វេល

ពីវិគីភីឌា
វេល
( ព្រះលំពែងសក្តិ)
ឈ្មោះ​ជាភាសាតាមីលណាឌូ(ទមិឡ ) வேல்
ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ ព្រះលំពែងសក្តិ
លំពែងសក្តិយុទ្ធ
ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស [១])
វេល ឬ ព្រះលំពែងសក្តិ ( លំពែងសក្តិយុទ្ធ )នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា.
វេល ឬ ព្រះលំពែងសក្តិ ( លំពែងសក្តិយុទ្ធ )
វេល ឬ ព្រះលំពែងសក្តិ ( លំពែងសក្តិយុទ្ធ )នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា.

វេល (អង់គ្លេស: vel ទមិឡ: வேல் ) ឬ នាមនៅភាសា​ខ្មែរ គឺ ព្រះលំពែងសក្តិ ឬ លំពែងសក្តិយុទ្ធ គឺ អាវុធ​របស់​ព្រះស្កន្ទ , ព្រះម៉ែកោមារី , ព្រះម៉ែទុគា នៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ.។ ៚និង អ្នក​ដែល​មាន​ដៃ​កាន់ព្រះលំពែងសក្តិ ឬ លំពែងសក្តិយុទ្ធ ឬ​អ្នក​ដែល​មានព្រះលំពែងសក្តិ ឬ លំពែងសក្តិយុទ្ធ ​ជា​អាវុធ (គឺ ​ព្រះស្កន្ទ , ព្រះម៉ែកោមារី , ព្រះម៉ែទុគា ).។ ៚[១]

កំណត់[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]