អាណាខេត្ត និងក្រុងនៃប្រទេសជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ខេត្តក្រុង Prefecture ក្រុង ភូមិភាគ កោះ ប្រជាជន¹ ផ្ទៃដី² ដង់ស៊ីតេ³ [ស្រុក ទីក្រុង ISO
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អៃឈិ Aichi 愛知県 Nagoya ជឺបឹ Honshū 7,043,235 5,153.81 1,366 15 88 JP-23
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អាគីតា Akita 秋田県 Akita តុហុកកឹ Honshū 1,189,215 11,612.11 102 8 29 JP-05
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អាអុម៉ុរី Aomori 青森県 Aomori តុហុកកឹ Honshū 1,475,635 9,606.26 154 8 61 JP-02
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ឈីបា Chiba 千葉県 Chiba កាន់តូ Honshū 5,926,349 5,156.15 1,149 9 80 JP-12
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អិប៊ីមិ Ehime 愛媛県 Matsuyama ស៊ីកុកឹ Shikoku 1,493,126 5,676.44 263 7 28 JP-38
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្វឹគឹអ៊ី Fukui 福井県 Fukui ជឺបឹ Honshū 828,960 4,188.76 198 10 29 JP-18
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្វឹគឹអុកា Fukuoka 福岡県 Fukuoka ខ្ចឺសឺ Kyūshū 5,015,666 4,971.01 1,009 17 91 JP-40
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្វឹគឹស៊ីម៉ា Fukushima 福島県 Fukushima តុហុកកឹ Honshū 2,126,998 13,782.54 154 14 85 JP-07
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្គ៊ីហ្វឹ Gifu 岐阜県 Gifu ជឺបឹ Honshū 2,107,687 10,598.18 199 11 49 JP-21
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្គឹនម៉ា Gunma 群馬県 Maebashi កាន់តូ Honshū 2,024,820 6,363.16 318 12 61 JP-10
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ា Hiroshima 広島県 Hiroshima ជឺហ្គុកឹ Honshū 2,878,949 8,476.95 340 10 37 JP-34
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហុកកៃដូ Hokkaidō 北海道 Sapporo ហុកកៃដូ Hokkaidō 5,682,950 83,452.47 68 66 207 JP-01
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ហ្យូហ្គុ Hyōgo 兵庫県 Kobe កាន់សៃ Honshū 5,550,742 8,392.42 661 13 60 JP-28
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អ៊ីបារ៉ាគិ Ibaraki 茨城県 Mito កាន់តូ Honshū 2,985,424 6,095.62 490 13 61 JP-08
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អ៊ិស៊ីខាវ៉ា Ishikawa 石川県 Kanazawa ជឺបឹ Honshū 1,180,935 4,185.32 282 7 25 JP-17
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អ៊ីវ៉ាតិ Iwate 岩手県 Morioka តុហុកកឹ Honshū 1,416,198 15,278.51 93 12 46 JP-03
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ខាហ្គាវ៉ា Kagawa 香川県 Takamatsu ស៊ីកុកឹ Shikoku 1,022,843 1,861.70 549 5 17 JP-37
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ខាហ្គុស៊ីម៉ា Kagoshima 鹿児島県 Kagoshima ខ្ចឺសឺ Kyūshū 1,786,214 9,132.42 196 11 49 JP-46
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)កាន់ណាហ្គាវ៉ា Kanagawa 神奈川県 Yokohama កាន់តូ Honshū 8,489,932 2,415.42 3,515 7 35 JP-14
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ខូឈិ Kochi 高知県 Kochi ស៊ីកុកឹ Shikoku 813,980 7,104.70 115 6 35 JP-39
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ឃឹម៉ាម៉ុតុ Kumamoto 熊本県 Kumamoto ខ្ចឺសឺ Kyūshū 1,859,451 6,908.45 269 10 48 JP-43
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ក្យូតុ Kyoto 京都府 Kyoto កាន់សៃ Honshū 2,644,331 4,612.93 573 6 28 JP-26
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)មីអិ Mie 三重県 Tsu កាន់សៃ Honshū 1,857,365 5760.72 322 7 29 JP-24
