កោះឃ្យូស្ស៊ូ

ពីវិគីភីឌា

តំបន់ឃ្យឺស្យ៊ឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]