កោះឃ្យូស្ស៊ូ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់គ្យូស្យ៊ូ)

តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]