វិគីភីឌា:សារ ទំព័រគំរូ/លំហឈ្មោះ វិគីភីឌា

ពីវិគីភីឌា

Policies and guidelines[កែប្រែ]

For rules concerning the use of these tags, see WP:Policies and guidelines.
What to type What it makes Where it goes
{{Policy}}
links talk edit
ទំព័រនេះកត់ត្រានូវឯកសារអំពីគោលការណ៍មូលដ្ឋានជាផ្លូវការនៃវិគីភីឌាភាសាខ្មែរ។ វាជាមូលដ្ឋានដែលបានទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយ ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបគប្បីគោរពតាម។ នៅពេលកែប្រែទំព័រនេះ សូមឲ្យច្បាស់ថាកំណែរបស់អ្នកមានលក្ខណៈស្របតាម consensus។ បើមានចម្ងល់ឬមិនច្បាស់ សូមពិភាក្សាជាមុនសិននៅទំព័រពិភាក្សា
Official policies

top
{{Guideline}}
links talk edit
Pages that document guidelines

top
{{MoS-guideline}}
links talk edit
Pages that document style guidelines

top
{{subcat guideline|
<guideline category>|
<category sort key>|
<shortcuts>}}

links talk edit

Guideline category should be one of:

  • behavioral guideline
  • content guideline
  • deletion guideline
  • editing guideline
  • naming convention
  • notability guideline
  • style guideline
Example for naming convention as <guideline category>:
ទំព័រគំរូ:Wikipedia subcat guideline
For tagging guidelines of specific categories

top

Use only available (sub-) categories
{{Proposed}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Proposed Policy/guideline proposals

top
{{Draft proposal}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Draft proposal Drafts of policy/guideline proposals

top
{{Failed}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Failed Failed policy/guideline proposals

top
{{Historical}}
links talk edit
Retired pages of historical interest

top
{{Superseded|[[New page]]}} ទំព័រគំរូ:Superseded Historical pages that have been superseded by other pages

top
{{Dormant}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Dormant Proposals that have become dormant through lack of discussion

top
{{Underdiscussion|status|talk=Discussion Title}} ទំព័រគំរូ:Underdiscussion Policies and guidelines whose status as policy or guideline is being actively discussed, although their current status is not contested.

top
{{Underdiscussion|section|talk=Discussion Title}} ទំព័រគំរូ:Underdiscussion Sections of policies, guidelines or other pages which are being actively discussed at the talk page

section
{{Underdiscussion-inline|talk=Discussion Title}} ទំព័រគំរូ:Underdiscussion-inline Specific wordings or sentences in policies, guidelines or other pages which are being actively discussed at the talk page

within text
{{Disputedtag|talk=Discussion Title}} ទំព័រគំរូ:Disputedtag Disputed "policy"/"guideline" designations

top
{{Disputedtag|section=yes|talk=Discussion Title}} ទំព័រគំរូ:Disputedtag Disputed sections of policies/guidelines

section

Essays and related[កែប្រែ]

What to type What it makes Where it goes
{{essay|WP:SHORT}} Essays

top
{{Supplement|[[Wikipedia:Policypage]]}} ទំព័រគំរូ:Supplement Essays

top
{{Orphaned essay}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Orphaned essay Essays

top
{{Wikipedia how to}}
links talk edit
top

Projects[កែប្រែ]

What to type What it makes Where it goes
{{Project}}
links talk edit
Active Wikiproject
(usually added by using {{subst:WikiProject}} to create the project page)
top
{{Inactive}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Inactive Inactive Wikiproject

top
{{subst:Sandboxpaste}}
links talk edit
{{Please leave this line alone (sandbox heading)}} <!-- We like people to see the notice. Put any testing content below it. --> Wikipedia:Sandbox

top
{{subst:Specialpageslist}}
links talk edit
(quite long, see template) Lists
top
{{Villagepump}}
links talk edit
(quite long, see template) Village pump
top
{{Villagepumppages}}
links talk edit
(quite long, see template) Village pump (section)
top
{{subst:WikipediaFAQ}}
links talk edit
(quite long, see template) FAQ pages
top and bottom
{{essay-project-note}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Essay-project-note Unofficial notability criteria defined by individual WikiProjects

top

Department of Fun[កែប្រែ]

What to type What it makes Where it goes
{{Humornotaccepted}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Humornotaccepted Humor pages that spoof and/or may have been proposed as policies or guidelines

top
{{Humor}}
links talk edit
ទំព័រគំរូ:Humor For use in Wikipedia namespaces that aren't serious enough for publication

Other[កែប្រែ]

What to type What it makes Where it goes
{{Shortcut|WP:SHORT}}
links talk edit
ផ្លូវកាត់:
WP:SHORT
Other project pages with shortcut(s)
top
{{Nutshell}}
links talk edit
For presenting a concise summary of a project page or section.
{{Backlog}}
links talk edit
Maintenance categories and pages with a backlog

top
{{Adminbacklog}}
links talk edit
Maintenance categories and pages with a backlog that require an administrator

top

See also[កែប្រែ]