តំបន់ឃ្ជឺស្សឺ

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី តំបន់ខ្ចឺសឺ)

តំបន់ឃ្ជឺស្សឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]