វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/បញ្ជី

ពីវិគីភីឌា

List status[កែប្រែ]

Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{Expand list}}
links talk edit
{{Dynamic list}}
links talk edit
{{Complete}}
links talk edit
This list is complete and up-to-date as of date.
{{Prose}}
links talk edit
{{No prose}}
links talk edit
{{List dispute}}
links talk edit
{{Alphabetize}}
links talk edit
{{Deletion sorting}}
links talk edit
Note: This debate has been included in the list of Lists-related deletion discussions.

"Table of contents" templates for one-page lists and for categories[កែប្រែ]

Navigational templates for multi-page lists[កែប្រែ]

សូមមើល: Wikipedia:Naming conventions (long lists) បន្ថែម
Tag Text that will be shown (and usage notes)
{{CompactTOC8|name=List of foos|center=yes|side=yes|n=[[List of foos: N–Z#N|N]]|o=[[List of foos: N–Z#O|O]]|...|z=[[List of foos: N–Z#Z|Z]]}}
Talk
Example showing every letter, with links directly to sub-article sections.
List of foos:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
{{CompactTOC8|center=yes|side=yes|n=[[List of foos: N–Z|&nbsp;N–Z (next page)]]|o=|p=|...|z=}}</nowiki>
Talk
Example showing each letter for this sub-article, and a range for the next one, with a link to that next article's top.
មាតិកា:
{{A-Z multipage list|name|cat|cat sort key}}
Talk
Example with:
  • name = List of foos
  • cat = Foos
  • cat sort key = Foos, list of
List of foos: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(Category feature disabled in this example to prevent this page from being miscategorized.)

  1. ^ {{Listdev}}, {{Incomplete list}}, and {{Stublist}} all redirect to {{Expand list}}