តំបន់ខាន់តូ

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កាន់តូ)
Jump to navigation Jump to search

តំបន់កាន់តូគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន