ទំព័រគំរូ:Infobox laboratory

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Purpose[កែប្រែ]

The {{Infobox laboratory}} template is much like the {{Infobox university}} template, have a look at Lawrence Berkeley National Laboratory for an example of usage.

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox laboratory
|name       = [Required]
|native_name   = 
|image      = 
|latin_name    = 
|motto      = 
|established   = [Required, use {{Start date}}]
|type       = [Research type, e.g., basic/applied, classified/unclassified]
|budget      = 
|debt       = 
|research_field  = 
|rector      = 
|chancellor    = 
|president    = 
|vice-president  = 
|provost     = 
|principal    = 
|vice_chancellor = 
|dean       = 
|director     = 
|head_label    = 
|head       = 
|faculty     = 
|staff      = 
|students     = 
|undergrad    = 
|postgrad     = 
|doctoral     = [No. of doctoral students]
|profess     = [No. of professional students]
|postdoc     = 
|alumni      = 
|address     = 
|city       = [Required for Location field to display]
|state      = 
|province     = 
|country     = 
|coor       = [Use {{Coord}} with display=inline,title]
|zipcode     = 
|telephone    = 
|fax       = 
|campus      = 
|free_label    = 
|free       = 
|sports      = 
|colours     = 
|colors      = 
|nickname     = 
|mascot      = 
|fightsong    = 
|affiliations   = 
|operating_agency = 
|nobel_laureates = [No. of Nobel Laureates for work done in lab]
|website     = [Use {{URL}}]
|logo       = 
|footnotes    = 
}}

Example[កែប្រែ]

Lawrence Berkeley National Laboratory
Dabney-minimalist.png
Motto Bringing science solutions to the world
Established សីហា 26, 1931 (1931-08-26)
Research Type Unclassified
Budget $652 million
Director Paul Alivisatos
Staff 4000
Students 800
Location Berkeley, California
Campus 200 acres (0.81 km2)
Operating Agency University of California
Nobel Laureates 11
Website lbl.gov
{{Infobox laboratory
|name       = Lawrence Berkeley National Laboratory
|motto      = Bringing science solutions to the world
|image      = [[File:Dabney-minimalist.png|150px]]
|established   = {{Start date|1931|08|26}}
|director     = [[Paul Alivisatos]]
|city       = [[Berkeley, California|Berkeley]]
|state      = California
|budget      = $652 million
|type       = Unclassified
|staff      = 4000
|campus      = {{convert|200|acre|km2}}
|students     = 800
|nobel_laureates = 11
|operating_agency = [[University of California]]
|website     = {{URL|www.lbl.gov}}
}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See also[កែប្រែ]