អ្នកប្រើប្រាស់:លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ញុំ​ឈ្មោះ លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ


វិភាគទាន[កែប្រែ]

អត្ថបទ​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ចូលរួម​ចំណែក​សរសេរ​កន្លង​មក​មាន

 1. មន ស
 2. មករ
 3. ធាតុ​គ្រោង
 4. ទ្រឹស្ដីបទ​ម៉ូម៉ង់​បី
 5. វិធី​ហ្វៃណៃថ៍​អ៊េលម៉ិន
 6. លេអុនហាដ អយល័រ
 7. ម៉ូឌុល​យ៉ាំង
 8. ច្បាប់​ហ៊ូក
 9. វិស្ណុបុរាណ
 10. មត្ស្យា
 11. បារី​អេឡិចត្រូនិច
 12. ផ្លាយ អាស់
 13. បេតុង
 14. ពុយមីស
 15. អប្សរា
 16. ក្លាំងគែរ​(ស៊ីម៉ង់ត៍)

ទំនាក់ទំនង[កែប្រែ]

វែបសៃថ៍ ៖
 • www.svichet.wordpress.com
 • www.dahlina.com