ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន ក្រុមជនជាតិ

ពីវិគីភីឌា
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

Syntax[កែប្រែ]

Basic usage[កែប្រែ]

{{{group}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
ចំនួនប្រជាជនសរុប
{{{total}}}{{{total_ref}}} ({{{total_year}}}, {{{genealogy}}}) {{{genealogy}}} (រួមទាំងអ្នកដែលមានតំណពូជពីដូនតារបស់ពួកគេ)
តំបន់ដែលមានចំនួនប្រជាជនសំខាន់ៗ
{{{regions}}}
ភាសា
{{{languages}}}
សាសនា
{{{religions}}}
ក្រុមជនជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ
{{{related_groups}}}

{{{footnotes}}}
{{Infobox ethnic group
| group      = <!-- (defaults to {{PAGENAME}}) -->
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| image      = 
| image_caption  = 
| image_alt    = 

| total      = <!-- total population worldwide -->
| total_year    = <!-- year of total population -->
| total_source   = <!-- source of total population; may be ''census'' or ''estimate'' -->
| total_ref    = <!-- references supporting total population -->
| genealogy    = 
| regions     = <!-- e.g., a list of regions (countries), especially if regionN etc below not used -->

| languages    =
| religions    =
| related_groups  = 
| footnotes    = 
}}

Usage with detailed per-region population[កែប្រែ]

{{{group}}}
{{{native_name}}}
[[File:{{{image}}}|frameless|alt={{{image_alt}}}]]
{{{image_caption}}}
ចំនួនប្រជាជនសរុប
{{{total}}}{{{total_ref}}} ({{{total_year}}}, {{{genealogy}}}) {{{genealogy}}} (រួមទាំងអ្នកដែលមានតំណពូជពីដូនតារបស់ពួកគេ)
{{{total1_year}}}{{{total1}}}{{{total1_ref}}}
តំបន់ដែលមានចំនួនប្រជាជនសំខាន់ៗ
{{{regions}}}
{{{region1}}}{{{pop1}}}{{{ref1}}}
{{{region2}}}{{{pop2}}}{{{ref2}}}
{{{region3}}}{{{pop3}}}{{{ref3}}}
............
{{{region33}}}{{{pop33}}}{{{ref33}}}
ភាសា
{{{languages}}}
សាសនា
{{{religions}}}
ក្រុមជនជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ
{{{related_groups}}}

{{{footnotes}}}
{{Infobox ethnic group
| group      = <!-- (defaults to {{PAGENAME}}) -->
| native_name   = 
| native_name_lang = 
| image      = <!-- filename -->
| image_caption  = 
| image_alt    = 

| total      = <!-- total population worldwide -->
| total_year    = <!-- year of total population -->
| total_source   = <!-- source of total population; may be ''census'' or ''estimate'' -->
| total_ref    = <!-- references supporting total population -->
| total1      = <!-- up to | total3 = -->
| total1_year   = <!-- up to | total3_year = -->
| total1_source  = <!-- up to | total3_source = -->
| total1_ref    = <!-- up to | total3_ref = -->
| genealogy    = 
| regions     = <!-- e.g., a list of regions (countries), especially if regionN etc below not used -->

| region1     = <!-- first region (country)'s name -->
| pop1       = <!-- population in first region -->
| ref1       = <!-- <ref>erence/s supporting pop1 data -->
| region2     = 
| pop2       = 
| ref2       = 
| region3     = <!-- up to | region33 = -->
| pop3       = <!-- up to | pop33 = -->
| ref3       = <!-- up to | ref33 = -->

| languages    = 
| religions    = 
| related_groups  = 
| footnotes    = 
}}

Example[កែប្រែ]

Tajiks
تاجيک Тоҷик
Thomas Edward Gordon Lake Victoria, Great Pamir, May 2nd, 1874
ចំនួនប្រជាជនសរុប
រ. 16.5 to 28.5 million
តំបន់ដែលមានចំនួនប្រជាជនសំខាន់ៗ
Afghanistan8,400,000[១]
Tajikistan5,849,331[២]
Uzbekistan
Iran1,700,000
Pakistan900,000
Russia500,000
Germany120,000
United States93,000
Qatar87,000
China (PRC)41,000
Ukraine419[៦][៧][៨]
ភាសា
Persian (varieties of Dari and Tajik)
សាសនា
Islam (mostly Sunni)
ក្រុមជនជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ
Other Iranian peoples

