែ]

គម្រោង[កែប្រែ]

ទំព័រជំនួយ[កែប្រែ]

ទំព័រមេតា (Meta-pages)[កែប្រែ]

Other proposals[កែប្រែ]

Requests[កែប្រែ]

Directory បញ្ជីរាយមុខវិគីគម្រោងនានា

 

Council ក្រុមប្រឹក្សាវិគីគម្រោង

 

Guide មគ្គុទេសន៍ទៅវិគីគម្រោងនានា