ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន គណបក្សនយោបាយ

ពីវិគីភីឌា
ប្រអប់ព័ត៌មាន គណបក្សនយោបាយ
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Basic usage[កែប្រែ]

{{{name}}}
អ្នកដឹកនាំ{{{leader}}}
Chairperson{{{chairperson}}}
ប្រធាន{{{president}}}
អ្នកនាំពាក្យ{{{spokesperson}}}
បង្កើត{{{foundation}}}}
ទីស្នាក់ការកណ្ដាល{{{headquarters}}}
មនោគមវិជ្ជា{{{ideology}}}
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ{{{international}}}
គេហទំព័រ
{{{website}}}
[[នយោបាយនៅ{{{country}}}]]
[[បញ្ជីរាយនាម គណបក្សនយោបាយនៅ{{{country}}}|គណបក្សនយោបាយ]]
[[ការបោះឆ្នោតនៅ{{{country}}}|ការបោះឆ្នោត]]
{{Infobox political party
|name     = 
|logo     = 
|colorcode   = <!-- HTML color code (e.g. red or #FF0000) or transparent for no coloring -->
|leader    = 
|chairperson  = 
|president   = 
|spokesperson = 
|foundation  = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
|ideology   = 
|headquarters = 
|international = 
|website    = 
|country    = 
}}


Complete usage[កែប្រែ]

{{{name}}}
{{{native_name}}}
{{{lang1}}} name{{{name_lang1}}}
{{{lang2}}} name{{{name_lang2}}}
{{{lang3}}} name{{{name_lang3}}}
{{{lang4}}} name{{{name_lang4}}}
អ្នកដឹកនាំ{{{leader}}}
Chairperson{{{chairperson}}}
ប្រធាន{{{president}}}
Secretary-General{{{secretary_general}}}
អ្នកនាំពាក្យ{{{spokesperson}}}
ស្ថាបនិក{{{founder}}}
{{{leader1_title}}}{{{leader1_name}}}
{{{leader2_title}}}{{{leader2_name}}}
{{{leader3_title}}}{{{leader3_name}}}
{{{leader4_title}}}{{{leader4_name}}}
{{{leader5_title}}}{{{leader5_name}}}
បាវចនា{{{slogan}}}
បង្កើត{{{founded}}}
រំលាយ{{{dissolved}}}
បញ្ចូលគ្នា{{{merger}}}
ផ្ដាច់ចេញ{{{split}}}
បក្សមុន{{{predecessor}}}
បញ្ចូលទៅ{{{merged}}}
បក្សស្នង{{{successor}}}
ទីស្នាក់ការកណ្ដាល{{{headquarters}}}
សារព័តមាន{{{newspaper}}}
ស្លាបនិស្សិត{{{student_wing}}}
ស្លាបយុវជន{{{youth_wing}}}
{{{wing1_title}}}{{{wing1}}}
{{{wing2_title}}}{{{wing2}}}
{{{wing3_title}}}{{{wing3}}}
សមាជិកភាព  ({{{membership_year}}}){{{membership}}}
មនោគមវិជ្ជា{{{ideology}}}
សាសនា{{{religion}}}
ទំនាក់ទំនងជាតិ{{{national}}}
ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ{{{international}}}
European affiliation{{{european}}}
European Parliament Group{{{europarl}}}
{{{affiliation1_title}}}{{{affiliation1}}}
ពណ៌ផ្លូវការ{{{colors}}}
{{{blank1_title}}}{{{blank1}}}
{{{blank2_title}}}{{{blank2}}}
{{{blank3_title}}}{{{blank3}}}
{{{seats1_title}}}{{{seats1}}}
{{{seats2_title}}}{{{seats2}}}
{{{seats3_title}}}{{{seats3}}}
{{{seats4_title}}}{{{seats4}}}
និមិត្តសញ្ញាបោះឆ្នោត
{{{symbol}}}
គេហទំព័រ
{{{website}}}
ទង់គណបក្ស
{{{flag}}}
[[នយោបាយនៅ{{{country}}}]]
[[បញ្ជីរាយនាម គណបក្សនយោបាយនៅ{{{country}}}|គណបក្សនយោបាយ]]
[[ការបោះឆ្នោតនៅ{{{country}}}|ការបោះឆ្នោត]]
[[នយោបាយនៅ{{{country2}}}]]
[[បញ្ជីរាយនាម គណបក្សនយោបាយនៅ{{{country2}}}|គណបក្សនយោបាយ]]
[[ការបោះឆ្នោតនៅ{{{country2}}}|ការបោះឆ្នោត]]
{{{footnotes}}}
{{Infobox political party
|name        = 
|native_name    = 
|lang1       = 
|name_lang1     = 
|lang2       = 
|name_lang2     = 
|lang3       = 
|name_lang3     = 
|lang4       = 
|name_lang4     = 
|logo        = 
|colorcode     = <!-- HTML color code (e.g. red or #FF0000) or transparent for no coloring -->
|leader       = 
|chairperson    = 
|president     = 
|secretary_general = 
|spokesperson    = 
|founder      = 
|leader1_title   = 
|leader1_name    = 
|leader2_title   = 
|leader2_name    = 
|leader3_title   = 
|leader3_name    = 
|leader4_title   = 
|leader4_name    = 
|leader5_title   = 
|leader5_name    = 
|slogan       = 
|founded      = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
|dissolved     = <!-- {{End date|YYYY|MM|DD}} -->
|merger       = 
|split       = 
|predecessor    = 
|merged       = 
|successor     = 
|headquarters    = 
|newspaper     = 
|student_wing    = 
|youth_wing     = 
|wing1_title    = 
|wing1       = 
|wing2_title    = 
|wing2       = 
|wing3_title    = 
|wing3       = 
|membership_year  = 
|membership     = 
|ideology      = 
|religion      = 
|national      = 
|international   = 
|european      = 
|europarl      = 
|affiliation1_title = 
|affiliation1    = 
|colors       = <!-- use "colours" for British English -->
|blank1_title    = 
|blank1       = 
|blank2_title    = 
|blank2       = 
|blank3_title    = 
|blank3       = 
|seats1_title    = 
|seats1       = <!-- {{Infobox political party/seats|seats_won|total_seats|hex=#ff0000}} -->
|seats2_title    = 
|seats2       = 
|seats3_title    = 
|seats3       = 
|seats4_title    = 
|seats4       = 
|symbol       = 
|flag        = 
|website      = 
|country      = <!-- or state -->
|country2      = 
|state       = <!-- or country -->
|footnotes     =
}}


Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See also[កែប្រែ]