រាយព្រះនាមទេវតាចិន

ពីវិគីភីឌា

រាយព្រះនាមទេវតាចិន

ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន[កែប្រែ]

តេបបុរសនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន[កែប្រែ]

តេបបុរស
2016 Singapur, Chinatown, Świątynia i Muzeum Relikwi Zęba Buddy (15).jpg
ព្រះអវលោកិតេស្វរៈ(លោកេស្វរៈ)
Manjushri at Buddha Tooth Relic Temple and Museum.JPG
ព្រះមញ្ជុស្រី
弥勒 (cropped).jpg
ព្រះមៃត្រេយ
102 Trailokyavijaya (35057212071).jpg
ត្រ័យឡុកយ៉ាវីចៃយ៉ា
Clevelandart 1969.120.jpg
ហវជ្រ្ជា

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន[កែប្រែ]

តេបធីតានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានចិន
Guanyin Bodhisattva.JPG
ព្រះម៉ែគង់សុីអុីម
Marishiten Marici.jpg
ព្រះនាងមារីចី
地天(仏像図彙).png
ព្រះនាងវ៉ាសុនហារ៉ាពោធិសត្វ ( នាងគង្ហីងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាននិងព្រះនាងភូមិនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនា. )
Kokubunzi03.jpg
បេនហ្សាទីនិន (បិនហ្សៃដប់)( ព្រះនាងសរស្វតីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Jyoruriji Kissyoten Srii.jpg
ជីស៊ាងធាន ( ព្រះម៉ែលក្ម្សីនៃព្រហ្មញ្ញ សាសនានៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន. )
Lingyin temple 18 armed cundi.jpeg
ព្រះនាងចុនទាពោធិសត្វ(ព្រះនាងច័ន្ទធីពោធិសត្វ)
Peacock Bodhisattva.jpg
ព្រះម៉ែមហាមយុរី

សាសនាតាវ[កែប្រែ]

តេបធីតានៃសាសនាតាវ[កែប្រែ]

តេបធីតា
Moongoddess.jpg
ព្រះនាងឆាងអ័
基隆代明宮 01.JPG
ព្រះច័ន្ទទវទេវី
Close-up of the statue of Queen Mother of the West before Songshan Cihui Temple 20160429.jpg
ព្រះម៉ែសៃអ័ងប៎
Statue of Mazu.jpg
ព្រះម៉ែម៉ាជូវ
Bouddha - Chinese New Year, Paris, 2011 n2.jpg
ព្រះម៉ែទុយបួយតេងនៀ
Demu Niangniang (Lady Mother Earth).jpg
ព្រះម៉ែទីប៎នៀនៀ
關西水母娘娘廟神像近照.jpg
ព្រះម៉ែទុយប៎នៀនៀ
白坑玉聖殿 (22)九天玄女.jpg
ព្រះម៉ែចិវទៀនសវៀននី
晚清-民國 蘇學金 德化窯白釉麻姑獻壽瓷像-The Immortal Magu with a Deer MET DP-13771-001.jpg
ព្រះម៉ែម៉ាកូ
電母 (臺南風神廟).JPG
ព្រះម៉ែទៀនមូ
台灣註生娘娘.jpg
ព្រះម៉ែចូស្ស៊ីនៀនៀ
Taiwan Nu wa 01.jpg
ព្រះម៉ែនីវា
Changxi(deity).jpg
ព្រះម៉ែឆាងស៊ី
Xi He.JPG
ព្រះម៉ែស៊ីហឺ
HexianguWXM.jpg
ព្រះម៉ែហឺ ស៊ាន គួ

[១]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Milburn, Olivia (2016). The Spring and Autumn Annals of Master Yan. Sinica Leidensia. BRILL. ល.ស.ប.អ. 9004309667.  p. 343, note 17.

មើលផងដែរ[កែប្រែ]