តំបន់ស៊ីកុគឹ

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ស៊ីកុកឹ)

តំបន់ស៊ីកុគឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]