វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា

ពីវិគីភីឌា
ផ្លូវកាត់s:
WP:TTALK
WP:TM/TALK

These are template messages that can be used on talk pages.

If you create a new or modify an old talk page template please first read the guideline about how they should look at វិគីភីឌា:Talk page templates.

What to type Result Where to put it
{{Archive box}}

បណ្ណសារ
Wherever is suitable (usually close to the table of contents).
{{archives}}

Archives
Top of talk page
{{talkarchive}} Top of archive page
{{Talkarchivenav}}
Creates a navigation bar for
Talk Archive files
លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា
Close to top of page
{{atn}}
Creates a navigation bar for
Talk Archive files
Close to top of page (above __TOC__ if this command appears on the page)
What to type Result Where to put it
{{BLP}} This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា. Top of Talk page
{{Connected contributor}} Top of Talk page
{{Notcontact}} Top of talk page
What to type What it makes
{{calm talk}}
Talk, list
{{Caution}}
Talk
{{Censor}}
Talk
{{Central}}
Talk
{{Conclusion}}
Talk
Conversation conclusion[កែប្រែ]
{{{1}}}

Main arguments:

{{{2}}}
{{Consensus}}
Talk
{{Controversial}}
Talk
{{Not a forum}}
{{Notice}}
Talk
{{Off topic warning}}
{{oldafdfull}}
Talk, list
ទំព័រគំរូ:Oldafdfull
{{Q&A}}
{{Round in circles}}
Talk
{{spa}}
Talk
— [[User:{{{1}}}|{{{1}}}]] ([[User talk:{{{1}}}|talk]] • [[Special:Contributions/{{{1}}}|contribs]]) has made few or no other edits outside this topic.
{{Talk header}}
Talk

ទំព័រនេះគឺជាទំព័រការពិភាក្សាសម្រាប់ការមតិយោបល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិគីភីឌា សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា

{{Talk header for guidelines}}
Talk

ទំព័រនេះគឺជាទំព័រការពិភាក្សាសម្រាប់ការមតិយោបល់ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍វិគីភីឌា សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា

{{Tpcleanup}}
Talk
{{Unsigned}}
Talk
— Preceding unsigned comment added by [[User:{{{1}}}|{{{1}}}]] ([[User talk:{{{1}}}|talk]] • [[Special:Contributions/{{{1}}}|contribs]])
{{UnsignedIP}}
Talk
—សារ មិនបានចុះហត្ថលេខា ដោយIP address (ពិភាក្សា) date
{{Warning}}
Talk

Discussion thread tags[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{Deadlocked}}
Talk
Deadlocked as of {{{1}}}
{{Done}}
Talk

YesY រូចរាល់

{{Done-t}}
Talk
An alternative to {{done}} that uses a Unicode text character instead of an image. Note that this makes the symbol turn up as a question mark or a small box in some web browsers.

 រួចរាល់

{{Doing}}
Talk

កំពុងធ្វើ...

{{Not done}}
Talk

 មិនទាន់រួចរាល់

{{Not done-t}}
Talk
An alternative to {{not done}} that uses a Unicode text character instead of an image. Note that this makes the symbol turn up as a question mark or a small box in some web browsers.

 មិនទាន់រួចរាល់

{{Resolved}}
Talk
បានដោះស្រាយរួចរាល់
{{Stale}}
Talk
Stale
{{Stuck}}
Talk
Stuck
{{Unanswered}}
Talk
{{Unresolved}}
Talk
Unresolved
{{discussion top}}
Archived discussion top
{{discussion bottom}}
Archived discussion bottom
The above discussion is preserved as an archive. Please do not modify it. Subsequent comments should be made in a new section.
{{OOCOT}}
Out Of Chronological Order Top
This discussion thread is out of chronological order. Participation is welcome by anyone wishing to comment. The box is simply for organization.
{{OOCOB}}
Out Of Chronological Order Bottom
Out of chronological order discussion thread ends here.