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)មីយ៉ាហ្គ៊ិ Miyagi 宮城県 Sendai តុហុកកឹ Honshū 2,365,204 6,861.51 325 10 36 JP-04
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)មីយ៉ាហ្សាគី Miyazaki 宮崎県 Miyazaki ខ្ចឺសឺ Kyūshū 1,170,023 6,684.67 175 8 30 JP-45
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ណាហ្គាណុ Nagano 長野県 Nagano ជឺបឹ Honshū 2,214,409 12,598.48 163 16 120 JP-20
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ណាហ្គាសាគី Nagasaki 長崎県 Nagasaki ខ្ចឺសឺ Kyūshū 1,516,536 4,092.80 371 9 79 JP-42
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ណារ៉ា Nara 奈良県 Nara កាន់សៃ Honshū 1,442,862 3,691.09 391 8 47 JP-29
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)នីហ្គាតាក់ Niigata 新潟県 Niigata ជឺបឹ Honshū 2,475,724 12,582.37 197 16 111 JP-15
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អយតាក់ Ōita 大分県 Ōita ខ្ចឺសឺ Kyūshū 1,221,128 5,804.24 210 12 58 JP-44
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អូកាយ៉ាម៉ា Okayama 岡山県 Okayama ជឺហ្គុកឹ Honshū 1,950,656 7,008.63 278 18 78 JP-33
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អូគីណាវ៉ា Okinawa 沖縄県 ណារ៉ា ខ្ចឺសឺ Ryūkyū 1,318,281 2,271.30 580 5 41 JP-47
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)អូសាកា Osaka 大阪府 Osaka កាន់សៃ Honshū 8,804,806 1,893.18 4,652 5 44 JP-27
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)សាហ្គា Saga 佐賀県 Saga ខ្ចឺសឺ Kyūshū 876,664 2,439.23 359 8 49 JP-41
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)សៃតាម៉ា Saitama 埼玉県 Saitama កាន់តូ Honshū 6,938,004 3,767.09 1,827 9 90 JP-11
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ស៊ីហ្គា Shiga 滋賀県 Otsu កាន់សៃ Honshū 1,342,811 4,017.36 334 11 50 JP-25
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ស៊ីម៉ាណិ Shimane 島根県 Matsue ជឺហ្គុកឹ Honshū 761,499 6,707.32 114 12 59 JP-32
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ស៊ីស្ស៊ឹអុកា Shizuoka 静岡県 Shizuoka ជឺបឹ Honshū 3,767,427 7,328.61 484 12 74 JP-22
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តុឈីហ្គិ Tochigi 栃木県 Utsunomiya កាន់តូ Honshū 2,004,787 6,408.28 313 7 33 JP-09
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តុកឹស៊ីម៉ា Tokushima 徳島県 Tokushima ស៊ីកុកឹ Shikoku 823,997 4,145.26 199 10 50 JP-36
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តូក្យូ Tokyo 東京都 Shinjuku កាន់តូ Honshū 12,059,237 2,187.08 5,514 1 39 JP-13
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)ថុតតុរី Tottori 鳥取県 Tottori ជឺហ្គុកឹ Honshū 613,229 3,507.19 175 6 39 JP-31
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)តុយ៉ាម៉ា Toyama 富山県 Toyama ជឺបឹ Honshū 1,120,843 4,247.22 264 6 27 JP-16
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)វ៉ាកាយ៉ាម៉ា Wakayama 和歌山県 Wakayama កាន់សៃ Honshū 1,069,839 4,725.55 226 7 50 JP-30
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)យ៉ាម៉ាហ្គាតា Yamagata 山形県 Yamagata តុហុកកឹ Honshū 1,244,040 9,323.34 133 9 44 JP-06
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)យ៉ាម៉ាហ្គឹឈិ Yamaguchi 山口県 Yamaguchi ជឺហ្គុកឹ Honshū 1,528,107 6,110.76 250 11 56 JP-35
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យ​នៃ (តំបន់ រដ្ឋ ខេត្ត ក្រុង)យ៉ាម៉ាណាស៊ី Yamanashi 山梨県 Kofu ជឺបឹ Honshū 888,170 4,465.37 199 8 64 JP-19

សំគាល់: ¹ យោងតាមទិន្នន័យឆ្នាំ២០០២; ² គ.ម²; ³ ក្នុង១គ.ម²