តំបន់ឃ្ជឺស្សឺ

ដោយវិគីភីឌា

តំបន់ឃ្ជឺស្សឺគឺជា ឈ្មោះតំបន់មួយនៃប្រទេសជប៉ុន

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]