ស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្ថានីយ៍បុរេប្រវត្តិគឺជាការធ្វើកំនាយរកឃើញនូវឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដោយបុព្វបុរសប្រើប្រាស់ ។

ដោយលោក៖ 1. Roque (1876) 2. J.Moara (1877) 3. L.Jamme (1887-1888) 4. Mansuy (1901) (Japanese) • អាយុកាល ៣២០០-១២៨០មុនគ.ស

1. Pellen (1938) 2. Coedes (1938)

1. Groslier (1959) 2. Solheim (1959) យុគថ្មរំលីង

1. Mallerel (1959) 2. Bernard (1982) យុគថ្មរំលីង

រកឃើញដោយលោក Saurin (1963) យុគថ្មបំបែក