ទំព័រគំរូ:Awaiting

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ω កំពុងរង់ចាំ

Template documentation[view] [edit] [history] [purge]

This template is mostly used on talk pages to show that a section of discussion is "awaiting" an action. Editors can easily spot places needing something (help, improvement, review, etc)

Usage

This template is meant to be used with a explanation on the specific needs of the page/subpage/section. E.g. It can be used to tell other editors that a specific comment on a talk page is "awaiting" review by others to be included in the main article.

Template Result
{{awaiting}} ω កំពុងរង់ចាំ
Example

Example[កែប្រែ]

I think the spelling of XYZ should be changed in the article for WXYZ -- User1

I agree, these spelling rules found here should apply -- User2
No it is actually the right spelling -- User3
ω កំពុងរង់ចាំ sources on comment above -- User1
I took the information concerning the right spelling here -- User3
Ok, we do not need to modify the article then. Face-smile.svg សូមអរគុណ!. -- User1

See also[កែប្រែ]

 • {{Fixed}} — បានជួសជុលរួចរាល់
 • {{Added}} — Crystal Clear action edit add.png បានបន្ថែមរួចរាល់
 • {{done}} — YesY រូចរាល់
 • {{Half done}} — yellow tickY រួចរាល់ពាក់កណ្ដាល
 • {{Not done}} — N មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Not done and will not be done}} (or {{Notdone2}}) — N Not done and not likely to be done
 • {{Not sure}} — មិនច្បាស់
 • {{Doing}} — កំពុងធ្វើ...
 • {{Isdoing}} — Example កំពុងធ្វើ...
 • {{Tick}}, produces the tick alone — YesY
 • {{Cross}}, produces the cross alone — N
 • {{Done-t}}, a non-graphical alternative to {{Done}} —  រួចរាល់
 • {{Not done-t}}, a non-graphical alternative to {{Not done}} —  មិនទាន់រួចរាល់
 • {{Thank you}} — Face-smile.svg សូមអរគុណ!
 • {{You're welcome}} Face-smile.svg You're welcome!
 • {{Resolved}}, tick with additional message —
  បានដោះស្រាយរួចរាល់
 • {{Merge done}}, for completed mergers —
  • {{Uploaded}} - Icon - upload photo.svg បានផ្ទុកឡើងរួចរាល់