Lorem ipsum dolor sit amet...
{{Infobox ethnic group
| group = Tajiks
| native_name = {{lang|tgk|size=115%|تاجيک}} {{lang|tg|size=90%|Тоҷик}}
| image = Thomas Edward Gordon Lake Victoria, Great Pamir, May 2nd, 1874.png
| image_alt = Thomas Edward Gordon Lake Victoria, Great Pamir, May 2nd, 1874
| population = {{circa}} 16.5 to 28.5 million
| region1 = Afghanistan
| pop1   = 8,400,000
| ref1   = <ref>[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/afghanistan CIA - The World Factbook - Afghanistan]</ref>
| region2 = Tajikistan
| pop2   = 5,849,331
| ref2   = <ref>[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/tajikistan CIA - The World Factbook - Tajikistan]</ref>
| region3 = Uzbekistan
| pop3   =
  {{Unbulleted list |class=nowrap
  | 1,365,356<ref>[https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/uzbekistan CIA - The World Factbook - Uzbekistan]</ref>
  | or 4,915,284<ref>[http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/1999/369.htm US Department of State Report]</ref>
  | or 11,000,000<ref>D. Carlson, ''Uzbekistan: Ethnic Composition and Discriminations'', [[Harvard University]], August 2003.</ref>
  }}
| region4 = Iran
| pop4   = 1,700,000
| ref4   = 
| region5 = Pakistan
| pop5   = 900,000
| ref5   = 
| region6 = Russia
| pop6   = 500,000
| ref6   = 
| region7 = Germany
| pop7   = 120,000
| ref7   = 
| region8 = United States
| pop8   = 93,000
| ref8   = 
| region9 = Qatar
| pop9   = 87,000
| ref9   = 
| region10 = China (PRC)
| pop10  = 41,000
| ref10  = 
| region11 = Ukraine
| pop11  = 419
| ref11  = <ref>[http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/nationality_population/nationality_popul1/select_5/?botton=cens_db&box=5.1W&k_t=00&p=75&rz=1_1&rz_b=2_1%20%20%20&n_page=4 State statistics committee of Ukraine - National composition of population, 2001 census] (Ukrainian)</ref><ref>[http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/1999/369.htm US Department of State Report]</ref><ref>D. Carlson, ''"Uzbekistan: Ethnic Composition and Discriminations"'', [[Harvard University]], August 2003</ref>
| languages = [[Persian language|Persian]] (varieties of [[Dari (Eastern Persian)|Dari]] and [[Tajik language|Tajik]])
| religions = [[Islam]] (mostly [[Sunni]])
| related_groups = Other [[Iranian peoples]]
| footnotes = ''Lorem ipsum dolor sit amet...''<br/>{{reflist}}
}}

Parameters[កែប្រែ]

All parameters optional except group.

Parameter Description
group Name of the group (e.g., "Armenians").
native_name Name in local language. If more than one, separate using {{Plain list}}
native_name_lang ISO 639-2 code, e.g., "fr" for French. If more than one, use {{lang}} instead
flag To specify a flag image below the titlebar; see below for example. Please be cautious about using this: most ethnic groups do not have a strongly associated flag.
flag_border set to no to suppress the thin border around the flag image.
flag_caption Caption to be placed below flag (if used).
flag_alt Alt caption to be placed on flag image, per WP:ACCIM.
image To specify an image below the titlebar (or flag); see below for example.
image_caption (or caption) Caption to be placed below image (if used).
image_alt Alt caption to be placed on image, per WP:ACCIM.
total (or population or pop) Worldwide population.
genealogy Worldwide population under criteria, including assimilated diasporas (useful to distinguish from population for certain ethnicities).
regions (or popplace) To introduce and/or indicate regional populations.
tablehdr Heading above list of regions (region1, region2, etc.).
region1 To list first region.
pop1 To list population in first region.
ref1 To list footnote/s and/or URL/s for first region's information.
region2 Ditto second region.
pop2
ref2
......
region40 Ditto fortiest (and, currently, last) region.
pop40
ref40
languages (or langs) List of languages spoken by group.
religions (or rels) List of group's religious affiliations.
related_groups List of other ethnic groups related to the group.
footnotes List of footnotes

