តំបន់ខាន់តូ

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់កាន់តូ)

តំបន់កាន់តូគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន