ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:Wikipedia templates

ពីវិគីភីឌា

This is the top-level category for all Wikipedia templates. Templates should not be directly included in this category, but subcategorized according to their purpose, type, or scope of their applicability such as the namespace they are used within.

Note that stub templates are not normally categorised – Category:Stub categories and the list at Wikipedia:STUBS between them perform very much the same purpose as a stub template category.

For citation templates see Category:Citation templates.

This category on other projects[កែប្រែ]

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន២ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន២។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "Wikipedia templates"

ទំព័រចំនួន៣៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។