Example use of flag and image parameters[កែប្រែ]

(flag and flag_caption for Basque people, image and image_caption for Zulu people)

|flag     = Flag of the Basque Country.svg
|flag_caption = The [[Ikurriña]], flag of the [[Basque Country]]
|flag_alt   = The Ikurriña, flag of the Basque Country

|image     = ZuluWarriors.jpg
|image_caption = Zulu warriors (late nineteenth century)
|image_alt   = Zulu warriors (late nineteenth century)

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for ប្រអប់ព័ត៌មាន ក្រុមជនជាតិ

Infobox template for an ethnic group

[Edit template data]

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Namegroup

The name of the ethnic group. Defaults to the page name if empty.

Default
{{PAGENAME}}
Example
Armenians
Stringsuggested
Native namenative_name

The name of the ethnic group in the local language. If there is more than one, enter each using the following templates: {{Plainlist|*{{lang|ISO 639-2 code (e.g., "fr")|First name}} *{{lang|ISO code|Second name}}}} etc.}}.

Contentsuggested
Native name language codenative_name_lang

ISO 639-2 code (e.g., "fr" for French) for the language of the native name, if there is only one. If there is more than one, use just the "Native name" parameter instead, following the instructions there.

Example
fr
Linesuggested
Flagflag

A flag for the ethnic group

Fileoptional
Flag captionflag_caption

A caption for the flag

Stringoptional
flag_altflag_alt

no description

Unknownoptional
raw imagerawimage

no description

Fileoptional
Imageimage

no description

Fileoptional
image captionimage_caption caption

no description

Unknownoptional
image_altimage_alt

no description

Unknownoptional
Populationpopulation pop total total1

no description

Numberoptional
total_reftotal_ref

no description

Unknownoptional
Ethnic populationgenealogy

Population including ancestral descent

Numberoptional
total_yeartotal_year

no description

Unknownoptional
Population sourcetotal_source

"census" or "estimate"

