ស្រុកជើងបាដែង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកជើងបាដែង (អង់គ្លេស$) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តរោងដំរី Flag of KKF.svg កម្ពុជាក្រោម សម័យចតុមុខ (មុនសម័យអាណានិគមបារាំង) ស្រុកនេះជា ខេត្តជើងបាដែង។ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិ÷

ស្រុកជើងបាដែង
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ
ឃុំ