តំបន់ឈឺប៊ឹ

ដោយវិគីភីឌា

តំបន់ឈឺប៊ឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]