តំបន់ស៊ីកុគឹ

ដោយវិគីភីឌា

តំបន់ស៊ីកុគឹគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន។

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]