ទំព័រគំរូ:មិនទាន់រួចរាល់

ពីវិគីភីឌា

 មិនទាន់រួចរាល់

ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

This is an image-based template may be used on talk pages to show clearly that a section of discussion has not been resolved, so that each editor does not have to completely re-read the section.

Usage

You may either use {{not done}} by itself for the default message or you may add a custom message as an optional parameter.

Template Result
{{not done}}  មិនទាន់រួចរាល់
{{not done|Custom message}}  Custom message
Example

Images[កែប្រែ]

I think this article needs more pictures. --User:John 00:00, 1 January 2000

I agree, especially the part about the estate grounds. --User:Jane 00:05, 1 January 2000
Can anyone find any, I've looked on Commons but there doesn't appear to be any. --User:George 00:23, 1 January 2000
 មិនទាន់រួចរាល់ The only pictures I can find are copyrighted, can anyone else help? --User:John 00:30, 1 January 2000
Can anyone take some photos?. --User:Jane 01:00, 1 January 2000
YesY រូចរាល់ I've uploaded one I took myself. --User:John 03:00, 1 January 2000
Face-smile.svg សូមអរគុណ!, that looks great. --User:George 12:00, 1 January 2000
Good bye!! --User:John 00:00, 2 January 2000

See also[កែប្រែ]

 • {{Done}} — YesY រូចរាល់
 • {{Not done}} —  មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Not done and will not be done}} (or {{Notdone2}}) — N Not done and not likely to be done
 • {{Not sure}} — មិនច្បាស់
 • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
 • {{Tick}} produces the tick alone — YesY
 • {{Cross}} produce the cross alone - N
 • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} -  រួចរាល់
 • {{Not done-t}}, a non-graphical alternative to {{Not done}} -  មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Fixed}} — បានជួសជុលរួចរាល់
 • {{Added}} — Crystal Clear action edit add.png បានបន្ថែមរួចរាល់
 • {{Thank you}} — Face-smile.svg សូមអរគុណ!
 • {{You're welcome}} Face-smile.svg You're welcome!