ទំព័រគំរូ:Infobox cooperative

ពីវិគីភីឌា
{{{name}}}
Type{{{type}}}
Genre{{{genre}}}
Fate{{{fate}}}
Predecessor{{{predecessor}}}
Successor{{{successor}}}
Founded{{{foundation}}}
Founder(s){{{founder}}}
Defunct{{{defunct}}}
Headquarters{{{location_city}}}, {{{location_country}}}
Number of locations{{{locations}}}
Area served{{{area_served}}}
Key people{{{key_people}}}
Industry{{{industry}}}
Products{{{products}}}
Production output{{{production}}}
Services{{{services}}}
Revenue{{{revenue}}}
Operating income{{{operating_income}}}
Net income{{{net_income}}}
AUM{{{aum}}}
Total assets{{{assets}}}
Total equity{{{equity}}}
Members{{{members}}}
Employees{{{num_employees}}}
Parent{{{parent}}}
Divisions{{{divisions}}}
Subsidiaries{{{subsid}}}
Website{{{homepage}}}
{{{footnotes}}}