ទំព័រគំរូ:Taxonomy/Sarbecovirus

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Ancestral taxa
(អឋានន្តរ): វិសាណូ [Taxonomy; edit]
ចក្រ: រីបូវីរ្យ៉ា [Taxonomy; edit]
Phylum: អាំងសឺទែសេឌីស [Taxonomy; edit]
លំដាប់: នីដូវីរ៉ាលេស [Taxonomy; edit]
លំដាប់រង: កូរនីដូវីរីនែ [Taxonomy; edit]
អំបូរ: កូរ៉ូណាវីរីឌែ [Taxonomy; edit]
Subfamily: Orthocoronavirinae [Taxonomy; edit]
លំដាប់រង: កូរ៉ូណាវិសាណូទាក់ទងនឹង​សមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ [Taxonomy; edit]
Subgroups (↻ update)

ទំព័រគំរូ:List all children

Wikipedia does not yet have an article about កូរ៉ូណាវិសាណូទាក់ទងនឹង​សមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about កូរ៉ូណាវិសាណូទាក់ទងនឹង​សមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ's taxonomy.


Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Betacoronavirus (Taxonomyedit)
Rank: subordo (displays as លំដាប់រង)
Link: កូរ៉ូណាវិសាណូទាក់ទងនឹង​សមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ (links to កូរ៉ូណាវិសាណូទាក់ទងនឹង​សមាការផ្លូវដង្ហើមស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរ)
Extinct: no.
Always displayed: no.
Taxonomic references: "Virus Taxonomy: 2018 Release" (html) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) October 2018 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 27 January 2019
Parent's taxonomic references: "ICTV Taxonomy history: Betacoronavirus 1" (html) International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (អង់គ្លេស) ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 13 January 2019 Nidovirales > Cornidovirineae > Coronaviridae > Orthocoronavirinae > Betacoronavirus > Embecovirus > Betacoronavirus 1
This information generated by Template:Taxonomy key (edit talk links history)

Category listings out of date? Click here to update.