Example
census
Stringoptional
total1_yeartotal1_year

no description

Unknownoptional
total1_sourcetotal1_source

no description

Unknownoptional
total1_reftotal1_ref

no description

Unknownoptional
total2_yeartotal2_year

no description

Unknownoptional
total2_sourcetotal2_source

no description

Unknownoptional
total2total2

no description

Unknownoptional
total2_reftotal2_ref

no description

Unknownoptional
total3_yeartotal3_year

no description

Unknownoptional
total3_sourcetotal3_source

no description

Unknownoptional
total3total3

no description

Unknownoptional
total3_reftotal3_ref

no description

Unknownoptional
popplacepopplace

no description

Unknownoptional
regionsregions

no description

Unknownoptional
region1region1

no description

Unknownoptional
tablehdrtablehdr

no description

Unknownoptional
pop_embedpop_embed

no description

Unknownoptional
pop1pop1

no description

Unknownoptional
ref1ref1

no description

Unknownoptional
region2region2

no description

Unknownoptional
pop2pop2

no description

Unknownoptional
ref2ref2

no description

Unknownoptional
region3region3

no description

Unknownoptional
pop3pop3

no description

Unknownoptional
ref3ref3

no description

Unknownoptional
region4region4

no description

Unknownoptional
pop4pop4

no description

Unknownoptional
ref4ref4

no description

Unknownoptional
region5region5

no description

Unknownoptional
pop5pop5

no description

Unknownoptional
ref5ref5

no description

Unknownoptional
region6region6

no description

Unknownoptional
pop6pop6

no description

Unknownoptional
ref6ref6

no description

Unknownoptional
region7region7

no description

Unknownoptional
pop7pop7

no description

Unknownoptional
ref7ref7

no description

Unknownoptional
region8region8

no description

Unknownoptional
pop8pop8

no description

Unknownoptional
ref8ref8

no description

Unknownoptional
region9region9

no description

Unknownoptional
pop9pop9

no description

Unknownoptional
ref9ref9

no description

Unknownoptional
region10region10

no description

Unknownoptional
pop10pop10

no description

Unknownoptional
ref10ref10

no description

Unknownoptional
region11region11

no description

Unknownoptional
pop11pop11

no description

Unknownoptional
ref11ref11

no description

Unknownoptional
region12region12

no description

Unknownoptional
pop12pop12

no description

Unknownoptional
ref12ref12

no description

Unknownoptional
region13region13

no description

Unknownoptional
pop13pop13

no description

Unknownoptional
ref13ref13

no description

Unknownoptional
region14region14

no description

Unknownoptional
pop14pop14

no description

Unknownoptional
ref14ref14

no description

Unknownoptional
region15region15

no description

Unknownoptional
pop15pop15

no description

Unknownoptional
ref15ref15

no description

Unknownoptional
region16region16

no description

Unknownoptional
pop16pop16

no description

Unknownoptional
ref16ref16

no description

Unknownoptional
region17region17

no description

Unknownoptional
pop17pop17

no description

Unknownoptional
ref17ref17

no description

Unknownoptional
region18region18

no description

Unknownoptional
pop18pop18

no description

Unknownoptional
ref18ref18

no description

Unknownoptional
region19region19

no description

Unknownoptional
pop19pop19

no description

Unknownoptional
ref19ref19

no description

Unknownoptional
region20region20

no description

Unknownoptional
pop20pop20

no description

Unknownoptional
ref20ref20

no description

Unknownoptional
region21region21

no description

Unknownoptional
pop21pop21

no description

Unknownoptional
ref21ref21

no description

Unknownoptional
region22region22

no description

Unknownoptional
pop22pop22

no description

Unknownoptional
ref22ref22

no description

Unknownoptional
region23region23

no description

Unknownoptional
pop23pop23

no description

Unknownoptional
ref23ref23

no description

Unknownoptional
region24region24

no description

Unknownoptional
pop24pop24

no description

Unknownoptional
ref24ref24

no description

Unknownoptional
region25region25

no description

Unknownoptional
pop25pop25

no description

Unknownoptional
ref25ref25

no description

Unknownoptional
region26region26

no description

Unknownoptional
pop26pop26

no description

Unknownoptional
ref26ref26

no description

Unknownoptional
region27region27

no description

Unknownoptional
pop27pop27

no description

Unknownoptional
ref27ref27

no description

Unknownoptional
region28region28

no description

Unknownoptional
pop28pop28

no description

Unknownoptional
ref28ref28

no description

Unknownoptional
region29region29

no description

Unknownoptional
pop29pop29

no description

Unknownoptional
ref29ref29

no description

Unknownoptional
region30region30

no description

Unknownoptional
pop30pop30

no description

Unknownoptional
ref30ref30

no description

Unknownoptional
region31region31

no description

Unknownoptional
pop31pop31

no description

Unknownoptional
ref31ref31

no description

Unknownoptional
region32region32

no description

Unknownoptional
pop32pop32

no description

Unknownoptional
ref32ref32

no description

Unknownoptional
region33region33

no description

Unknownoptional
pop33pop33

no description

Unknownoptional
ref33ref33

no description

Unknownoptional
Languageslanguages langs

no description

Example
[[American English]], [[Hebrew language|Hebrew]], [[Yiddish]], minority [[Ladino]]
Stringsuggested
Religionsreligions rels

Religions associated with the ethnic group

Example
[[Christianity]] ([[Roman Catholicism]] and [[Protestantism]]), minority [[Judaism]] and [[Buddhism]]
Contentsuggested
Related ethnic groupsrelated_groups related

Ethnic groups related to this group

Example
[[Americans]], [[Canadians]], [[Han Chinese]]
Contentsuggested
related-crelated-c

no description

Unknownoptional
footnotesfootnotes

no description

Unknownoptional

Tracking categories[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]