Expansion requests[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{image requested}}

{{image requested|in=}}
{{image requested|of=}}
Talk

This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា.
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា.
[[Category:Wikipedia requested photographs in <Location>|សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា]]
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា.
{{reqdiagram}}
links talk edit
{{reqmap}}
links talk edit
{{reqscreenshot}}
links talk edit
This template is misplaced. It belongs on the talk page: ការពិភាក្សាអំពីវិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា.
What to type What it makes
{{FAQ}}
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q:
A:

Featured and Good articles[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{subst:FAC}} {{FAC}} should be substituted at the top of the article talk page
{{subst:FAR}}
{{GA}}
links talk edit
{{Mainpage date}}
links talk edit
{{Mainpage date to come}}
links talk edit
{{Today's featured article request}}
links talk edit

Free images[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{images}}
links talk edit

Peer review[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{peerreview}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Peerreview

Old peer review[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{oldpeerreview}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Oldpeerreview

To Do lists[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{todo}}
links talk edit
edit·history·watch·refresh  To-do list for វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា:
To-do list is empty: remove {{todo}} tag or click on edit to add an item.
{{Todo, trains}}
links talk edit
edit·history·watch·refresh  To-do list for វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា:
To-do list is empty: remove {{todo}} tag or click on edit to add an item.

Translation requests[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{Expand Spanish}}
links talk edit

Templates for other languages are available in Category:Expand by language Wikipedia templates. For full instructions, see WP:TRANSLATION.

WikiProject notices[កែប្រែ]

To be placed at the top of talk pages of articles covered by the associated WikiProject:

Generic notice[កែប្រែ]

What to type What it makes
{{WPBannerMeta|PROJECT = yourProject}}
Talk
WikiProject yourProject
អត្ថបទនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការអង្កេតតាមដាននៃWikiProject yourProject, ជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាមួយដើម្បីបន្សើរ​ដោយក្ដោបលើអត្ថបទyourProject​ជាច្រើនលើវិគីភីឌា ។ បើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួម សូមទស្សនាទំព័រគម្រោងនេះ ដែលជាកន្លែងដែលអ្នកចូលរួមការពិភាក្សាបាន និងសូមមើលបញ្ជីមួយនៃកិច្ចការបើកចំហមួយចំនួន ។
 

For more examples see Category:WikiProject banners.

[កែប្រែ]

What to type Result Where to put it
{{WikiProjectBanners}} Use to condense multiple WikiProject notices on a talk page. List each WikiProject template as a numbered template row, e.g.,

{{WikiProjectBanners |1={{physics}} }} See Talk:Albert Einstein for an example of use.

{{WikiProjectBannerShell}}
          This អត្ថបទ is of interest to the following WikiProjects:
Use to condense multiple WikiProject notices on a talk page. List each WikiProject template with an additional parameter of , e.g.,

{{WikiProjectBannerShell|1= {{physics}} }} See Talk:William Brown (admiral) for an example of use.

What to type Result Where to put it
{{Skip to talk}} At the top of talk page, for link to TOC in page with many header or message templates at top.
{{EducationalAssignment}} ទំព័រគំរូ:EducationalAssignment Top of talk page
{{Bug_report}} In order to help you with your technical problems, please provide as many details and informations as possible, such as:
  • Your script or gadget name and version. Does the bug persist if you update (Reload), and if so, does it also persist if you update by clearing your browser cache (Shift-Reload)
  • Your browser's name and version (in your browsers's main menu under Help → About) or your browser id (something like "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.2) Gecko/20070219 Firefox/2.0.0.2")
  • Error console errors (in your browsers's main menu under Tools → Error console; push clear, reload the page, and copy and paste the error messages)
  • Which browser add-ons have you installed (in your browsers's main menu under Tools → Add-ons)
    • Optional: What happens if you disable your add-ons and restart the browser (close the quick start and the error console too)
  • Which user scripts have you installed on your vector.js page (please state if you use another skin)
  • Which operating system do you use
  • Describe the problem, please be as specific as possible about what is wrong (including when it happens, what happens, what is broken, and what still works)
  • Steps to reproduce your problem and what happens at each step. Without reproducing your problem we might not be able to fix your problem.
On talk pages
{{High traffic}}
High traffic

On {{{date}}}, វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ ការពិភាក្សា was [{{{url}}} linked] from a high-traffic website. (See visitor traffic)

Top of talk page
{{Online source}} Top of talk page
{{Press}}
News This article has been mentioned by a media organisation:
Top of talk page
{{Outdent}} ┌─────────────────────────────────┘
In a discussion thread when the indention of previous replies gets too deep, e.g.,

 ::::This is the previous post, indented 4 levels {{Outdent|::::}}Start of a new post

មើលផងដែរ[កែប្រែ]